Obszar ANIMAL SCIENCE – ZWIERZĘTA – obejmuje działalność naukową w trzech dyscyplinach: weterynaria, nauki biologiczne oraz zootechnika i rybactwo. Obszar ten, ze względu na bardzo szeroki zakres merytoryczny i różnorodność badań, został podzielony na następujące sekcje tematyczne:

 • Sekcja tematyczna: chów, hodowla i użytkowanie zwierząt

  1. Genetyka i hodowla zwierząt
  2. Diagnostyka molekularna
  3. Drób
  4. Pszczoły
  5. Hodowla i użytkowanie koni
  6. Bydło mleczne
  7. Hodowla i chów świń rasy puławskiej
  8. Fizjologia żywienia zwierząt gospodarskich
  9. Biochemia organizmów zwierzęcych
  10. Higiena zwierząt
 • Sekcja tematyczna: dobrostan zwierząt

  1. Etologia i dobrostan zwierząt
  2. Animaloterapia
 • Sekcja tematyczna: zapewnienie bioróżnorodności zwierząt i wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko

  Badania mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. opracowanie ekonomicznie efektywnych metod ochrony terenów przyrodniczo cennych – powrót do tradycyjnych metod gospodarowania, a w szczególności przywrócenie wypasu zwierząt gospodarskich na terenach cennych pod względem przyrodniczym. Tereny chronione ze względu na bogaty i zróżnicowany skład gatunkowy runi są doskonałym miejscem do produkcji wysokojakościowej żywności. By wykorzystać ukryty w nich potencjał oraz możliwości, jakie daje wypas zwierząt, należy położyć szczególny nacisk na zdrowotność, dobrostan zwierząt, zachowanie bioróżnorodności oraz uwzględnienie czynników powiązanych z ochroną środowiska rolniczego. Połączenie zadań związanych z czynną ochroną terenów przyrodniczo cennych z produkcją wysokiej jakości surowców zwierzęcych, będących podstawą do wytwarzania produktów regionalnych, jest przyszłością rolnictwa. Te zagadnienia doskonale wpisują się w podejmowane działania zmierzające do efektywnego wykorzystania ras lokalnych utrzymywanych na terenach przyrodniczo cennych. UPL prowadzi księgi zarodowe oraz prace związane z oceną użytkowości zwierząt ras rodzimych: krowy białogrzbietej, kozy sandomierskiej, kur rasy polbar czy zielononóżki kuropatwianej. Pracownicy mają istotny wpływ także na ochronę innych populacji zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych ras zwierząt gospodarskich, utrzymując – bądź biorąc udział w procesie hodowlanym – m.in. rasy owiec (uhruska, świniarka), trzody chlewnej (świnia puławska), koników polskich.

 • Sekcja tematyczna: charakterystyki mechaniczne kości zwierzęcych

  Parametrami, które opisują obciążenia jest siła i prędkość deformacji w zakresach siły do przekroczenia naprężeń krytycznych i prędkościach od mm/min do m/s. Zaplanowano opisanie kości modelem fenomenologicznym pozwalającym na poznanie zależności konstytutywnych w warunkach symulacji i eksperymentu. Wykonana zostanie również analiza mikro i nanostruktury kości zdrowych i zmienionych chorobowo przy zastosowaniu niedestrukcyjnych metod mikroskopowych i spektroskopowych. Zastosowanie tych technik będzie pomocne w opisie sposobu pękania kości przy obciążeniu dynamicznym, gdzie naprężenie rozchodzi się w postaci fali. Rozkład naprężeń oraz przemieszczenie kości zostaną ponadto zamodelowane przy użyciu metody elementów skończonych.

 • Sekcja tematyczna: medycyna weterynaryjna

  1. One Health
  2. Diagnostyka i terapia chorób transmisyjnych
  3. Lekooporność
  4. Produkty farmakologiczne
  5. Nowatorskie metody diagnostyki chorób i terapii zwierząt
  6. Badania translacyjne