• Ewaluacja - ogólne informacje

  Ewaluacja będzie przeprowadzana w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Oznacza to, że Uczelnia otrzyma odrębne kategorie naukowe dla dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa i zatrudnia się w nich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadza się ewaluację (w roku 2021), w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 12 pracowników na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie (pracownicy Ci wliczani są w tzw. liczbę N w danej dyscyplinie)

  Zgodnie z wynikającymi z Ustawy terminami, pracownicy naszej Uczelni pierwsze oświadczenia o zaliczeniu do liczby N  składali do 31.12.2018 r. Na podstawie tych oświadczeń, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ocenie ewaluacyjnej zostaną poddane następujące dyscypliny naukowe:

  w dziedzinie nauk rolniczych:

  1. rolnictwo i ogrodnictwo
  2. weterynaria;
  3. zootechnika i rybactwo;
  4. technologia żywności i żywienia,

  w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych:

  1. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  2. inżynieria mechaniczna

  w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

  1. nauki biologiczne

  Osoby, których osiągnięcia naukowe będą wykazywane na potrzeby ewaluacji, zobowiązani są do  złożenia oświadczenia upoważniającego Uczelnię do wykazania osiągnięć w tym procesie.

  Każdy pracownik wliczony do liczby N będzie przedstawiał za okres objęty ewaluacją nie więcej niż 4 najlepsze osiągnięcia naukowe. Z puli osiągnięć JM Rektor będzie przedstawiał do ewaluacji te osiągnięcia, które będą się mieścić w liczbie 3 N, np. w przypadku 100 pracowników pracujących w danej dyscyplinie w pełnym wymiarze czasu pracy  = 100 N, 3N = 300 osiągnięć.

  Katalog możliwych ocen ewaluacji jakości działalności naukowej został poszerzony: do dotychczasowych 4 (A+, A, B, C) dodano  nową kategorię B+.

 • Kryteria ewluacji

  Kryterium I

  1. poziom naukowy prowadzonej działalności – mierzony jakością publikacji w ramach oceny parametrycznej oraz liczbą patentów;

  Kryterium II

  1. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniane przez:
   a) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje krajowe,
   b) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez przedsiębiorców,
   c) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

  Kryterium III

  1. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – będzie podlegał ocenie eksperckiej.

  Waga poszczególnych kryteriów: