Realizowane Projekty

 • Synbiotyki otrzymywane na bazie kiełków roślin strączkowych – badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej i prozdrowotnej w aspekcie biodostępności i bioprzyswajalności w modelowych układach in vitro oraz in vivo

  Konkurs: OPUS 9
  Kierownik projektu: dr Michał Świeca, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 542 400, 00 zł
  Termin realizacji: 01.2016 – 01.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0

  Projekt „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”
  Okres realizacji projektu: 1.07.2019 – 20.06.2023
  Cel projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy. Projekt jest komplementarny z realizowanym projektem pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

  W ramach projektu zostanie zrealizowanych 9 następujących zadań:
  Zadanie 1 – Utworzenie nowego kierunku studiów „Analityka weterynaryjna”.
  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu laboratoryjnych podstaw diagnostycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe i bezpieczne przeprowadzanie czynności laboratoryjnych wykorzystywanych w analityce weterynaryjnej. Kształcenie odbywać się będzie na poziomie studiów licencjackich pierwszego stopnia (2200 godzin dydaktycznych).
  Zadanie 2 – Dostosowanie programu kształcenia na innowacyjnym kierunku „Biokosmetologia” do potrzeb społeczno-gospodarczych.
  W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” powstał nowy, innowacyjny kierunek „Biokosmetologia”. W trakcie opracowywania programu kształcenia oraz sylabusów zdiagnozowano potrzebę wprowadzenia bloku zajęć praktycznych dla studentów. Planuje się, że zajęcia praktyczne będą opracowane z pracodawcami z branży i realizowane w wymiarze 60 h. Dla realizacji zajęć zostanie urządzony „Ćwiczeniowy Gabinet Kosmetyczny”.
  Zadanie 3 – Modyfikacja programu kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku Weterynaria.
  W ramach zadania zostanie zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Weterynaria.
  Do programu nauczania zostaną wprowadzone przedmioty praktycznej nauki, korzystające na najnowocześniejszych trendów w dydaktyce. Kierunek weterynaria w większości kształci przyszłych lekarzy weterynarii, którzy wg. pracodawców powinni w momencie wejścia na rynek pracy mieć nie tylko teoretyczną znajomość zagadnień ale również praktyczną. Jednak ze względu na argumenty etyczne oraz finansowe coraz trudniej unaocznić studentom istnienie podstawowych reakcji, odruchów i zależności fizjologicznych zachodzących w żywych organizmach. Dlatego planuje się w ramach przedmiotu „Fizjologiia zwierząt” wykorzystanie tzw. wirtualnej rzeczywistości.
  Zadanie 4 – Program rozwoju Kompetencji dla studentów Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

  Zadanie będzie realizowane na kierunku „Behawiorystyka Zwierząt”. Program kształcenia tego kierunku został zaplanowany tak, aby wyposażyć absolwentów w wiedzę kierunkową w jak największym zakresie. Jednakże wymiar godzinowy wielu przedmiotów nie pozwala na realizowanie zajęć praktycznych w wymiarze zapewniającym nabycie oczekiwanych przez niektórych pracodawców kompetencji. Dla studentów kierunku zaplanowano fakultatywne  szkolenia: „Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”,  „Kurs masażu psów i kotów”, „Kurs masażu koni”,  „Współpraca behawiorysta -lekarz weterynarii”, „Różnicowanie emocjonalnych (afektywnych) i neurogennych zaburzeń zachowania”, „Terapia behawioralna/Fizjoterapia”,  „Rehabilitacja gadów”, „Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności”
  Zadanie 5 – Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
  W ramach zadania realizowane będą :
  – Wizyty studyjne u pracodawcy Zakres wizyt będzie dotyczył badania przedubojowego zwierząt rzeźnych oraz badania poubojowego mięsa (zajęcia fakultatywne). Planowane wsparcie pozwoli posiąść umiejętność wykonywania przedubojowego badania zwierząt rzeźnych i poubojowego badania mięsa tych zwierząt w stopniu gwarantującym właściwe ich przeprowadzenie oraz ułatwiającym uzyskanie uprawnień do ich wykonywania jako urzędowi lekarze weterynarii.
  – Utworzenie bazy danych przypadków medycznych (zajęcia fakultatywne). Studenci zostaną zaangażowani w prowadzenie i archiwizację dokumentacji medycznej interesujących przypadków klinicznych. Zgromadzona kolekcja preparatów krwi i szpiku będzie udostępniana studentom w celu samokształcenia.
  -Statystyka w naukach przyrodniczych i medycznych szkolenie dla kadry dydaktycznej poświęcone metodom statystycznym stosowanym w medycynie i naukach biologicznych.
  -Kurs z jęz. angielskiego na poziomie C1- kurs języka angielskiego w wymiarze 160 h dla kadry dydaktycznej.
  Zadanie 6 – Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni – restrukturyzacja.

  W ramach zadania realizowane będą :
  – Utworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy aparatury naukowo-badawczej UPL zawierającej nazwę, zastosowanie, dane na temat lokalizacji sprzętu, kierownika jednostki, opiekuna sprzętu oraz danych kontaktowych. Będzie to ogólnodostępna, bezpłatna baza informacji o zasobach badawczych UPL.
  – Dedykowany System informatyczny do obsługi Domów Studenta UPL Jednym z elementów systemu będzie obsługa dokumentów kasowych, ewidencję wpłat, rozliczanie naliczeń, odsetki za nieterminowe wpłaty. Dzięki temu zwiększy się nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury, kosztami, przychodami, a co za tym idzie będzie łatwiej przygotować prognozy kosztów oraz wpływów.
  Zadanie 7 – Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli.
  W ramach zadania realizowane będą :
  – Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich. Szkolenia dla kadry nauko-dydaktycznej mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych, prezentacyjnych i językowych pod kątem ich wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  – Wsparcie podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, których głównym celem jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, co przyczyni się do zwiększania efektywności działalności Uczelni. Zaplanowane szkolenia są wynikiem przeprowadzonej analizy i diagnozy potrzeb wśród kadry.
  Zadanie 8 – Zintegrowany System Zarządzania Finansami.
  W ramach działań z zakresu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią zostanie zakupiony i wdrożony nowoczesny system kadrowo-płacowy wraz z jego pełną integracją z posiadanymi już systemami w szczególności z Finansowo Księgowym oraz Zintegrowanym Systemem Obsługi Studiów, wszystko to pozwoli na docelowe utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Finansami.
  Zadanie 9 – Podniesienie kompetencji zawodowych studentów z różnych kierunków.
  W ramach zdania zostaną zrealizowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla studentów  zgłoszone przez prowadzących zajęcia na kierunkach objętych wsparciem oraz zajęcia dodatkowe współorganizowane z pracodawcami dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

  KONTAKT
  CENTRUM NAUKI – BIURO PROJEKTÓW I FUNDUSZY
  Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 66 78, e-mail: katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl
  Izabela Czaja-Banasiak –  tel. 81 445 69 68, e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl

 Ministerstwo Edukacji i Nauki

 Projekty realizowane

 • Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii

  • Projekt inwestycyjny: „Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii”
  • Termin realizacji projektu: 
  22.12.2020 – 30.06.2022
  • Całkowita wartość inwestycji: 19 900 000,00 zł  
  • Dofinansowanie: 14 500 000,00 zł
  Celem głównym planowanej inwestycji jest stworzenie możliwości prowadzenia badań hipologicznych na skalę światową, obejmujących nowoczesne metody, których wykorzystanie będzie możliwe dzięki powstaniu odpowiedniej infrastruktury. Nowopowstały obiekt będzie również na bieżąco wykorzystywany w procesie dydaktycznym. Szkoleniowa płaszczyzna działalności ośrodka będzie koncentrowała się na rekreacji konnej, sporcie kwalifikowanym i hipoterapii. Nowoczesna infrastruktura ośrodka pozwoli również na organizację kursów wchodzących w skład skali wyszkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego oraz innych specjalistycznych kursów hippicznych, a także organizację zawodów konnych w dyscyplinie skoków przez przeszkody i ujeżdżania.
  Zakres rzeczowy inwestycji:
  W zakres rzeczowy inwestycji  wchodzi wykonanie robót budowlanych mających na celu powstanie jednokondygnacyjnego budynku, w skład którego wchodzą:
  – Ujeżdżalnia – jednokondygnacyjna hala składająca się z wydzielonej bandami płyty ujeżdżali z widownią, sanitariatami i pomieszczeniami magazynowymi,
  – Budynek dydaktyczno-socjalny – zawierający m.in. salę wykładowo – ćwiczeniową dla 64 osób z widokiem na krytą ujeżdżalnię.
  – Budynek stajni – zawierający część fizjoterapeutyczną, oraz boksy dla 20 koni wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi
  Jako infrastrukturę towarzyszącą planuje się wykonanie hipodromu trawiastego oraz ujeżdżalni otwartej.

  Wizualiacja – STACJA BADAWCZA I OŚRODEK DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWY JEŹDZIECTWA I HIPOTERAPII

 • Dostosowanie ppoż. DS. Eskulap

  • Projekt inwestycyjny „Dostosowanie ppoż. DS. Eskulap”
  • Termin realizacji projektu: 22.12.2020 – 30.06.2022
  • Całkowita wartość inwestycji: 3 060 000,00 zł  
  • Dofinansowanie: 2 500 000,00 zł
  Celem głównym planowanej inwestycji jest przebudowa ośmiokondygnacyjnego budynku domu studenckiego dla zachowania bezpieczeństwa przebywających w nim studentów. Dodatkowo budynek poddany zostanie częściowej zmianie układu funkcjonalno-użytkowego dla podniesienia standardu pokoi mieszkalnych. W budynku zostaną zrealizowane m.in. prace związane z dostosowaniem dojść ewakuacyjnych, wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru, modernizacją instalacji hydrantowej, wykonaniem instalacji oddymiającej.
  Zakres rzeczowy inwestycji:
  W zakres rzeczowy inwestycji  wchodzi wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, polegających na:
  – dostosowaniu długości dojść ewakuacyjnych,
  – wyposażeniu klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu,
  – wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
  – wyposażeniu budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy,
  – zapewnieniu  minimalnej wymaganej wydajności poboru wody w hydrantach,
  – zapewnieniu odpowiedniego zasięgu hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  – wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  – dostosowaniu istniejącej drogi wewnętrznej do wymogów drogi pożarowej.

 • Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

  • Projekt „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”, dofinansowany w ramach programu  „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” MNiSW
  • Termin realizacji projektu:
   01.01.2019 – 31.12.2022
  • Wartość dofinansowania: 11 927 330,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 11 927 330,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Celem projektu jest intensywny rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia poprzez prowadzenie innowacyjnych prac badawczych dotyczących systemów produkcji, przetwarzania i pakowania żywności zapewniających zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, których wyniki będą publikowane w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu oraz monografiach naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach.
  Szczegółowe cele projektu zakładają m.in.:
  • zwiększenie znaczenia badań naukowych realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez udział w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi za granicą;
  • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego, w tym rolników i małych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań technologicznych opracowanych w ramach projektu;
  • zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia poprzez zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej.

 • II Konferencja naukowo-szkoleniowa: Parazytozy zwierząt aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

  • II Konferencja naukowo-szkoleniowa „Parazytozy zwierząt aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”
  • Organizator konferencji:
   Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Przewodniczący komitetu organizacyjnego i kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
   Termin realizacji projektu: 01.07.2020-30.06.2022
   Dofinansowanie MNiSW: 67 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 137 000,00 zł
  Celem projektu jest wymiana doświadczeń w ramach wąskiej specjalności, jaką jest parazytologia weterynaryjna w gronie naukowców oraz popularyzacja osiągnięć w zakresie epidemiologii i zwalczania parazytoz zwierząt i zoonoz pasożytniczych wśród lekarzy praktyków.
  Konferencja jest wydarzeniem skupiającym naukowców, studentów oraz praktykujących lekarzy weterynarii  zainteresowanych tematyką parazytologiczną.
  Podczas 4-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 35 referatów  w ramach 6 sesji tematycznych. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji, wyniki badań naukowych zostaną zaprezentowane na 15 posterach w ramach wyznaczonych sesji posterowych.
  Efektem projektu będzie nawiązanie współpracy między jednostkami naukowymi i poszczególnymi uczestnikami konferencji oraz nawiązanie dialogu naukowego z firmami reprezentującymi przemysł weterynaryjno-farmaceutyczny i praktykującymi lekarzami weterynarii.

 • Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego.

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

  • Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
  • Organizator konferencji:     Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
  • Termin realizacji projektu: 01.03.2020-31.10.2021
  • Dofinansowanie MNiSW: 150 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 290 000,00 zł
  Celem projektu jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu roli inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz możliwości zastosowania nauk inżynieryjno-technicznych w praktyce.
  Konferencja umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami zarówno z Polski jak i innych krajów oraz przedstawicielami jednostek rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorcami, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce krajowej i zagranicznej, szczególnie
  w branżach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym.
  Podczas 2-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 60 referatów w ramach sesji tematycznych oraz plenarnych w 4 sekcjach tematycznych. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji wyniki badań naukowych zostaną zaprezentowane na 50 posterach w ramach wyznaczonych sesji posterowych.
  Zakładanym efektem projektu będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, dotyczący konieczności ochrony komponentów środowiska poprzez wdrażanie innowacyjnych technik i technologii przy zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Bioprotection – global plant health and product safety

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bioprotection – global plant health and product safety”
  • Organizator konferencji: Katedra Ochrony Roślin oraz Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Przewodniczący komitetu organizacyjnego i kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
  • Termin realizacji projektu: 01.05.2021-30.04.2023
  • Dofinansowanie MNiSW: 135 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 200 800,00 zł
  Celem projektu jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu niechemicznych metod ochrony roślin, głównie metody biologicznej oraz ich wpływu na zdrowie roślin, bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów roślinnych.
  Konferencja jest adresowana do naukowców, studentów doktorantów, przedstawicieli jednostek rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Konferencja umożliwi dotarcie do różnych społeczności (naukowych, biznesowych: zagranicznych, krajowych, lokalnych) i wpływ na podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa wytwarzanych produktów roślinnych i konieczności zachowania etycznych zasad produkcji roślinnej.
  Podczas konferencji planuje się wykłady plenarne (5), referaty w 5 sekcjach tematycznych (60) oraz warsztaty z udziałem uczestników (120 posterów).
  Efektem projektu będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej i podniesienie skuteczności działań samorządów oraz przedsiębiorstw w celu wsparcia polityki dotyczącej biologicznej ochrony zdrowia roślin i bezpieczeństwa żywności.

 • Mistrzowie dydaktyki

  Zadania zlecone w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt.: „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Działania 4. 3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zadanie zlecone nr 1

  Zdanie zlecone nr 2

  Zadanie zlecone nr 3

  Zadanie zlecone nr 4

 • „Platforma do przygotowywania mikromacierzy tkankowych”

  Znaki na strona www MEINProjekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  Rodzaj inwestycji: aparatura
  Okres realizacji inwestycji: 2021 (3 miesiące)
  Wartość całkowita projektu: 860 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 860 000,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
  Opis inwestycji:
  Przedmiotem wniosku jest zakup zintegrowanej platformy do przygotowywania mikromacierzy tkankowych (ang. Tissue microarray – TMA). W skład platformy wchodzi: system do przygotowywania mikromacierzy tkankowych z modułem ekstrakcji próbek PCR –TMA, skaner preparatów histologicznych, oprogramowanie do telekonsultacji i zarządzania wirtualnymi preparatami wraz z serwerem. Zintegrowana platforma umożliwi cyfryzację preparatów histologicznych, ich udostępnianie, przeprowadzenie komputerowej oceny i telekonsultacji. System zapewni możliwość przygotowywania mikromacierzy tkankowych z opcją ekstrakcji rdzeni tkankowych do probówek PCR, które mogą posłużyć do wykonania przez użytkownika późniejszych barwień histologicznych, w tym immunohistochemicznych (IHC) oraz celowanych badań genetycznych i molekularnych.
  Wnioskowana aparatura, z uwagi na wielokierunkowe zastosowania badawcze, będzie wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane jednostki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także jednostki pozawydziałowe. W szczególności dotyczy to Zakładu Patomorfologii Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w kraju, a także współpracujących z jednostką Zakładów Patomorfologii Uniwersytetów Medycznych.

 • „Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego”

  Znaki na strona www MEIN
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  Rodzaj inwestycji: aparatura
  Okres realizacji inwestycji: 2021 – 2022 (24 miesiące)
  Wartość całkowita projektu: 580 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 580 000,00 zł PLN (2021 – 480 000,00 zł, 2022 r. – 180 000,00 zł)
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inżynierii Produkcji
  Opis inwestycji:
  Pojazdy samochodowe są wymieniane jako jedno z najważniejszych przyczyn powstawania efektu cieplarnianego, przy jednoczesnej degradacji otaczającego nas środowiska naturalnego. Wśród pojazdów samochodowych odrębną grupę stanowią ciągniki rolnicze, które wielokrotnie bezpośrednio uczestniczą w produkcji żywności.
  Celem projektu jest skompletowanie i przygotowanie zestawu badawczego do określenia energochłonności napędu ciągnika rolniczego wyposażonego w elektryczny układ napędowy.
  W skład zestawu wchodzą następujące podzespoły:
  1) Układ napędowy ciągnika rolniczego.
  2) Elektryczny silnik napędowy.
  3) Falownik napięcia.
  4) Zestaw akumulatorów.
  5) Ładowarka sieciowa dużej mocy.
  6) Podstawowe narzędzia i maszyny rolnicze agregowane z ciągnikiem.
  Celem projektu jest wyznaczenie następujących parametrów elektrycznego układu napędowego ciągnika:
  1) niezbędnej pojemności baterii akumulatorów zasilających dla wykonywania różnorodnych prac agrotechnicznych,
  2) parametrów silnika oraz sterownika,
  3) czasu pracy przy określonej pojemności baterii akumulatorów, obciążenia oraz temperatury zewnętrznej,
  4) czasu rekuperacji akumulatorów.
  Uzyskane wyniki badań mogłyby zostać wykorzystane podczas określania parametrów podzespołów elektrycznego układu napędowego ciągnika w fazie przygotowania do produkcji.

 •  „Spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT)”

  Znaki na strona www MEINProjekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  Rodzaj inwestycji: Aparatura
  Okres realizacji inwestycji: 2021 (7 miesięcy)
  Wartość całkowita projektu: 2 300 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 2 300 000,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Opis inwestycji:
  System hybrydowego spektrometru mas typu potrójny kwadrupol z pułapką jonową oraz przystawką do spektrometrii ruchliwości jonów (ion mobility, IMS) z ultrawysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/MS/MS).
  System dedykowany jest do bardzo czułych i wysokorozdzielczych analiz typu LC/MS/MS analitów znajdujących się w złożonych matrycach (np.: krew, mięśnie, narządy wewnętrzne, odchody, owady, susz roślinny, materiał paszowy). Detektor hybrydowy umożliwia jednoczesne wykonywanie analiz jakościowych (z analizą MS3) i ilościowych przy szybkim rozdziale złożonych mieszanin w ultrawysokociśnieniowym chromatografie cieczowym (UPLC). Chromatograf musi składać się z trzech pomp pracujących w warunkach minimum 1250 bar, degazera, miksera faz, autosamplera, pieca termostaującego do kolumn oraz kontrolera systemu. Do pracy spektrometru mas niezbędny jest zakup zestawu do generowania azotu o wydajności wystarczającej do jego zasilenia (osobna sprężarka i generator), dwóch zestawów PC (jeden do obsługi systemu, drugi do analizy danych), odpowiedniego oprogramowania do sterowania systemem oraz analizy otrzymanych wyników (w oparciu o zebrane widma oraz biblioteki widm i MRM).
  Zakup powyższej konfiguracji umożliwi wykonanie wysokospecjalistycznych i unikalnych analiz w skali kraju. Przystawka ion mobility umożliwia rozróżnianie związków izomerycznych oraz izobarycznych (o różnym składzie pierwiastkowym, ale tej samej masie cząsteczkowej) oraz osiągnięcie porogu oznaczalności na poziomie femtogramów, które są wymagane przy analizach związków takich jak hormony, pozostałości środków ochrony roślin, antybiotyków i związków używanych w fałszowaniu żywności.

 • "Skills Lab " dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

  Znaki na strona www MEINProjekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (kształcenie)
  Rodzaj inwestycji: Zakup inwestycyjny
  Okres realizacji inwestycji: 2021 (12 miesięcy)
  Wartość całkowita projektu: 1 684 709,00 PLN
  Kwota finansowania: 1 684 709,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Opis inwestycji:
  Inwestycja będzie obejmowała:
  – zakup fantomów i symulatorów do nauki umiejętności klinicznych,
  – koszty przygotowania materiałów dydaktycznych (opisy stacji, zestawy do indywidualnej nauki),
  – dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb zorganizowania Skills Lab (wymiana okien, remont pomieszczeń, zakup mebli, infrastruktura informatyczna).
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wzorem Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hannoverze będzie wykorzystywał budynek tzw. „małej chirurgii” i zaadoptuje go do potrzeb tej jednostki, aby zorganizować tam Skills Lab. Modernizacja będzie wymagała niewielkiego remontu ponieważ UP w Lublinie chce utrzymać aktualnie istniejące pomieszczenia – gabinety przyjęć, sale operacyjne i adekwatnie wyposażyć je w nowe sprzęty, żeby jak najbardziej urealnić warunki pracy lekarza.

Projekt zakończone

 • Optymalizacja metody celowego zakażania pszczół miodnych (Apis mellifera) sporami Nosema spp. na potrzeby przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń klatkowych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nosemozie jako powszechnej chorobie stanowiącej stałe i do tej pory nieuleczalne zagrożenie dla pszczół

  Tytuł projektu: „Optymalizacja metody celowego zakażania pszczół miodnych (Apis mellifera) sporami Nosema spp. na potrzeby przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń klatkowych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nosemozie jako powszechnej chorobie stanowiącej stałe i do tej pory nieuleczalne zagrożenie dla pszczół”

  Konkurs: „Najlepsi z najlepszych”
  Kierownik projektu: dr hab. Aneta Strachecka, Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

  Kwota dofinansowania: 18 355,05 zł.

  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2019

  Cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionej studentki Patrycji Skworonek w rozwoju jej aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie jej uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
  Krótki opis projektu
  W ramach projektu odbędą się m.in. wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne, staż przygotowawczy w pasiece Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP we Wrocławiu, prace badawcze w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie, staż przygotowawczy w Instytucie Ogrodnictwa Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach.

 • Badania nad strukturą i antygenowością błony komórkowej erytrocytów psów chorujących na babeszjozę

  Tytuł projektu: „Badania nad strukturą i antygenowością błony komórkowej erytrocytów psów chorujących na babeszjozę”
  Konkurs: „Najlepsi z najlepszych”
  Kierownik projektu: dr n. wet. Andrzej Milczak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinansowania: 247 170,00 zł
  Termin realizacji: 06.2017 – 06.2018
  Cel projektu:
  – wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach;
  – wsparcie studentów w prowadzeniu badań nad ustaleniem ewentualnych różnic w składzie i antygenowości błony komórkowej erytrocytów psów chorych i tych które nigdy nie chorowały na babeszjozę. Badania będą prowadzone jedynie na materiale biologicznym, pozyskanym w wyniku działań leczniczych i profilaktycznych.

 • Charakterystyka peptydów uwalnianych z prekursorowych białek prosa w aspekcie ich aktywności fizjologicznej w chorobach zespołu metabolicznego

  Tytuł projektu: „Charakterystyka peptydów uwalnianych z prekursorowych białek prosa w aspekcie ich aktywności fizjologicznej w chorobach zespołu metabolicznego.”
  Konkurs: 
  Iuventus Plus
  Kierownik Projektu: 
  dr Anna Jakubczyk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 
  280 000,00 zł
  Termin realizacji: 
  11.2016 – 11.2018
  Cel projektu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez młodego naukowca, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Pomoc w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w tym przez promowanie prowadzonych badań i upowszechnianie osiągniętych wyników.
  Krótki opis projektu: Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do wyjaśnienia procesu uwalniania biologicznie  aktywnych peptydów z białek żywności oraz mogą mieć szczególne znaczenie w produkcji nowych preparatów żywności specjalnego przeznaczenia oraz dodatków do funkcjonalnej żywności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych

  DOTACJA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2020 R.
  •Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych.
  • Wartość dofinansowania: 58 842,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 58 842,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Polska jest największym producentem owoców aronii czarnoowocowej. Powierzchnia uprawy wynosi ok. 4 tysiące ha, a zbiory roczne wahają się od 40 do 60 tysięcy ton. W ostatnich kilku latach gatunek tej rośliny zyskał dużą popularność dzięki licznym badaniom wykazującym jej prozdrowotne właściwości. Owoce charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli, a zwłaszcza flawonoidów, antocyjanów i proantocyjanidyn stanowiących główną grupę aktywnych biologicznie składników. Ponadto są one bogatym źródłem aminokwasów, witamin oraz składników mineralnych. Aronia czarnoowocowa przez kilka dekad od jej wprowadzenia do uprawy uważana była za roślinę wolną od pozostałości pestycydów, ponieważ nie zachodziła potrzeba chemicznej ochrony przed chorobami i szkodnikami. Zapoczątkowane w roku 2004 badania wykazały obecność gąsienic omacnicy jarzębianki (Acrobasis advenella Zinck.) we wszystkich rejonach uprawy aronii w Polsce. Gąsienice żerują w kwiatostanach i owocach przyczyniając się do obniżenia wielkości i jakości plonu. Szczegóły biologii rozwoju tego gatunku owada w korelacji z warunkami pogodowymi nie zostały dotychczas opracowane. Brak jest ważnej dla plantatorów informacji dotyczącej wpływu warunków pogodowych na termin pojawu gąsienic w okresie wiosennym. Informacja ta jest podstawą prognozowania i wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania. Aktualnie do ograniczania liczebności populacji tego gatunku szkodnika zarejestrowanych jest sześć preparatów chemicznych. Jednak biorąc pod uwagę lecznicze właściwości owoców (wykorzystywanych także przez przemył farmaceutyczny i kosmetyczny)wskazane jest, aby były one wolne od pozostałości pestycydów i pochodziły z upraw ekologicznych, dla których obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów zwalczających gąsienice omacnicy jarzębianki.
  Celem projektu było:
  1.Ustalenie terminu zasiedlenia kwiatostanów aronii czarnoowocowej przez gąsienice omacnicy jarzębianki na podstawie sumy temperatur efektywnych;
  2.Ocena wpływu wywarów z wrotycza pospolitego i cząbru ogrodowego na zasiedlanie kwiatostanów aronii czarnoowocowej przez gąsienice omacnicy jarzębianki;
  3.Ocena skuteczności substancji podstawowych (wywarów oraz olejków eterycznych z wrotycza i cząbru) oraz gotowego produktuEma5z wrotyczem na śmiertelność gąsienic w warunkach polowych;
  4.Określenie fitotoksyczności różnych stężeń badanych substancji podstawowych oraz ich wpływu na wielkość i jakość plonu owoców aronii czarnoowocowej.

 • Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego.
  • Wartość dofinansowania: 180 000,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 180 000,zł
  • Krótki opis projektu:
  Owies zwyczajny (Avena sativa L.) jest gatunkiem heksaploidalnym (AACCDD) o skomplikowanej strukturze genomowej i w związku z tym bardzo trudnym obiektem badawczym. Liczba dostępnych map genetycznych jest ograniczona, a mapę konsensusową opracowano w oparciu o populacje mapujące wywodzące sięz form niespokrewnionych z polskimi materiałami hodowlanymi, co utrudnia identyfikację markerów genetycznych możliwych do wykorzystania w selekcji. W ramach projektu zostaną wyprowadzone liczne biparentalne populacje mapujące typu RIL bazujące na krzyżowaniach międzyodmianowych A. sativaoraz międzygatunkowych (A.sterilis ×A.sativa i A.fatua ×A.sativa), które następnie zostaną poddane fenotypowaniu pod względem wybranych cech i mapowaniu genetycznemu z wykorzystaniem systemów markerowych nowej generacji. Zostaną opracowane mapy genetyczne oraz mapy konsensusowe, które posłużą do identyfikacji markerów molekularnych sprzężonych zbadanymi cechami. Mapowanie asocjacyjne umożliwi wytypowanie markerów asocjowanych z tymi cechami oraz pozwoli na zidentyfikowanie markerów użytecznych na szerszej puli genetycznej niż uwzględniona w populacjach biparentalnych. Porównanie map genetycznych opracowanych w oparciu o mieszańce międzyodmianowe i międzygatunkowe umożliwi identyfikację obszarów genomów heksaploidów z rodzaju Avena, w których zaszły największe zmiany na drodze ewolucji w kierunku form uprawnych.
  Cele projektu
  Planowane jest realizowanie badań zmierzających do osiągnięcia następujących celów:
  -Opracowanie map genetycznych bazujących na liniach rekombinacyjnych wyprowadzonych w oparciu o krzyżowania biparentalne.
  -Opracowanie mapy konsensusowej gatunku.
  -Lokalizowanie na mapach genetycznych loci cech ilościowych oraz identyfikacja markerów genetyczne sprzężone z tymi cechami.
  -Próba identyfikacji zmian w genomie heksaploidów, które zaszły w procesie udomowienia.

 • Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  •Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów.

  Wartość dofinansowania: 72 000,00 zł
  Całkowity koszt inwestycji: 72 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Rdza koronowa, jest jedną z najpowszechniej występujących chorób grzybowych owsa. Straty plonu wywołane porażeniem mogą sięgać nawet 50%. Czynnikiem infekcyjnym jest grzyb Puccicnia coronata Cda. f.sp. avenaeP. Syd. & Syd., który poraża głównie liście. Gospodarzem pośrednim są krzewy różnych gatunków szakłaku (Rhamnus) oraz kruszyny pospolitej (Frangula alnus). Rozwojowi choroby sprzyjają wysoka temperatura, zwiększona wilgotność powietrza, nadmierne nawożenie azotowe czy opóźnione siewy. Dotychczas w owsie zidentyfikowano i opisano ponad 100 genów odporności na Puccinia coronata. Zdolność patogenu do wytwarzania nowych ras o zróżnicowanej wirulencji sprawia, że odporność warunkowana przez te geny została przełamana w wielu lokalizacjach. Obiecującą alternatywą zwiększenia trwałości i spektrum odporności owsa na rdzę koronową jest prowadzenie hodowli opartej na piramidyzacji najefektywniejszych genów odporności. W celu monitorowania kumulacji genów odporności i selekcji genotypów z tymi genami niezbędne jest opracowanie markerów molekularnych. Selekcja wspomagana markerami ułatwia i przyspiesza hodowlę odpornościową, a przede wszystkim umożliwia utrzymanie korzystnego układu alleli w kolejnych pokoleniach mieszańców.

  Cele projektu
  Planowane jest realizowanie badań zmierzających do osiągnięcia następujących celów:
  -Identyfikacja efektywnych genów odporności na rdzę koronową owsa oraz wytypowanie genów Pc przeznaczonych do piramidyzacji.
  -Wyprowadzenie w oparciu o polskie odmiany mieszańców, które będą charakteryzowały się odpornością na rdzę koronową.
  -Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z odpornością, które mogą być użyteczne w selekcji wspomaganej markerami.
  -Lokalizacja genów odporności w genomie owsa w oparciu o mapy genetyczne.
  -Próba określenia mechanizmów odporności owsa na rdzę koronową.

 • Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  • Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym.

  • Wartość dofinansowania: 144 900,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 144 900,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Zjawisko heterozji u roślin, pomimo szerokiego wykorzystania praktycznego, nie zostało dotychczas w pełni poznane i scharakteryzowane. Szczególny nacisk kładzie się obecnie na analizę i identyfikację molekularnych podstaw występowania heterozji. Badania wykonane dla różnych gatunków roślin wskazują, iż jednym z najistotniejszych elementów decydujących o wystąpieniu tego zjawiska jest odpowiedni stopień zróżnicowania genetycznego pomiędzy formami rodzicielskimi, przy czym przyjmuje się, że dla uzyskania maksymalnego efektu należy krzyżować między sobą formy genetycznie oddalone. Ocena zróżnicowania genetycznego opiera się zazwyczaj na wykorzystaniu markerów molekularnych, bez uwzględniania ich lokalizacji chromosomowej. Cel projektu stanowi zweryfikowanie czy zastosowanie markerów reprezentujących chromosomy danego gatunku będzie bardziej użyteczne w prognozowaniu efektu heterozji u pszenżyta niż stosowanie ogólnej puli markerowej. W ramach projektu analizowanych będzie 500 zaawansowanych linii wsobnych oraz linii DH heksaploidalnego pszenżyta ozimego, które poddane zostaną genotypowaniu techniką DArT oraz fenotypowaniu pod kątem oceny plonowania. Do mapowania wykorzystane zostaną 3-4 populacje mapujące RIL pokolenia S5-6. Na podstawie uzyskanych analiz skupień wyselekcjonowane zostaną genotypy przeznaczone do krzyżowań. W kolejnym roku wykonana zostanie analiza fenotypowa mieszańców pokolenia F1celem oszacowania efektu heterozji. Pozwoli to na określenie, które grupy markerów (pochodzące z których chromosomów) w najlepszym stopniu umożliwią prognozowanie efektu heterozji. Markery lokalizujące się na różnych chromosomach umożliwiające najlepszą diagnostykę zjawiska zostaną połączone w jedną pulę. W analogiczny sposób zostaną zgrupowane markery o najniższej zdolności predykcyjnej. Na podstawie analiz taksonomicznych bazujących na wymienionych grupach markerów ponownie zostaną wytypowane formy do krzyżowań i oceniony efekt heterozji celem określenia czy proponowane podejście analityczne oceny efektu heterozji umożliwia lepsze przewidywania niż w przypadku zastosowania ogólnej (nieprzypisanej do chromosomów) puli markerów DNA.

 • Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone.
  • Wartość dofinansowania: 72 000,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 72 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Krzyżowanie oddalone wzbogaca genotyp i poszerza zakres zmienności genetycznej formy uprawnej. W ramach proponowanego projektu prowadzone będą krzyżowania międzyrodzajowe pszenżyta z formami dzikimi z rodzajów Aegilops, Agropyroni Leymus. Genotypy należące do tych rodzajów zawierają w swoim genomie intersujące geny odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne. Geny te zostaną w tych formach zidentyfikowane i wprowadzone do pszenżyta. Uzyskane mieszańce będą w następnej kolejności oceniane pod względem odporności zarówno przez wykorzystanie testów żywiciel-patogen, analiz molekularnych jak również obserwacji cech morfologicznych w warunkach doświadczeń polowych. Zadania badawcze przewidziane w projekcie obejmują problematykę identyfikacji i sposobów pokonywania barier krzyżowalności pomiędzy pszenżytem a formami dzikimi.
  Szczególnie istotne będzie opracowanie techniki krzyżowania tego gatunku z rodzajem Leymus. W celu zwiększenia wydajności uzyskiwania mieszańców oddalonych wykorzystane będą techniki ratowania zarodków w kulturach in vitro.

 • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk)

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2020 R.
  • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk).
  • Wartość dofinansowania: 255 000,00 zł
  Całkowity koszt inwestycji: 255 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Głównym celem badań jest ocena i charakterystyka poziomu  cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach rodów kur: leghorn (H-33), polbar (Pb) i zielononóżka kuropatwiana (Zk) oraz ich analiza i definicja cech charakterystycznych dla tych ras. Konsekwencją działań będzie popularyzacja informacji o badanych rasach, poprzez publikację dostępną wszystkim podmiotom zainteresowanym ich chowem.

 • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (WJ-44) i 660 sztuk kur barred plymouth rock (D-11)

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2020 R.
  Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (WJ-44) i 660 sztuk kur barred plymouth rock (D-11).
  • Wartość dofinansowania: 298 000,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 298 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Głównym celem badań będzie ocena i charakterystyka poziomu cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach rodów kur: new hampshire (N-11), barred rock (P-11), barred rock (WJ-44) i barred plymouth rock (D-11) oraz poprzez ich analizę definicja cech charakterystycznych dla tych ras. Ponadto celem badania jest popularyzacja informacji o badanych rasach, poprzez publikację dostępną wszystkim podmiotom zainteresowanym ich chowem.

 • Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2020 R.
  • Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej.
  • Wartość dofinansowania:
  156 000,00 zł
  Całkowity koszt inwestycji: 156 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
   Programem ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego mogą być objęte zwierzęta wytypowane na podstawie oceny fenotypu przez pracownika Podmiotu prowadzącego księgę dla bydła rasy białogrzbietej. Do udziału w programie będą mogły być zakwalifikowane krowy, które:
  • są wpisane do księgi lub spełniające wymogi wpisu do księgi,
  • są poddane ocenie wartości użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • charakteryzują się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy określonym w programie ochrony,
  • pochodzą po matce wpisanej do księgi tej rasy i ojcu zakwalifikowanym do udziału w programie lub odznaczają się potwierdzoną badaniami odrębnością genetyczną.
  Zaleca się, aby pierwsze zacielenie miało miejsce w wieku 14-16 miesięcy. Nie będą przyjmowane do programu krowy kryte wcześniej niż w wieku 13 miesięcy.
  Podmiot prowadzący księgę dla bydła białogrzbietego będzie typował zwierzęta do udziału w programie. Kwalifikacji stad i zwierząt do udziału w programie będzie dokonywał, po zaopiniowaniu przez Grupą Roboczą ds. ochrony zasobów genetycznych bydła, podmiot koordynujący realizację programu, na podstawie wniosku hodowcy, zgodnie z obowiązującą procedurą IZ PIB.
  Wykazy krów zakwalifikowanych do udziału w programie będą przekazywane do prowadzącego księgę oraz podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła. Program realizowany będzie wspólnie przez:
  • hodowcę – właściciela stada bydła białogrzbietego,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – podmiot prowadzący księgę dla bydła rasy białogrzbietej,
  • Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy koordynujący działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
  • Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka – podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej.
  Zasady wzajemnej współpracy zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi podmiotami. Zasady uczestnictwa hodowców w programie ochrony będzie określać umowa zawarta pomiędzy hodowcą – właścicielem stada a podmiotem koordynującym działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
  Realizacja programu zgodnie z założeniami uwarunkowana będzie możliwościami zapewnienie środków finansowych na:
  • częściowe pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w stadach uczestniczących w programie;
  • częściowe pokrycie kosztów odchowu buhajków oraz przeprowadzania badań pod kątem przydatności nasienia do rozpłodu i konserwacji;
  • pokrycie kosztów gromadzenia i przechowywania oraz wykorzystania materiału biologicznego;
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących charakterystyki populacji, dystansu genetycznego, badań markerów genetycznych oraz polimorfizmu białek mleka;
  • pokrycie kosztów zakupu wytypowanych zwierząt do stad objętych programem ochrony oraz wykupu materiału hodowlanego zagrożonego likwidacją, w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
  • pokrycie kosztów prowadzenia promocji rasy.
  Podmioty zaangażowane w realizację programu będą zabiegały o uzyskanie środków finansowych na jego realizację z programów rolnośrodowiskowych, ze środków budżetowych przeznaczonych na dotacje przedmiotowe dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, projektów badawczych placówek naukowych oraz ze źródeł pozarządowych.
  W celu rozwoju hodowli białogrzbietów realizatorzy programu prowadzić będą działania w kierunku promocji unikalnych walorów tego bydła oraz jego przydatności do pielęgnacji krajobrazu na obszarach chronionych, a także propagowanie jego chowu, przede wszystkim w gospodarstwach, w których produkcja oparta jest na rolnictwie proekologicznym, w gospodarstwach agroturystycznych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, gdzie mamy do czynienia z rozwojem turystyki.

   

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

   

  O PROJEKCIE
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie środki finansowe w wysokości 322 580,00 PLN na realizację projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020

  Cel projektu
  Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji 25  osób, 15 doktorantów oraz 10 przedstawicieli kadry akademickiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz z zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020.
  Grupa docelowa
  Grupą docelową Projektu są doktoranci (80%) oraz przedstawiciele kadry akademickiej (20%) UPL oraz instytucji zagranicznych, którzy biorą udział w działaniach realizowanych w Projekcie.
  Grupę docelową projektu stanowi 25 osób, w tym 20 doktorantów i 5 przedstawicieli kadry akademickiej (15 K, 10 M; 15 osób wyjeżdzających, 10 osób przyjeżdzających).
  Zgodnie z regulaminem konkursu PROM oraz Podręcznikiem Beneficjenta Programu PROM do grupy docelowej Uczestników Projektu zaliczamy:
  •doktoranta,
  •przedstawiciel kadry akademickiej.
  Doktorant – czyli uczestnik/uczestniczka studiów III stopnia, posiadający status doktoranta/doktorantki UP w Lublinie lub instytucji zagranicznej w dniu wnioskowania
  o przyjęcie do udziału w Projekcie oraz w trakcie jego realizacji.
  Przedstawiciel kadry akademickiej – czyli osoba będąca nauczycielem akademickim lub pracownik Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów. Osoba będąca nauczycielem akademickim czyli zatrudniona w UP w Lublinie (na podstawie umowy o pracę, mianowania lub umowy cywilno-prawnej) lub w instytucji zagranicznej w dniu wnioskowania o przyjęcie do udziału w Projekcie oraz w trakcie jego realizacji.
  Status doktoranta oraz przedstawiciela kadry akademickiej musi być ważny w trakcie naboru do projektu, jak również w trakcie realizacji wymiany stypendialnej. Uczestnicy Projektu będą  pochodzić z krajów OECD lub spoza krajów znajdujących się w OECD. Do projektu przystąpią doktoranci lub pracownicy naukowi z różnych jednostek organizacyjnych UPL lub jednostek zagranicznych, zajmujących się działalnością naukowo-badawczą i edukacyjną.
  Krótki opis projektu
  W ramach projektu zostaną sfinansowane koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
  Projekt obejmuje zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. Każdy z Uczestników Projektu wybrał jeden główny typ działania, który będzie realizował w ramach projektu.
  Planowane kategorie głównych działań realizowanych w ramach projektu są następujące:
  1) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego – 16 Uczestników Projektu,
  2) wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce – 3 Uczestników Projektu;
  3) prowadzenie zajęć dydaktycznych – 1 Uczestnik projektu,
  4) krótkie formy kształcenia:
  – staż zawodowy – 2 Uczestników Projektu,
  – szkolenie – 1 Uczestnik Projektu,
  – kongres – 1 Uczestnik Projektu,
  5) udział w szkole letniej jako słuchacz szkoły – 1 Uczestnik Projektu.

  Ważne informacje:

  •Wyjazd stypendialny może trwać od 5 do 30 dni.
  •Liczbę dni należy obliczyć w następujący sposób: liczba dni wydarzenia, w którym uczestnik bierze udział + maksymalnie 2 dni (1 dzień na dojazd do miejsca odbywania kształcenia i 1 dzień na powrót).
  •Przy obliczaniu odległości należy wziąć pod uwagę odległość w linii prostej pomiędzy miejscowością zamieszkania uczestnika a miejscowością, w której będzie realizowana krótka forma kształcenia.
  •Należy obliczyć odległość w km w jedną stronę – przyznany uczestnikowi ryczałt jest na pokrycie kosztów podróży w obu kierunkach.

  FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

  1 – FORMALNOŚCI REKRUTACJA
  Rekrutacja odbywa się zgodnie z „REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W RAMACH PROJEKTU PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (POBIERZ). Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z ww. Regulaminem oraz złożyć dokumenty aplikacyjne.

  Harmonogram rekrutacji
  22.11.2019 do 31.01.2020 –
  składanie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych w Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pokój 473, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (Budynek Rektoratu)
  03.02.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie  składają następujące dokumenty:
  Doktoranci
  1) Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektupobierz.
  2) Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta.
  3) Potwierdzenie z instytucji przyjmującej doktoranta (tzw. Letter of Acceptance – pobierz), potwierdzenie rejestracji na konferencję, potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią, potwierdzenie rejestracji na kongres – jeśli dotyczy.
  4) Podstawowe informacje o konferencji (tematyce, wykładach plenarnych, komitecie naukowym/organizacyjnym, itp.) oraz jej programie – jeśli rekrutacja na ww. krótką formę wsparcia nie jest jeszcze otwarta w momencie odbywania się procesu rekrutacyjnego do projektu.
  5) Plan pobytu i badań pobierz.
  6) Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. zewnętrzny certyfikat językowy, zaświadczenie z Centrum Języków Obcych lub inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

  Kadra akademicka:
  1) Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu pobierz.
  2) Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
  3) Potwierdzenie z instytucji przyjmującej doktoranta (tzw. Letter of Acceptance – pobierz), potwierdzenie rejestracji na konferencję, potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią, potwierdzenie rejestracji na kongres – jeśli dotyczy.
  4) Podstawowe informacje o konferencji (tematyce, wykładach plenarnych, komitecie naukowym/organizacyjnym, itp.) oraz jej programie – jeśli rekrutacja na ww. krótką formę wsparcia nie jest jeszcze otwarta w momencie odbywania się procesu rekrutacyjnego do projektu.
  5) Plan pobytu i badańpobierz.
  6) Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. zewnętrzny certyfikat językowy, zaświadczenie z Centrum Języków Obcych lub inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

  Oryginały podpisanych dokumentów należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, z dopiskiem „Projekt PROM – NAWA”.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wynikach drogą mailową.

  2 – FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM
  Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do:
  1) niezwłocznego podpisania dokumentów projektowych i złożenia ich w Biurze Projektu:

  a) Formularz Uczestnika Projektu – pobierz.

  b) Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – pobierz.

  c) Oświadczenie Uczestnika Projektu – pobierz.

  d) Plan pobytu i badań – pobierz.

  e) Wniosek o delegowanie za granicę – pobierz.

  f) Wniosek o przyjęcie cudzoziemca – pobierz.

  2) podpisania umowy opisującej warunki realizacji/rozliczenia danej mobilności oraz formy wypłaty stypendium – Wzór umowy – pobierz. Przed podpisaniem umowy Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej obejmującej termin odbywania mobilności.

  3 – FORMALNOŚCI PO POWROCIE
  Uczestnik Projektu zobowiązany jest po powrocie z instytucji zagranicznej
  1) do przedstawienia do Biura Projektu:

  a) raportu merytorycznego z realizacji mobilności – pobierz.

  b) formularza rozliczenia finansowego wyjazdu oraz dokumentów finansowych (faktura) potwierdzających wniesienie opłaty dotyczącej udziału w krótkiej formie wsparcia np. konferencja, jeśli nie została ona opłacona przez Beneficjenta – pobierz.

  c) certyfikatu od organizacji przyjmującej o zrealizowaniu mobilności z opisem efektów uczenia się podpisanego przez przedstawiciela instytucji przyjmującej uczestnika – pobierz.

  2) do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej on-line dotyczącej odbytej mobilności w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia. 

  KONTAKT

  CENTRUM NAUKI – BIURO PROJEKTÓW I FUNDUSZY
  Konsultant ds. wymiany – osoby wyjeżdzające i osoby przyjeżdzające:
  Aleksandra Jezierska – tel. 081 445 66 78, e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl
  Katarzyna Ruczkowska – tel. 081 445 66 78, e-mail: katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl

 • Welcome to Life Science in Lublin

  Projekt „Welcome to Life Science in Lublin”

  Okres realizacji projektu: 05.11.2018 r. – 31.10.2020 r.
  Cel projektu:
  Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.Główny typ działania: Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej.
  Dodatkowy typ działania:
  Przygotowanie organizacyjne uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy.
  Krótki opis projektu
  Grupą docelową wsparcia szkoleniowego jest kadra naukowo-dydaktyczna oraz administracyjna UPL, która w pracy codziennej używa języka angielskiego. Kolejną grupą docelową rezultatów działań projektowych są obcokrajowcy, zarówno obecni studenci UPL jak i przyszli studenci oraz kadra akademicka.
  W programie zaplanowano następujące działania: szkolenia w obszarze kompetencji językowych z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej i naukowej oraz administracyjnej. Prowadzone będą również działania związane z przygotowaniem organizacyjnym UPL do przyjęcia studentów i kadry z zagranicy poprzez: przygotowanie materiałów drukowanych (folder, ulotka, przewodnik i mapa kampusu), opracowanie systemu anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń UPL (tablice informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, mapy kampusu zewnętrzne, drogowskazy zewnętrzne i zbiorcze, tabliczki na drzwi wewnętrzne).
  Spodziewane rezultaty z realizacji projektu:
  -45 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych podniesie swoje kompetencje językowe dzięki czemu obsługa studentów i kadry zagranicznej będzie znacznie sprawniejsza, jak również zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim będą na wyższym poziomie.
  -produktem będzie 13000 sztuk publikacji materiałów drukowanych, które będą dystrybuowane podczas międzynarodowych targów edukacyjnych, w których UPL kilka razy w roku bierze udział.
  -produktem zadania 2 i 3 będzie spójny system oznakowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki którym rezultatem będzie wzrost o 30% łatwości w poruszaniu się po kampusie dla studentów i kadry zagranicznej (mierzone ankietami satysfakcji).
  Spodziewane korzyści z realizacji projektu w przyszłości są następujące:
  pracownicy swobodniej mówią w języku angielskim dzięki czemu obsługa studentów i kadry zagranicznej nie stanowi dla nich problemu, pracownicy naukowi i dydaktyczni dzięki podniesionym kompetencjom językowym prowadzą więcej zajęć w języku angielskim, łatwiej nawiązują kontakty z naukowcami ze świata, prowadzą wspólne badania, mają większe szanse na wymiany międzynarodowe. Materiały drukowane wpływają na rozpoznawalność UPL w europie i na świecie.
  KONTAKT
  CENTRUM NAUKI – BIURO PROJEKTÓW I FUNDUSZY
  Aleksandra Jezierska – tel. 81 445 66 78, e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl

 • Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Projekt „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”
  Okres realizacji projektu:
  01.10.2019 – 30.09.2021
  Cel projektu:
  Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UPL) poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej  oraz potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.
  Grupa docelowa:
  Grupę docelową stanowi:  kadra dydaktyczna, naukowa i administracyjna UPL, a także studenci i pracownicy dydaktyczni z zagranicy.
  Pośrednio wsparciem w projekcie objęci zostaną studenci polscy UP w Lublinie – szczególnie w ramach kreowania środowiska przyjaznego wielokulturowości.
  Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną pracownicy administracji centralnej, wydziałowej zaangażowani w obsługę kadry z zagranicy, których obowiązki w obszarze obsługi zagranicznych gości, naukowców mają intensywny i rozszerzony charakter, a zakres obowiązków jest w dużej mierze eksponowany na obsługę zagranicznych gości, delegacji, zagranicznej kadry akademickiej i którzy z własnej inicjatywy chcą zwiększyć kompetencje językowe, specjalistyczne, komunikacyjne, społeczne, międzykulturowe, a tym samym usprawnić swoją pracę, zredukować trudności wynikłe z niewystarczających kompetencji i wiedzy.
  Krótki opis projektu:
  Projekt jest bezpośrednio dedykowany kadrze dydaktycznej, naukowej i administracyjnej UP w Lublinie, a także studentom i pracownikom dydaktycznym z zagranicy. Pośrednio wsparciem w projekcie objęci zostaną studenci polscy UP w Lublinie – szczególnie w ramach kreowania środowiska przyjaznego wielokulturowości.
  Planowane działania projektowe to:
  1) Szkolenia podnoszące kompetencje językowe.
  2) Szkolenia podnoszące kompetencje specjalistyczne.
  3) Szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i społeczne.
  4) Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne.
  5) Zakup dostępu do publikacji zagranicznych.
  6) Tłumaczenie wewnętrznych aktów prawnych.

  W ramach projektu będą realizowane działania związane z:
  1) Podnoszeniem kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej związanych z obsługą cudzoziemców poprzez działania szkoleniowe (zad 1,2, 3)
  2) Rozwijaniem działań związanych z internacjonalizacją „w domu” poprzez umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji (zad 5);
  3) Przygotowaniem organizacyjnym uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy poprzez organizację wizyt studyjnych oraz tłumaczenie wewnętrznych aktów Uczelni (zad 4 i 6).
  Zaplanowane działania w projekcie mają na celu kompleksowe podejście do wzmacniania zdolności instytucjonalnej na trzech płaszczyznach: akademickiej, administracyjnej i studenckiej.
  KONTAKT
  CENTRUM NAUKI – BIURO PROJEKTÓW I FUNDUSZY

  Aleksandra Jezierska – tel. 081 445 66 78, e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl

Pozostałe projekty

„Ochrona czynna Aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” nr POIS.02.04.00-00-0034/18
Zobacz
Termomodernizacja budynku przy ul. Akademickiej 13
Zobacz
Termomodernizacja budynku przy ul. Doświadczalnej 50A
Zobacz