Projekty i fundusze

 • Mgr inż. Radosław Smagieł laureatem konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że w wyniku oceny złożonych w konkursie ofert na stypendium naukowe w ramach projektu NCN – OPUS 20 nr 2020/39/B/NZ9/00765pt. „Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kocydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Ognik z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, stypendium na stanowisko stypendysta – student w Katedrze Biochemii i Toksykologii otrzymał Pan mgr inż. Radosław Smagieł.

   

  Serdecznie Gratulujemy!

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki MAESTRO otwarty!

  Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

  Środki uzyskane w ramach finansowania można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Pula przeznaczona na dofinansowanie badań to 20 mln PLN.

  Wnioski należy składać wyłącznie przez system ZSUN/OSF do dnia 15 września do godziny 16:00.

  Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem:

  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

   

  Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Katarzyną Dziki-Michalską

  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

  tel.: 081 445 69 70

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS otwarty!

  Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

  Jest to konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  Środki uzyskane w ramach finansowania można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

  Środki finansowe przeznaczone przez NCN na realizację wniosków to 150 mln PLN.

  Wnioski należy składać wyłącznie przez system ZSUN/OSF do dnia 15 września do godziny 16:00.

  Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

  Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Katarzyną Dziki-Michalską
  e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl
  tel.: 081 445 69 70

 • Solidarni z Naukowcami

  Trwa nabór wniosków w ramach programu Solidarni z Naukowcami

  Konkurs ten jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”.
  Jego celem jest wspieranie przez NCBR realizacji projektów badawczych przez polskie organizacje, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, we współpracy z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

  Skierowany jest on do Organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, które zawarły umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

  Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych
  i eksperymentalnych prac rozwojowych.

  Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 6 250 000 zł.

  Zakończenie naboru wniosków mija z dniem 30.07.2021 roku.

  Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Solidarni z Naukowcami

  Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy
  Pawłem Litwińczukiem

  tel. 081 445 65 99, e-mail: pawel.litwinczuk@up.lublin.pl

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 otwarty!

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu MINIATURA 5.

  Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2009 roku, oraz posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

  MINIATURA 5 obejmuje wnioski na pojedyncze działania naukowe w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

  Na realizację działania naukowego trwającego 12 m-cy można uzyskać dofinansowanie w kwocie od 5 000 do 50 000 PLN.

  Nabór wniosków kończy się w dniu 30.09.2021 o godzinie 16:00.

  WAŻNE! NARODOWE CENTRUM NAUKI przypomina, że

  „(…) środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru”.

  Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie NCN pod poniższym linkiem MINIATURA 5

  W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy Katarzyną Dziki-Michalską
  tel. 081 445 69 70, e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

 • Projekt Pani dr Marty Demkowskiej-Kutrzepy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymał dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka

  Miło nam poinformować, że projekt pracowników Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem Pani dr Marty Demkowskiej -Kutrzepy znalazł się na liście projektów rekomendowanych
  do finansowania w ramach konkursu PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

  Konkurs Szybka Ścieżka skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych w skład których mogą wchodzić zarówno przedsiębiorstwa jak i  jednostki naukowe – Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dofinansowane są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  Projekt pt. „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem u psów poprzez opracowanie szybkich testów diagnostycznych.” otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę: 2 237 743,66 PLN.

  Część badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została dofinansowana kwotą : 414 531,90 PLN.

  Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu: szybkiego testu immunochromatograficznego, który pozwalać będzie na wczesną i kompleksową diagnostykę zakażeń psów tęgoryjcami (Ancylostoma caninumUncinaria stenocephala). Projekt wpisany w ogólnoświatowy trend jakim jest nowa strategia zdrowia zwierząt w Unii Europejskiej „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

  W skład zespołu projektowego ze strony UP w Lublinie wchodzą:

  dr Marta Demkowska-Kutrzepa ( kierownik) , dr Monika Roczeń-Karczmarz, prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

  Projekt realizowany będzie w konsorcjum w składzie : BioScientia Sp. z o.o ( Lider), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Vet Planet Sp. z o.o.

  Okres realizacji projektu to: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r.

  Serdecznie Gratulujemy!

 • Ogłoszenie V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy

  Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.04.2021 roku, miło nam poinformować, że ruszyła V edycja programu Doktorat Wdrożeniowy. 

  Informacji dotyczących Programu udziela pracownik Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy

  Katarzyna Dziki-Michalska, tel. 081 445 69 70, e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

  Poniżej znajdziecie Państwo obowiązujący harmonogram rekrutacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Harmonogram rekrutacji Szkoły Doktorskiej UPL

 • Nabór wniosków na zadania dotacyjne 2021 w WFOŚ w Lublinie

  Centrum nauki informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej zachęca do składania wniosków o dotację/pożyczkę na realizację przedsięwzięć w ramach trzech osi priorytetowych: „Człowiek”, „Biosfera” oraz „Technologia”.

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000,00 zł, natomiast maksymalna to 50 000,00 zł.

  Nabór wniosków trwa od 29.12.2019 do 29.01.2021 roku.

  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju finansowanych przez WFOŚiGW przedsięwzięć znajdują się na stronie internetowej www –>

  W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin).
   

  Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki na ww. przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
  Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

 • Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu zdrowego odżywiania

  Centrum Nauki informuje, że w lutym 2021 r. sieć JPI HDHL (Joint Programming Initiative on a Healthy Diet for a Healthy Life) planuje ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, pod tytułem: “Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on hypersensitivities to food (FOOD_HYPERSENS)”.

  Celem badań ma być wyjaśnienie, w jaki sposób składniki i metody przetwarzania żywności mogą sprzyjać, bądź zapobiegać występowaniu nietolerancji i alergii pokarmowych w społeczeństwie.

  Wnioskodawcą w konkursie mogą być konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu.

  Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) upływa 8 kwietnia 2021 r.

  Sieć JPI HDHL jest międzynarodowym konsorcjum organizacji, które wspierają badania naukowe odpowiadające na społeczne wyzwania związane ze zdrowiem i odżywianiem.

 • Harmonogram konkursów NCN na 2021 r.

  Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2021 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy.

  Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków.

  * Termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie

  Informacje dotyczące poszczególnych konkursów można uzyskać na stronie NCN pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/

  Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem  w  konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biura Projektów i Funduszy:

  Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pawel.litwinczuk@up.lublin.pl
  Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

 • V konkurs GOSPOSTRATEG – ogłoszenie naboru

  W dniu 5.01.2021 r. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił V konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

  Celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

  Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:
  • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego. (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury);
  • Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE. (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
  • Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. (Zamawiający – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

  Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI
  (lsi.ncbr.gov.pl).

  Nabór wniosków będzie trwał od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 roku (do godziny 16:00).

  Pełne informacje na temat Zasad konkursu, Wniosku o dofinansowanie i Umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na stronie NCBR –>

  Pytania dotyczące konkursu można kierować:
  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: gospostrateg-finanse-at-ncbr.gov.pl
  • w pozostałych sprawach na adres: gospostrateg-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: (0-22) 39 07 483, (0-22) 39 07 140

  Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
  Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pawel.litwinczuk@up.lublin.pl

 • Ogłoszenie konkursu Weave-UNISONO

   

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

  Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:
  w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
  w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

  Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii  (zwanymi dalej partnerskimi zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

  W konkursie Weave-UNISONO mogą być finansowane nie tylko projekty badawcze realizowane przez zespół polski oraz jeden lub dwa zespoły zagraniczne współpracujące w ramach programu Weave, ale także projekty angażujące dodatkowych partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, którzy nie aplikują o środki finansowe do instytucji partnerskich i współpracujących. W przypadku tych wniosków, zagraniczne zespoły badawcze muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych źródeł.

  Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą.

  Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców, zgodnie z wymogami określonymi w konkursie agencji wiodącej, otwartym na potrzeby programu Weave, i musi obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty. Kompletny wniosek wspólny musi zostać złożony do agencji wiodącej przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w kraju agencji wiodącej, w wymaganym przez tę agencję terminie.

  Dodatkowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie:
  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono.

  Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem  w  konkursie Weave-UNISONO zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:

  Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
• wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
• wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych. 

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:
• główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
• wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych,
• tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
• metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
• doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia,
• zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:
• realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych,
• dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych,
• organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych,
• dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych,
• publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów),
• uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych,
• zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

 • Informacje o NCBR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymuje środki finansowe na naukę, z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

  Zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 96, poz. 616)

  Do zadań Centrum należy m.in.:

  1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce,
  2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa,
  3) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
  4) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  5) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych,
  6) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
  7) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
  8) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
  9) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.


  Oferta konkursowa NCBiR

  PROGRAMY STRATEGICZNE

  Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.

  Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację projektów mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym wymagania. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

  Rodzaje Programów Strategicznych:

  1. INFOSTRATEG – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne.
  2. GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków.
  3. TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe.
  4. BIOSTRATEG – Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo.
  5. STRATEGMED – Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
  6. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii.
  7. Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej.
  8. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnejenergochłonności budynków.
  9. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
  10. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

  Aktualne konkursy – Programy Strategiczne:


  PROGRAMY KRAJOWE

  Zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. Centrum realizując swoje zadania podejmuje również współpracę z innymi podmiotami tworząc wspólne przedsięwzięcia i programy sektorowe. Centrum kontynuuje także prace związane z monitorowaniem projektów zleconych przez MNiSW.

  Rodzaje Programów Krajowych:

  1. Wspólne przedsięwzięcia (Blue Gas, CuBR, GEKON, RID).
  2. Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED).
  3. BRIdge.
  4. BroTech.
  5. CyberSecIdent.
  6. DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.
  7. GO_GLOBAL.PL.
  8. GRAF-TECH.
  9. Inicjatywa technologiczna I.
  10. IniTech.
  11. Innotech.
  12. Innowacje Społeczne.
  13. KadTech.
  14. Kreator Innowacyjności.
  15. Lider.
  16. Panda 2.
  17. Patent Plus.
  18. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy III etap.
  19. Program Badań Stosowanych.
  20. Projekty Badawcze Rozwojowe.
  21. Projekty Celowe.
  22. SPIN-TECH.
  23. TANGO.

  Aktualne konkursy – Programy krajowe:


  W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów i Funduszy – pok. 463 – tel. 81 445 65 99 lub 81 445 69 70.


 • GOSPOSTRATEG V

 • Harmonogram konkursów NCN na 2021 r.

  Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2021 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy.

  Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków.

  * Termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie

  Informacje dotyczące poszczególnych konkursów można uzyskać na stronie NCN pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/

 • Weave-UNISONO

  Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski,  które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii  wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

  Nabór wniosków w konkursie jest ciągły, co oznacza, że właściwymi terminami złożenia wniosków są terminy ustalone przez agencje wiodące krajów partnerskich.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedur i warunków konkursowych znajdują się pod linkiem Weave-UNISONO

 • DIOSCURI 4

 • OPUS 21

 • PRELUDIUM 20

 • MINIATURA 5*

 • SONATA BIS 11

 • MAESTRO 13

 • OPUS 22 + WEAVE

 • PRELUDIUM BIS 3

 • SONATA 17

 • POLONEZ BIS 1

 • SONATINA 6

 • Diamentowy grant

 • Doktorat wdrożeniowy

 • Doskonała Nauka

 • Mobilność Plus

 • Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 • Społeczna Odpowiedzialność Nauki

 • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

 • CEEPUS

 • KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

 • Program PROM

 • Promocja Zagraniczna

 • Profesura Gościnna NAWA

 • SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

 • STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

 • Welcome to Poland

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE DRUKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO. DRUKI WYPEŁNIANE RĘCZNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 • UMOWY

  Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 158) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 • PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI BADAWCZYMI

  Szanowni Państwo,

  poniżej udostępniamy formatki niezbędne do uzupełnienie zakładki Plan Zarządzania Danymi we wnioskach składanych do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN/OSF.

  Mają one ułatwić uzupełnianie treści formalnych, nie mniej jednak prosimy o OBOWIĄZKOWĄ modyfikację informacji (np. ilość pozyskiwanych danych czy ich rodzaj) w ramach specyfiki składanych przez Państwa wniosków.

  PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI W KONKURSACH NCN

  PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI MINIATURA