PRZYKŁADY BIBLIOGRAFII:
1. Wydawnictwo zwarte
• Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Pod red. H. Grodzkiego. Warszawa :
Wydaw. SGGW, 2005.
• MALUTA A., STEFAŃSKI R. Gekony : hodowla i choroby. Warszawa : Oficyna
Wydawnicza „Hoża”, 2004.
2. Artykuł w wydawnictwie zwartym – rozdział, referat konferencyjny
• SKOCZYLAS W. Analiza obrotowości kapitału. W: Analiza finansowa w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Pr. zbior. pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego T.1.
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996, s. 391-429.
• DZIKI D., LASKOWSKI J. Badanie przemiału pszenic o różnej zawartości glutenu.
W: Nauka o żywności na progu XXI wieku. XXX Sesja Naukowa Komitetu
Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków 14-15 września 1999. Kraków :
Wydaw. Nauk. “Akapit”, 1999, s. 1-25.
3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym
• ANDREWS, M., et al. Growth of Chara Lispida II. Shack adaptation. Journal of
Ecology. 1984, 72(3), 885-895. ISSN 0022-0477.
• SMOCZYŃSKI L. [et al.]. Determination of the effectiveness of an inorganic
coagulant. Pol. J. Natur. Sci.2005, Vol. 18 No 1 s. 133-142.
• Konikowski, Jacek. Y2K Paradoks ery komputerów. Internet. 1999, nr 1, s. 22-25.
4. Normy
• PN – ISO 690 : 2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów
bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
5. Dokumenty elektroniczne
książka elektroniczna
• INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 3979: Intellectual Property
Rights in IETF Technology [online]. Edited by S. Bradner. March 2005 [przeglądany
18 czerwca 2006]. Dostępny w: http://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt
• Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York.
McGraw-Hill. 1999.
• Encyclopedia of Surface and Colloid Science [online]. New York. Marcel Dekker, Inc.
1997-2005. [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w:
http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ESCS
książka dostępna online
• MCCONNEL, W.H. Constitutional history. W: The Canadian encyclopedia [CDROM]. Macintosh version1.1. Toronto: MCCelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-
1932-7.
• NATIONAL RESEARCH COUNCIL [U.S.], Committee on the Training Needs of
Health Professionals to Respond to Family Violence. Current Educational Activities in
the Health Professions. W: Confronting Chronic Neglect: The Education and Training
of Health Professionals on Family Violence [online], Washington DC: National
Academy Press, 2002, s. 35-44 [przeglądany 23 czerwca 2006], Dostępny w:
http://darwin.nap.edu/openbook.php?record_id=10127&page=35
artykuł z czasopisma online
• AJET: Australasian Journal of Educational Technology [online]. Australia:
ASCILITE, Winter 2000, vol. 16, no.2 [przeglądany 23 października 2003]. ISSN
0814-673X. Dostępny w: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet16/ajet16.html
• Basal, Guldemet; Oxenham, William. Vortex spun yarn vs. air-jet spun yarn. Autex
Research Journal [online]. September 2003. Vol. 3, nr. 3 [przeglądany 12 maja 2005].
Dostępny w: http://www.autexrj.org/
witryna internetowa
• Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN
American Center, © 2005 [przeglądany 12 lipca 2006], Dostępny w:
http://www.wordswithoutborders.org
konkretne dokumenty niesamoistne lub część witryny internetowej
• CLARK, Carol. On the threshold of a brave new world. W: Blueprint of the body
[online], CNN.com, 2000 [przeglądany 24 sierpnia 2000; 10:25 EST], In-depth
specials. Dostępny w:
http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/
• FREEMAN, John. Book reviews pushed to the margins [online]. The blog books.
Guardian Unlimited, 25 April 2007, 12:27 BST [przeglądany 26 kwietnia 2007],
Dostępny w:
http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html
• PAX, Salam. Where Is Raed? [online]. Blogger. 21 Feb. 2003, 19:17 [przeglądany 10
lipca 2006]. Dostępny w: http://dear_raed.blogspot.com. Ścieżka dostępu: Homepage;
archive; 02/01/2003-02/28/2003
• Internet forum. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 7 July 2006, 11:32 [przeglądany
10 lipca 2006, 12:28], Dostępny w: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_forum