Bibliografia Publikacji Pracowników UP

Bibliografia Publikacji Pracowników UP – baza jest dokumentacją działalności piśmienniczej pracowników uczelni oraz autorów afiliujących. Zawiera informacje o piśmiennictwie od 1995 roku.
Z dniem 13.09.2017 roku została udostępniona nowa wersja oprogramowania Bibliografia Publikacji Pracowników. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne publikacji autorstwa pracowników naukowych (w tym także emerytowanych), doktorantów i studentów UP w Lublinie.

 

Bibliografia Publikacji Pracowników UP

 • Zgłaszanie publikacji

  Od dnia 10 października 2022 r. wprowadzona została zmiana w sposobie zgłaszania publikacji naukowych do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wcześniej zgłaszanie publikacji odbywało się poprzez wysłanie wiadomości mailowej do pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP bądź podczas bezpośrednich spotkań. Dnia 10.10.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 05.10.2022 r. na stronie bazy BPP został udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenie osiągnięcia naukowego. Od tego dnia jest to jedyny sposób zgłaszania publikacji do bazy.

  Głównym celem formularza jest rezygnacja ze składania oświadczeń w formie papierowej. Dodatkowo umożliwia on podanie obowiązkowych danych o źródłach finansowania publikacji. Aby dodać osiągnięcie naukowe, należy zalogować się danymi do Intranetu, używając logowania Active Directory (nie Office 365). W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o zgłaszanie się do uczelnianego Centrum Informatyki
  Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją nowego formularza w BPP.

  Instrukcja zgłaszania publikacji

 • Uzupełnianie bazy

  Uchwałą nr 3/2013-2014 z dnia 11 października 2013 r. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zobowiązał pracowników do przesyłania do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej informacji o najnowszych publikacjach ich autorstwa lub współautorstwa niezwłocznie po ukazaniu się publikacji.

  Zgłoszenia prac można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty uczelnianej lub elektronicznej.


  Zarządzenie nr 80 /2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składania oświadczeń uprawniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020 wprowadza następujące zasady rejestrowania prac w bazie:

  1)Warunkiem zarejestrowania nowej publikacji dla autora wskazującego:
  a)  jedną dyscyplinę jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 1) jednorazowo na cały rok objęty ewaluacją;
  b) dwie dyscypliny naukowe jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 3) dla każdej ze zgłoszonych prac.
  2) Do bazy nie będą wprowadzane publikacje bez pełnych danych bibliograficznych (in-press, early-view, itp.).

  Oświadczenia wymagane są tylko dla osiągnięć naukowych uwzględnionych w ewaluacji, pozostałe prace wprowadzane będą do Bibliografii Publikacji na podstawie zgłoszenia na dotychczasowych zasadach.           

  Treść zarządzenia  – Zarządzenie 80/2019 z dnia 28.10.2019

   (Zał. 1)

   (Zał. 2 )

   (Zał. 3)

  W celu uzupełnienia dorobku prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za właściwy wydział lub koordynator oddziału:

  Oddział Informacji Naukowej,

  tel. 81 45 62 27 e-mail: 

  Koordynator: mgr Anna Starek:

  Wydział Agrobioinżynierii:

  mgr Anna Starek:

  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

  mgr inż. Weronika Kowalska:

  Wydział Biologii Środowiskowej:

  mgr Justyna Wojdyła: 

  Wydział Inżynierii Produkcji:

  mgr inż. Dagmara Mischlich

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

  mgr inż. Anna Gawryluk: 

  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

  mgr Anna Starek:

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

  mgr Justyna Wojdyła: 

 • Zgłaszanie uwag lub błędów

  W przypadku stwierdzenia przez Państwa nieścisłości w Bibliografii Publikacji Pracowników prosimy o zgłaszanie ich pracownikom Oddziału Informacji Naukowej.
  Uwagi, braki lub błędy prosimy wyjaśniać z bibliotekarzami zajmującymi się bibliografią pracowników z poszczególnych wydziałów lub z koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej:   
   Wydział Agrobioinżynierii:
  mgr Anna Starek:

  Wydział Biologii Środowiskowej:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
  mgr inż. Weronika Kowalska:

  Wydział Inżynierii Produkcji:
  mgr inż. Dagmara Mischlich

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
  mgr inż. Anna Gawryluk:

  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:
  mgr Anna Starek:

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Koordynator: mgr Anna Starek:
  Oddział Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27,

 • Raporty w bazie

  Baza umożliwia tworzenie przez użytkownika raportu prac z podziałem na typy publikacji wraz z punktacją.

  INSTRUKCJA

  Dodatkowo pracownicy Oddziału Informacji Naukowej mają możliwość tworzenia raportów obejmujących poszczególne wydziały lub jednostki zawierających liczbę i typy prac, sumaryczny Impact Factor oraz punkty.

  W sprawie zbiorczych raportów prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliografię wydziału oraz koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej.

  Wydział Agrobioinżynierii:
  mgr Anna Starek:

  Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
  mgr inż. Weronika Kowalska:

  Wydział Biologii Środowiskowej:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Wydział Inżynierii Produkcji:
  mgr inż. Dagmara Mischlich

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
  mgr inż. Anna Gawryluk:

  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:
  mgr Anna Starek:

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
  mgr Justyna Wojdyła:

  Koordynator: mgr Anna Starek:
  Oddział Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27,

 • Patenty

  Informujemy, że rejestrowaniem informacji o PATENTACH zajmuje się Centrum Transferu Technologii. Ich aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Uczelni: