UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

21.10.2019

Centrum Nauki przypomina, iz tylko do 31 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Cel Programu START:

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

• mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
• są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w  przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu.
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Wybrani laureaci programu Start mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty

Strona internetowa konkursu Start 2019 -->

Zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach ww. programu do kontaktu z Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:
Pani Joanna Smolińska - tel. 81 445 69 07, joanna.smolińska@up.lublin.pl,  Budynek Rektoratu pok. 473
 


« wstecz