[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty prasowe

13.05.2011medialne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zootechnika specjalność hodowla koni i jeździectwo oraz jedyne w Polsce studia niestacjonarne na kierunku zootechnika specjalność hodowla i użytkowanie koni (na tej specjalności nie obowiązuje sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich) ....

[ więcej informacji ]

 ***

Mamy największe doświadczenie w prowadzeniu specjalności Hodowla Koni i Jeździectwo, która powstała na naszej Uczelni jako pierwsza w Polsce. Specjalność Hodowla i Użytkowanie Koni są to jedyne w Polsce studia niestacjonarne (zaoczne) dotyczące koni. Zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjaliści. W ramach programu realizowanych jest pięć przedmiotów jeździeckich.

OFERUJEMY: przyjazne warunki studiowania (ośrodek hipiczny, wyjazdy do stadnin, na zawody i wyścigi konne); możliwości rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Zootechników - Sekcji Hipologicznej i Sekcji Jeździeckiej dla najlepiej jeżdżących studentów. Co roku nasi studenci organizują Akademickie Mistrzostwa Województwa.

 

Kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2011/2012 obowiązuje rejestracja internetowa w systemie IRK.  

 

 ***

kierunek ZOOTECHNIKA specjalność:

 HODOWLA KONI I JEŹDZIECTWO 

(studia stacjonarne I i II stopnia)
Warunki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia


Kandydaci z nową maturą:


Kandydaci ze starą maturą:

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą" oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Wykaz przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym:

- język obcy nowożytny
- jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

Kandydatów ze starą i nową maturą obowiązuje dodatkowo sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich (stęp, kłus). Kandydat w czasie sprawdzianu powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

    

***

kierunek ZOOTECHNIKA specjalność:

 HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 

(studia niestacjonarne I i II stopnia)
Warunki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 


Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą" oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Wykaz przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym:

- język obcy nowożytny
- jeden przedmiot do wyboru: biologia,
- matematyka, chemia, fizyka i astronomia,
- informatyka, geografia

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą" będzie oparte na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenionego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (jak w tabeli wyżej).

Kandydatów na I i II stopień nie obowiązuje sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich.***

  

 
 

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 

  • dyplom inżyniera z kierunku zootechnika i specjalności hodowla koni i jeździectwo - kandydatów nie obowiązuje sprawdzian umiejętności jeździeckich;
  • dyplom inżyniera i magistra inżyniera z kierunków pokrewnych - kandydatów obowiązuje sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich;
  • spełnienie warunków rekrutacyjnych zawartych w Uchwale nr 45/2009-2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 7 maja 2010 r. (w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w UP w Lublinie w roku akademickim 2011/2012).