UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Aktualności

29.07.2019

 

25.07.2019

  

 

pobierz listę rankingową

22.07.2019

rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 24 lipca 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro
 

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane według następującego porządku:
od godz. 10.00  rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie weterynaria,  
od godz. 10.30 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,  
od godz. 12.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,  
od godz. 13.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  
 
 

 

05.07.2019

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo.

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów - liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

 

 Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 5 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. do godz. 15.00

 

 wykaz dokumentów, które należy złożyć zamieszczono w zakładce "Rekrutacja

 

pobierz ogłoszenie o rekrutacji  w formacie PDF  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 

05.07.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

05-19. 07. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

22.07.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

22-23. 07. 2019 – analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty

23.07. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

24-25.07. 2019 – rozmowy kwalifikacyjne

26.07. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

29.07. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

28.06.2019

Decyzją Prorektora ds. Nauki Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej powołana została Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie:  

Przewodniczący Rady Naukowej:
Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni
Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:
Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
·         prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
·         prof. dr hab. Mariusz Florek
Dyscyplina Weterynaria:
·         prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
·         dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:
·         dr hab. Danuta Sugier prof. uczelni
·         dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni
Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:
·         dr hab. Magdalena Gryzińska prof. uczelni
·         dr hab. Łukasz Wlazło 
 
 

21.06.2019

 
Na podstawie § 2  ust. 1  Uchwały nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w roku akademickim 2019/2020  powołana została Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:
1.Dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni - Dyrektor Szkoły Doktorskiej - Przewodniczący Komisji
2.Dr hab. Paweł Glibowski prof. uczelni - dyscyplina Technologia żywności i żywienia        
3.Dr hab. Aneta Nowakiewicz prof. uczelni - dyscyplina Weterynaria
4.Prof. dr hab. Halina Smal - dyscyplina Rolnictwo i ogrodnictwo
5.Dr hab. Bożena Kiczorowska prof. uczelni - dyscyplina Zootechnika i Rybactwo
6.Mgr Agnieszka Czarnecka - Lektor  języka angielskiego
7.Mgr Daniel Opydo - Lektor języka angielskiego 
8.Mgr inż. Urszula Polak - Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej 
 
 
Zadania Komisji Rekrutacyjnej określa Uchwała nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 

31.05.2019

 

26 kwietnia 2019 odbyło się XXVII zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kadencji 2016-2020.

 

W trakcie obrad na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, która rozpocznie swoją działalność od 1 października 2019 r.,  powołana została Pani dr hab.prof. uczelni Katarzyna Ognik
 

20.04.2019

 
Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona nową ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0, zwana też Konstytucją dla Nauki) wprowadza szereg zmian w zakresie zarządzania uczelnią, kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzenia i oceny badań naukowych. Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj >>>, podsumowaniem zmian – tutaj>>>
 
Doktoranci i młodzi naukowcy
·         nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
·         stypendia dla każdego doktoranta,
·         nowe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości rozpraw doktorskich,
·         urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
·         nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora.
W zakresie studiów doktoranckich ustawa wprowadza szkoły doktorskie, które będą prowadzone przez uczelnie i instytuty naukowe posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora, przez co zakłada się, że całkowicie zmieni model kształcenia doktorantów w Polsce z umasowionego na elitarny i projakościowy.  Szkoły rozpoczną swoje funkcjonowanie od r.a. 2019/2020 (pierwszy rocznik zarekrutowany na nowych zasadach), co oznacza, że doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.
Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej, począwszy od 1 października 2019 r., otrzyma stypendium. Doktorantów, zrekrutowanych na studia doktoranckie przed r.a. 2019/2020 nie obejmie system powszechnych stypendiów. Będą oni pobierać stypendia na dotychczasowych zasadach.
Doktoranci, którzy rozpoczną naukę w szkołach doktorskich zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymairze  do 60 godzin rocznie. Natomiast doktoranci kontynuujący naukę na starych zasadach zobowiązani są do odbycia do 90 godzin praktyk zawodowych rocznie.
Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy jednak zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego.  Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym zakaz ten nie obowiązuje.
 
Stopień naukowy doktora będzie można uzyskać zarówno w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, jak i w trybie eksternistycznym. Przewody doktorskie na starych zasadach  można otwierać do 30 kwietnia 2019 r. (i zakończyć do 31 grudnia 2021 r.), a na nowych – od 1 października 2019 r. (postępowania ws nadania stopnia doktora nie w okresie 1 maja – 30 września 2019 r. nie będą wszczynane).
Poniżej znajdą Państwo odsyłacze do zakładek MNiSW zawierających odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie doktorantów, szkół doktorskich i cudzoziemców dotyczące nowej ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Materiały na poniższych stronach są na bieżąco aktualizowane przez MNiSW.
·         Cudzoziemcy więcej>>>