wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Inżynierii Produkcji

« wstecz

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Tel./fax 81 531 96 45

e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

 

 • Właściwości fizyczne surowców i produktów spożywczych: kształtowanie jakości żywności poprzez modyfikację właściwości fizycznych surowców; wpływ właściwości fizycznych surowców na jakość żywności

 

 • Obróbka cieplna surowców i produktów spożywczych: analiza zmian właściwości surowców i żywności pod wpływem obróbki cieplnej

 

 • Zanieczyszczenia żywności: analiza wpływu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych na właściwości żywności; rola dodatków do żywności; zagrożenia wynikające ze stosowania surowców GM i napromieniowania żywności

 

 • Ocena jakości olejów: określanie liczby kwasowej, nadtlenkowej i stabilności oksydatywnej poprzez wyznaczanie czasu indukcji 

 

 • Inżynieria gastronomiczna: badania procesów technologicznych stosowanych w gastronomii oraz zmian właściwości fizycznych i chemicznych surowców oraz produktów po obróbce technologicznej

 

 • Chemiczna i biochemiczna konwersja materiałów biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii; w tym oznaczenia substancji biologicznie aktywnych: skład wyższych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej, aktywność antytrypsynowa (TIA) metodą BAPA, aktywność neurotoksyn metodą BOAA

 

 • Surowce uboczne: zagospodarowanie surowców ubocznych i gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym

 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

Tel./fax 81 531 97 56

e-mail: ztmia@up.lublin.pl

 

 • Wykorzystując oprogramowanie Autodesk Inventor prowadzone są prace projektowe maszyn i urządzeń technicznych. W ramach projektowania wykonywane są analizy wytrzymałościowe, optymalizacyjne, funkcjonalne oraz wykonywana jest kompletna dokumentacja techniczna obejmująca modele 3D, rysunki złożeniowe i wykonawcze 

   

 • W Katedrze znajduje się aparatura do pomiarów cech mechanicznych materiałów roślinnych w warunkach obciążeń udarowych

   

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Tel. /fax 81532 06 44

e-mail: kat.melioracja@up.lublin.pl

 

 • Projektowanie, ocena skuteczności działania, ocena oddziaływania na środowisko i optymalizacja pracy małych oczyszczalni ścieków 

   

 • Rewaloryzacja zdegradowanych zmeliorowanych dolin rzecznych 

   

 • Projektowanie obiektów małej retencji i gospodarowania wodami opadowymi 

   

 • Projekty rekultywacji gruntów zdegradowanych

   

 • Projekty rewaloryzacji terenów rolniczych 

   

 • Ocena zagrożeń erozją i kompleksowe melioracje przeciwerozyjne 

   

 • Sporządzanie operatów wodno-prawnych

   

 • Wykonywanie opracowań i analiz kartograficznych i geoinformatycznych (GIS) 

   

 • Ocena warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich, usługi w zakresie oznaczeń składników oraz wskaźników jakości wód i ścieków: temperatura, pH, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, twardość ogólna, twardość wapniowa, azot (ogółem, amonowy, azotynowy, azotanowy), ChZT, BZT5, fosfor ogółem fosforany, żelazo, chlorki, potas, siarczany, zawiesiny ogólne

   

Katedra Fizyki

Tel. 81445 65 85, fax 81533 35 49

e-mail: katedra.fizyki@up.lublin.pl

 

 • Badania dotyczące spektroskopii molekularnej, związków biologicznie ważnych oraz badania modelowe błon biologicznych (lipidowych)

   

 • Badania związane z oddziaływaniem pól elektrycznych, magnetycznych,światła lasera oraz pól elektromagnetycznych na materiał biologiczny 

   

 • Wyznaczanie właściwości mechanicznych cienkościennych materiałów biologicznych

   

 • Określanie właściwości fizyko-chemicznych wody

   

 • Spektrometria masowa

   

Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

Tel. centr. 81 461 00 61 w. 122, 292, 104

Tel./ fax 81461 06 83,

e-mail: ktc@up.lublin.pl

e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl

 

 • Wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na zmianę właściwości fizycznych i chemicznych suszu z owoców i warzyw

 

 • Analizy energetyczna i egzergetyczna procesów i urządzeń cieplnych wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym

 

 • Możliwość określenia: wartości energetycznej paliw i biopaliw stałych, aktywności wody produktów spożywczych oraz doboru odpowiednich warunków przechowywania

 

 • Ekstruzja środków spożywczych

    

 • Kompleksowe badania nad procesem ekstruzji różnego pochodzenia surowców roślinnych z przeznaczeniem na cele spożywcze, paszowe i przemysłowe

   

 • Możliwości kształtowania pożądanych cech żywności i pasz

   

 • Żywność wygodna - możliwości opracowania nowych receptur i technologii wytwarzania szerokiego asortymentu produktów wykazującym znamiona żywności wygodnej, funkcjonalnej i prozdrowotnej

   

 • Wykorzystanie niestandardowych surowców i dodatków w celu poprawy charakterystyki żywieniowej i funkcjonalnej produktów spożywczych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki ekstruzji do modelowania cech użytkowych żywności

   

 • Podnoszenie wartości odżywczej wyrobów przez zastosowanie dodatków pochodzenia naturalnego m.in. zwiększających zawartość błonnika pokarmowego, wykazujących cechy stabilizatorów, emulgatorów, hydrokoloidów itp.

   

 • Opracowywanie receptur i technik wytwarzania prozdrowotnych przekąsek zbożowych, badanie wpływu parametrów ekstruzji na cechy produktów (wyroby instant, RTE podgotowane, błyskawiczne)

   

 • Modyfikacja skrobi metodą ekstruzji - nadawanie surowcom skrobiowym ściśle zdefiniowanych cech użytkowych z przenaczeniem na zagęstniki, stabilizatory, lepiszcza, środki klejące; możliwości zastosowania skrobi modyfikowanych w przetwórstwie spożywczym, paszowym oraz w zastosowaniach przemysłowych np. przemysł chemiczny, papierniczy i tekstylny

   

 • Badanie wpływu  parametrów ekstruzji na właściwości fizykochemiczne, reologiczne i użytkowe modyfikatów skrobiowych

   

 • Badania cech fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych i paszowych oraz opakowań

   

 • Badanie gęstości, wodochłonności, wskaźników WAI, WSI żywności i pasz oraz stabilności wodnej karm dla zwierząt

   

 • Badanie cech mechanicznych i wytrzymałościowych (twardość, elastyczność, odkształcenie, odporność na uszkodzenia)

   

 • Ocena barwy produktów z wykorzystaniem kolorymetru odwzorowującego Lovibond CamSystem500

 • Badanie właściwości pastowych i procesu kleikowania skrobi z wykorzystaniem urządzenia Micro-Visco-Amylograph firmy Brabender

 

 • Badanie cech tekstury artykułów spożywczych na aparacie Zwick z wykorzystaniem komory Kramera, komory Ottawa, komory do ekstruzji wstecznej, noży tnących i penetratorów różnego kształtu

   

 • Badanie cech użytkowych i wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych np. odporności na rozciąganie, rozerwanie, przebicie, zginanie itp.

   

 • Biopolimery biodegradowalne 

   

 • Możliwości opracowania technologii wytwarzania i przeprowadzanie badań eksploatacyjnych z zastosowaniem techniki ekstruzji do wytwarzania biopolimerów opakowaniowych oraz z zastosowaniem linii wytłaczania z rozdmuchem w skali półtechnicznej do wytworzenia folii biodegradowalnych z surowców skrobiowych

 • Zastosowanie dodatków funkcjonalnych i ich wpływ na cechy folii opakowaniowych biodegradowalnych

   

Katedra Energetyki i Środków Transportu

Tel./fax 81 531 97 17,  531 97 25

e-mail: keip@up.lublin.pl

 

 • Laboratorium i hamownia silników spalinowych, laboratorium paliw i smarów, pracownia pojazdów, pracownia elektrotechniki pojazdowej, pracownia komputerowa systemów wspomagania projektowania pojazdów

   

 • Kolorymetr, estryfikator, stanowisko do badania i nastaw regulacyjnych pomp wtryskowych, stanowisko do badania przebiegu wtrysku

   

 • Analizator spalin pracujący na zasadzie pomiaru widma podczerwieni, absorbcyjny dymomierz spalin               

   

 • Stanowiska dynamometrzyczne, analizator dźwięku i drgań, mobilne stanowisko do pomiaru parametrów trakcyjnych pojazdów

   

 • Wielofunkcyjny system diagnostyczny AVL do pomiaru parametrów pracy silników spalinowych

   

 • Zestaw serwisowy ADVISOR CF-29 do diagnostyki ciągników rolniczych

   

 • Zestaw diagnostyczny ADP do diagnostyki samochodów osobowych              
 • Stanowisko pomiarowo-demonstracyjne zasobników układu zasilania silników o ZS

   

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

Tel. 81 531 96 21

e-mail: katedra.matematyki@up.lublin.pl

 

 • Planowanie eksperymentów z wykorzystaniem programu Desig Expert: układy z replikacją cząstkową, układy dla mieszanin, układy rotacyjne

   

 • Przeprowadzenie statystycznej analizy danych wielowymiarowymi metodami statystycznymi: metodą analizy wariancji, analizy skupień, składowych głównych, analizy dyskryminacyjnej i analizy czynnikowej

   

 • Modelowanie i prognozowanie procesów za  pomocą szeregów czasowych

   

 • Analiza danych ankietowych

   

 • Modelowanie i analiza doświadczeń czynnikowych z powtarzanymi pomiarami

   

 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością: narzędzia tradycyjne, karty kontrolne, analiza zdolności procesu i maszyny, statystyczna kontrola odbiorcza: liczebność próby, plany badań 

   

 • Analiza statystyczna doświadczeń biologicznych

   

 • Modelowanie z wykorzystaniem regresji wielozmianowej, porównywanie modeli

   

 • Heteroscedastyczne modele regresji

    

 • Określanie liczebności próby

    

 • Automatyczna indeksacja dźwiękowych baz danych

   

 •  Metody geostatystyczne, analiza danych przy użyciu programu ArcGIS                 

   

 • Komputerowe modelowanie pola elektromagnetycznego i przepływów płynów przy użyciu oprogramowania Sim4Life

   

 • Analiza danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SAS, MatLab, Mathematica, SPSS, Statgraphics, Statistica Data Miner

 

 • Graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem oprogramowania ORIGIN

   

 • Wizualizacja procesów technologicznych oraz graficzna prazentacja organizacji pracy w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu programu CorelDRAW

   

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Tel. 81 531 97 34, fax 531 83 29

e-mail: jozef.sawa@up.lublin.pl

 

 • Eksploatacja i doskonalenie konstrukcji maszyn rolniczych

   

 • Opracowanie i wdrażanie systemów zapewnienia jakości

   

 • Zarządzanie techniką w rolnictwie

   

 • Badanie właściwości agrofizycznych roślin przemysłowych, energetycznych

   

 • Prowadzenie badań nad odnawialnymi źródłami energii

   

 • Ocena stanu technicznego opryskiwaczy w tym rozpylaczy rolniczych, oferowanych do obrotu handlowego

   

 • Ocena nierównomierności poprzecznej i wzdłużnej wysiewu rozsiewaczami nawozów mineralnych

   

 • Opracowanie norm wysiewu dla rozsiewaczy nawozów mineralnych

   

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

Tel. centr. 81 461 00 61, w. 295, 105
fax 81 441 09 49

e-mail: katedra kims@up.lublin.pl

 

 

 • Badania surowców, maszyn, linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym i gastronomii

   

 • Badania teoretyczne i empiryczne procesu rozdrabniania, ciśnieniowego i bezciśnieniowego aglomerowania surowców roślinnych

   

 • Badania odporności na pękanie surowców roślinnych - ziarna zbóż

 • Badania procesu wypieku pieczywa z różnymi dadatkami oraz ocena cech reologicznych różnych produktów spożywczych

 • Badania procesu granulowania materiałów biologicznych

 

 • Badania zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych

   

 • Badania właściwości fizycznych, w tym reologicznych surowców i produktów spożywczych oraz mikrostruktury materiałów biologicznych, opracowywanie metodyk badań wybranych właściwości fizycznych pod kątem standaryzacji i unifikacji

   

 • Badania nowych technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej

   

 • Badania nad obłuskiwaniem nasion

   

 • Badania separacji materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych oraz innych nasion i ziół)

   

 • Badania nad obróbką termiczną i hydrotermiczną materiałów pochodzenia roślinnego

   

 • Badania właściwości surowców kaszarskich i technik ich przetwarzania

   

 • Badania nowych technologii w produkcji cukierniczo-ciastkarskiej

   

 • Badania nad zagospodarowaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego

   

Katedra Podstaw Techniki

Tel./fax 81 531 96 88

e-mail: marek.kuna-broniowski@up.lublin.pl

 

 • Programowanie sterowników PLC do celów sterowania liniami technologicznymi w czasie rzeczywistym 

   

 • Zakład posiada certyfikat autoryzacji OMRON w zakresie programowania, integracji iprogramowania systemów PLC, Mechatroniki oraz komponentów, automatyki przemysłowej firmy OMRON

   

 • Pomiary wilgotności falami mikrofalowymi zwłaszcza małych obiektów

   

 • Wykorzystanie pól elektromagnetycznych w procesach technologicznych

   

 • Wytwarzanie energii słonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne

   

 • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle i rolnictwie z uwzględnieniem oceny obciążania fizycznego, psychicznego oraz zasad projektowania wyposażania stanowisk

   

 • Ocena ryzyka zawodowego

   

 • Ocena warunków pracy 

   

 • Analiza wypadków i postępowanie powypadkowe 

   

 • Badania makroskopowe i mikroskopowe elementów maszyn i urządzeń

   

 • Określanie prawdopodobnych przyczyn zniszczenia części maszyn

   

 • Probabilistyczne modelowanie procesów produkcyjnych po kątem niezawodności procesowej oraz zarządzania ryzykiem

   

 • Projektowanie komputerowych systemów wiedzy

    

 • Integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcyjnymi

   

 • Badania w zakresie semantycznej integracji wiedzy na przykładzie procesów w rolnictwie

   

Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

tel. 81 531 96 11

e-mail: andrzej.marczuk@up.lublin.pl

 

 • Badania i ekspertyzy z zakresu prawidłowości działania i jakości warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich

   

 • Doradztwo oraz wykonywanie ekspertyz prawidłowości doboru maszyn i urządzeń do mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej

   

 • Doskonalenie technik i technologii produkcji roślinnej stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym oraz niekonwencjonalnym (ekologicznym, precyzyjnym)

 • Doskonalenie technik i technologii pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele spożywcze, paszowe, przetwórcze i energetyczne

 • Badania dotyczące jakości i przydatności technologicznej kukurydzy cukrowej

 • Rozwijanie teorii i doskonalenie technologii oraz procesów zbioru roślin uprawnych

 • Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania energią odnawialną, zwłaszcza biomasą pochodzenia roślinnego oraz wykorzystania (utylizacji) odpadów rolniczych i poprodukcyjnych

 

 • Badania energetyczne i jakości pracy agregatów ciągnikowo- maszynowych

 

 • Badania właściwości agrofizycznych roślin uprawnych oraz płodów i surowców rolnych

 

 • Badania maszyn ogrodniczych i leśnych

 

 • Badania laboratoryjne siewników do siewu precyzyjnego nasion roślin ogrodniczych i leśnych

 

 • Przeprowadzanie testów wytrzymałościowych materiałów roślinnych, zwierzęcych i nawozów mineralnych

 

 • Wykorzystanie termowizji do badań materiałów roślinnych, obiektów i maszyn ogrodniczych i leśnych

 

 • Wykorzystanie technologii druku 3D do szybkiego prototypowania części maszyn

 

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Tel. centr. 81 461 00 61 w. 115

e-mail: katedra.chlodnictwa@up.lublin.pl

 

 • Modelowanie cieplnych procesów konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu chłodzenia, zamrażania i rozmrażania

   

 • Badania i doświadczalna optymalizacja chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów rolniczych i spożywczych

   

 • Badania temperatury i zakresu krioskopowego produktów

   

 • Zależność jakości w tym reologicznych i sensorycznych cech produktów i opakowań od warunków obróbki chłodniczej 

   

 • Charakterystyka eksploatacyjna urządzeń chłodniczych w powiązaniu z warunkami chłodniczej obróbki żywności

   

 • Badania i doświadczalna optymalizacja wykorzystania odwróconej fluidyzacji w inżynierii chłodnictwa, (uzyskany patent - urządzenie do obróbki żywności)

   

 • Badania jakości mrożonych ciast i pieczywa oraz obróbki chłodniczej żeli spożywczych

   

 • Badania wpływu dodatków (substancje prozdrowotne i ochronne, krioprotektanty) na chłodniczą obróbkę żywności wygodnej i funkcjonalnej

    

 • Wykorzystanie chłodzenia i zamrażania do poprawy efektywności odziarniania kolb kukurydzy i ograniczania uszkodzeń ziarna, (uzyskany patent w zakresie sposobu przygotowania kolb kukurydzy do omłotu)

   

 • Charakterystyka zdolności i energii kiełkowania nasion w obniżonej temperaturze

   

 • Energetyczne uwarunkowania pracy systemów technicznych przemysłu spożywczego, w tym instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (uzyskany wzór użytkowy na zamek elektromagnetyczny)