wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69



Inżynieria środowiska

« wstecz

studia stacjonarne I i II stopnia

i niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Różnorodne presje antropogeniczne, a także naturalne są przyczyną wieloaspektowej degradacji i dewastacji środowiska, co jednocześnie nakreśla potrzebę stosowania działań naprawczych. Ich efekty wynikają z wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym i stosowania odpowiednich metod inżynieryjnych. Edukację w tym zakresie znakomicie realizuje kierunek studiów – Inżynieria środowiska

 

SPECJALNOŚCI:

· alternatywne źródła energii (s,n - tylko II stopień)

· gospodarka odpadami (s,n - tylko II stopień) 

· gospodarka wodno-ściekowa (s,n - tylko II stopień)

 

Inżynieria Środowiska to nowoczesny kierunek studiów o charakterze przyrodniczo-technicznym przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynieryjnych w procesie ochrony i kształtowania środowiska.  Są to studia pierwszego stopnia 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 4-letnie niestacjonarne inżynierskie. Od roku akadem. 2011/2012 będą uruchomione studia stacjonanre drugiego stopnia magisterskie, a od roku akadem. 2012/2013 studia niestacjonarne drugiego stopnia magisterskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, prawo budowlane, ekologia, ekonomika w inżynierii i ochronie środowiska, informatyczne podstawy projektowania, mechanika gruntów i geotechnika, gospodarka wodna i ochrona wód, hydrologia i nauki o ziemi.

 

 
Po 5 semestrze studiów stacjonarnych i 6 semestrze studiów niestacjonarnych nastąpi wybór specjalizacji dyplomowania spośród:
 
 • Inżynieria ekologiczna
 • Ochrona i zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Infrastruktura techniczna wsi,

 

których uruchomienie będzie uzależnione od liczby chętnych. Program inżynierii środowiska obejmuje: infrastrukturę techniczną wsi; systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne i pokarmowe w glebie; zabiegi ochronne dla gleb i wód oraz rekultywację techniczną i biologiczną terenów zdegradowanych; składowanie, unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów.

 

Absolwent (inżynier) inżynierii środowiska nabywa umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych, objętych programem studiów, a dotyczących inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego; rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń sieci wodnych i sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska; rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznej gospodarki odpadami; poprawy infrastruktury technicznej wsi; ochrony środowisk naturalnych, rolniczych, leśnych i przemysłowych przed oddziaływaniem presji naturalnych i antropogenicznych. Tak szerokie przygotowanie poszerza możliwości na rynku pracy.

 
Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska mogą podejmować pracę:
 
 • rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
 • gospodarki odpadami
 • kształtowania środowiska pod różne sposoby zagospodarowania
 • w administracji państwowej i samorządowej
 • w organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska
 • w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.
 
Perspektywy zawodowe:
Absolwent studiów jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
 
Może podejmować pracę:
 • w rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
 • w gospodarce odpadami;
 • w kształtowaniu środowiska pod różne sposoby zagospodarowania;
 • w administracji państwowej i samorządowej;
 • w organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska;
 • w placówkach naukowo-badawczych
 • i szkolnictwie
 
Stawiamy na praktykę:
 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe (8 tyg.) i ponadprogramowe,
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa i krajowa
 • wsparcie Biura Karier Studenckichlektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo
 • specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich
 • kołach naukowych i organizacjach studenckich

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MAGISTERSKIE

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry). Dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych oraz technicznych. W ramach kierunku zostały powołane specjalności:

 • Gospodarka odpadami
 • Alternatywne źródła energii
 • Gospodarka wodno-ściekowa

 

Absolwent posiada niezbędną wiedzę do pracy w instytutach naukowo- badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych, usuwaniem oraz oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

 

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, prawo budowlane, ekologia, ekonomika w inżynierii i ochronie środowiska, informatyczne podstawy projektowania, mechanika gruntów, i geotechnika, gospodarka wodna i ochrona wód, hydrologia i nauki o ziemi.

 

 

 


 

REKRUTACJA: 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku inżynieria środowiska albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych .

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
rekrutacja@up.lublin.pl 

tel. 81 445 66 45, 445 68 85

Wydział Inżynierii Produkcji:

ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
dziekanat.wip@up.lublin.pl

tel. 81 531 96 69