wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Inżynieria bezpieczeństwa / kierunek zamknięty

« wstecz

 

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


  

 

Kierunek z przyszłością!

Studia stacjonarne I stopnia

  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną   z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji    i instalacji procesowych. Potrafi projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Potrafi dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, wykonać analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów   i systemów, wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Potrafi także organizować i prowadzić akcje ratownicze, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

Oferowany program nauczania zawiera wiele treści związanych z unormowaniami z zakresu budowy, eksploatacji i utylizacji instalacji przemysłowych, co pozwala absolwentowi radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną  Ostatnie dwa semestry stanowią głównie przedmioty do wyboru, co umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze gałęzi gospodarki spójnej  z wybranym tematem pracy inżynierskiej.

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Inżynieria bezpieczeństwa to dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i środkami racjonalnej, techniczno-organizacyjnej działalności człowieka, której celem jest umożliwienie ludziom, obiektom i organizacjom bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

 

Szczególną rolę w inżynierii bezpieczeństwa pełni inżynieria bezpieczeństwa technicznego, która zajmuje się takim projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów technicznych, by w racjonalny sposób zminimalizować możliwość i rozmiar negatywnego oddziaływania na otoczenie.

 

STUDIA STACJONARNE:

 

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów),  absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. 

  

 

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45, 445 68 85

Wydział Inżynierii Produkcji: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

tel. 81 531 96 69, dziekanat.wip@up.lublin.pl