Eksperci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Choroby wewnętrzne zwierząt
 • Patologia
 • Historia weterynarii

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich i koni
 • Patofizjologia
 • Historia weterynarii i deontologia weterynaryjna
dr n. wet. Jan Marczuk 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Choroby wewnętrzne zwierząt przeżuwających

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Choroby wewnętrzne bydła
 • Choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich
 • Analityka kliniczna chorób zwierząt gospodarskich

dr hab. Łukasz Kurek 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Zaburzenia makroelementów u bydła mlecznego
 • Choroby niedoborowe bydła
 • Badania laboratoryjne w stadach bydła mlecznego
prof. dr hab. Piotr Silmanowicz 
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Chirurgia weterynaryjna;

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • ortopedia zwierząt domowych i towarzyszących
prof. dr hab. Ryszard Bobowiec 
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Przedkliniczne nauki weterynaryjne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Fizjologia  zwierząt: Endokrynologia, metaboliczna i sekrecyjna aktywność gruczołów przewodu pokarmowego
 • Patofizjologia: zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz rkz, patogeneza zaburzeń neoplastycznych, rozrodczych i hematologicznych u zwierząt
 • Działalność z zakresu modelowania chorób na zwierzętach laboratoryjnych: mechanistyczne dokumentowanie molekularnych zależności w przebiegu cukrzycy, nowotworów wątroby

dr hab. n. wet., dr n. prawa Piotr Listos 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Weterynaria sądowa
 • Prawodawstwo weterynaryjne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Weterynaria sądowa
 • Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
 • Podstawy postępowania karnego
 • Prawne aspekty pracy biegłego sądowego