Eksperci Wydziału Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. Andrzej Marczuk
Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • maszyny i urządzenia rolnicze
 • organizacja i zarządzanie procesami produkcji rolniczej
 • transport rolniczy

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Inżynieria mechaniczna
 • inżynieria rolnicza

prof. dr hab. Dariusz Dziki
Zakład Techniki Cieplnej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Suszarnictwo
 • Przemiał ziarna zbóż
 • Ocena właściwości technologicznych mąki
 • Produkcja przetworów zbożowych w tym w szczególności piekarnictwo i produkcja makaronu
 • Fortyfikacja żywności dodatkami prozdrowotnymi

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Inżynieria przetwórstwa spożywczego

prof. dr hab. Wojciech Tanaś
Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Technika i technologie w produkcji roślinnej

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Inżynieria rolnicza
 • Budowa i użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych

dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. uczelni
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Projektowanie, budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
   

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Urządzenia do czyszczenia ziarna i nasion
 • Ekonomika produkcji buraków cukrowych
 • Systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
Zakład Inżynierii Ekologicznej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej
 • Oczyszczanie ścieków
 • Zagospodarowanie wód opadowych
 • Unieszkodliwianie osadów ściekowych
 • Analiza jakości wód i składu ścieków

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ochrona i kształtowanie środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa

dr inż. Antoni Grzywna
Zakład Inżynierii Ekologicznej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Melioracje wodne
 • Gospodarka wodna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Badania uwilgotnienia użytków rolnych
 • Uwarunkowania hydrobiologiczne nawodnień
 • Obliczenia wielkości przepływu wód w cieku
 • Koncepcja odprowadzenia wód opadowych

dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. uczelni
Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kataster nieruchomości i geodezja rolna
 • Scalenie i wymiana gruntów

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Analiza rozdrobnienia i rozproszenia gruntów gospodarstw rolnych na przykładzie wybranych obrębów ewidencyjnych w Polsce południowo-wschodniej oraz centralnej
 • Określanie potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów na obszarze wybranej gminy lub powiatu

Dr Kamil Nieścioruk
Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kartografia
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Historia kartografii
 • Geografia historyczna
 • Mapy mentalne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Metodyka oceny i użytkowania danych map
 • Analiza zmian środowiska z wykorzystaniem dawnych map
 • Wizualizacje kartograficzne i kartograficzna metoda badań
  Mapy mentalne
  Zastosowanie narzędzi GIS

dr inż. Żanna Stręk
Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów)
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Analiza rozdrobnienia gruntów na przykładzie wybranych obrębów ewidencyjnych Województwa Lubelskiego
 • Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów
 • Zmiany struktury użytkowania gruntów w strefach szkód górniczych
 • Monitoring osiadania gruntu w rejonie wydobycia węgla kamiennego

mgr inż. Arkadiusz Malik
Zakład Inżynierii Ekologicznej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Opracowywanie dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Opracowanie operatów wodnoprawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową
 • Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania wody
 • Nadzorowanie realizacji obiektów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową
 • Kosztorysowanie robót

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Energetyczne wykorzystanie biomasy różnego pochodzenia
 • Uprawa roślin na cele energetyczne
 • Dobór substratów do biogazowni rolniczych
 • Zagospodarowanie pofermentu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ekoenergetyka
 • Szacowanie zasobów biomasy
 • Techniczne i prawne aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych

dr hab. inż. Zbigniew Kobus
Katedra Podstaw Techniki

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Ekstrakcja substancji biologicznie czynnych
 • Analiza jakościowa i ilościowa substancji bioaktywnych
 • Reologia cieczy

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ekstrakcja ultradźwiękowa substancji czynnych
 • Oznaczanie zawartości polifenoli i ich aktywności antyoksydacyjnej
 • Tłoczenie soków owocowych i warzywnych
 • Zatężanie roztworów w aparatach wyparnych
 • Modelowanie właściwości reologicznych cieczy

prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Ekspertyzy technologicznego i hydraulicznego działania stacji wodociągowych
 • Ekspertyzy technologicznego i hydraulicznego działania oczyszczalni ścieków
 • Koncepcje zwodociągowania i skanalizowania gmin
  Ekspertyzy działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Technologia wody i ścieków

dr hab. inż. Piotr Kiczorowski
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • szkółkarstwo sadownicze, ozdobne i leśne
 • sadownictwo
 • pielęgnacja i prawo w terenach zieleni
 • ochrona przyrody

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Agrotechnika
 • Skład chemiczny i zanieczyszczenia surowców roślinnych (rośliny sadownicze, warzywne, zielarskie, rolnicze)
 • Przydatność materiałów roślinnych w produkcji żywności i pasz

prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
Zakład Inżynierii Procesowej

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Ekstruzja środków spożywczych i paszowych
 • Ocena jakości żywności i pasz
 • Opracowanie i badania ekstrudowanych przetworów zbożowych, produkty instant, przekąski, galanteria śniadaniowa, modyfikaty skrobiowe, produkty bezglutenowe
 • Żywność wygodna i funkcjonalna
 • Biopolimery skrobiowe
 • Badania materiałów opakowaniowych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Inżynieria przetwórstwa spożywczego
 • Ekstruzja środków spożywczych

dr Elżbieta Kubera
Zakład Informatyki

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Uczenie maszynowe
 • Data mining
 • Komputerowa analiza sygnałów dźwiękowych
 • Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Technologie informacyjne i multimedialne

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Budowa systemów klasyfikacyjnych
 • Rozpoznawanie obiektów na podstawie sygnałów cyfrowych
 • Uczenie głębokie

dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Modele liniowe
 • Wielowymiarowe metody eksploracji danych
 • Planowanie doświadczeń (DOE)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Modelowanie powierzchni odpowiedzi i optymalizacja parametrów procesów mikrobiologicznych
 • Analiza zmienności sezonów pyłkowych drzew i traw
 • Analiza medycznych testów diagnostycznych

dr hab. inż. Jacek Kapica, prof. uczelni
Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Odnawialne źródła energii,
 • Układy magazynowania energii,
 • Modelowanie cyfrowe

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Modelowanie i analiza pracy układów generacji energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności
 • Prognozowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności, w szczególności energii wiatru i słonecznej
 • Analiza pracy układów magazynowania energii, w tym ogniw paliwowych
 • Komplementarność odnawialnych źródeł energii o zmiennej wydajności
 • Modelowanie cyfrowe systemów i procesów

prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Szacowanie szkód w produkcji rolnej
 • Wycena maszyn i urządzeń rolniczych
 • Ekonomika gospodarstw rolnych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Wytwarzanie i aplikacja biostymulatorów
 • Uprawa roślin bobowatych (fasola, soja)
 • Organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym
 • Analiza finansowa gospodarstw rolnych
 • Systemy jakości

dr hab. inż. Magdalena Kachel, prof. uczelni
Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Jakość surowców i produktów pochodzenia roślinnego
 • Nanotechnologia – aplikacja preparatów z nanomateriałami w rolnictwie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Nanotechnologia
 • Odnawialne źródła energii

dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Właściwości fizyczne i chemiczne biomasy
 • Wytwarzanie oraz badanie peletów i brykietów
 • Spalanie biopaliw stałych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Inżynieria środowiska
 • Górnictwo i energetyka
 • Odnawialne źródła energii
 • Ekoenergetyka

prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz
Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Eksploatacja maszyn rolniczych
 • Ocena efektywności procesów produkcyjnych
 • Rachunek kosztów technik i technologii
 • Rynek środków technicznych w rolnictwie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Zarządzanie techniką
 • Inżynieria produkcji