Eksperci Wydziału Biologii Środowiskowej

dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Mikromorfologia, anatomia i cytologia różnych organów roślin
 • Anatomia roślin drzewiastych
 • Preparatyka mikroskopowa, testy histochemiczne – mikroskopia świetlna, skaningowa elektronowa i transmisyjna elektronowa
 • Pierwiastki śladowe – ochrona środowiska naturalnego

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Biologia kwitnienia
 • Rośliny trujące, kosmetyczne i pszczelarskie
 • Kwiaty jadalne
 • Struktura tkanek wydzielniczych
 • Substancje biologicznie czynne
 • Anatomia i cytologia organów roślin
 • Pierwiastki śladowe
prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Pszczelnictwo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Pszczelnictwo

prof. dr hab. Bożena Denisow
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Pożytki pszczele
 • Botanika stosowana
 • Ochrona przyrody

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Bioróżnorodność flory pożytkowej
 • Ocena bazy pokarmowej owadów zapylających
 • Biologia kwitnienia
 • Ocena wydajności nektarowania roślin
 • Ocena pylenia
 • Zapylanie roślin
 • Inwazje roślinne

dr hab. Agata Konarska prof. uczelni
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Mikrostrukturalne jakościowe cechy owoców
 • Anatomia i cytologia roślin
 • Mikroskopia świetlna, elektronowa skaningowa i transmisyjna

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Biologia kwitnienia i owocowania
 • Substancje biologicznie czynne w roślinach uprawnych, leczniczych, kosmetycznych i trujących
 • Mikrostruktura owoców i innych organów roślin
 • Struktura i funkcjonowanie tkanek wydzielniczych

prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Eutrofizacja zbiorników wodnych – przyczyny i skutki
 • Sinicowe zakwity wód – zagrożenia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ekofizjologia glonów i cyjanobakterii (sinic)
 • Metabolity wtórne sinic i ich toksyczność dla organizmów żywych

dr Katarzyna Rubinowska
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE  

 • Fizjologia roślin
 • Ogrodnictwo
 • Fizjologia stresu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Fizjologiczna reakcja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Przedłużanie trwałości kwiatów i zieleni ciętej

dr inż. Ernest Stawiarz
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Analiza mikroskopowa miodów
 • Odróżnianie miodów krajowych od zagranicznych na podstawie
 • pyłku kwiatowego roślin obcego pochodzenia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Mikroskopowe analizy pyłkowe produktów pszczelich (miód, pierzga, obnóża pyłkowe)
 • Określanie pochodzenia botanicznego oraz potwierdzania odmianowości miodów
 • Biologia kwitnienia i wartość pszczelarska (wydajność pyłkowa i nektarowa) różnych taksonów roślin
 • Ekologia zapylania