Eksperci Wydziału Agrobioinżynierii

dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Łąkarstwo
 • Dobór gatunków i odmian do mieszanek nasiennych na trwałe użytki zielone
 • Ocena składu gatunkowego runi  

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ocena możliwości lepszego wykorzystania biologicznych właściwości traw w kształtowaniu terenów zieleni i ochronie środowiska przyrodniczego – oddziaływania allelopatyczne i konkurencyjne traw
 • Gospodarka wodna traw
 • Tereny zieleni w inżynierii środowiska

dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Ekspert botanik w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodncizej na potrzeby realizacji programu rolnośrodowiskowego
 • Łąkarstwo
 • Nieleśne siedliska przyrodnicze Natura 2000

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt
 • Innowacyjne metody monitorowania stanu degradacji łąk z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca
 • Monitoring zmian szaty roślinnej łąkowych siedlisk Natura 2000

prof. dr hab. Wanda Harkot
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • łąkarstwo
 • trawniki
 • sztuka ogrodowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • ocena cech użytkowych gatunków i odmian roślin łąkowych oraz trawnikowych w warunkach oddziaływania różnych czynników biotycznych i abiotycznych
 • biologiczne właściwości wybranych gatunków i odmian traw, a także roślin motylkowatych drobnonasiennych oraz ich wykorzystanie w kształtowaniu terenów zieleni i ochronie środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w aspekcie ochrony gleb przed erozją wodną i wietrzną oraz ograniczania przenikania w głąb gleby różnych zanieczyszczeń powodowanych przez czynniki antropogeniczne
 • proekologiczne metody renowacji zarówno zdegradowanej runi trwałych użytków zielonych, jak i muraw różnych typów użytkowych trawników

Dr inż. Adam Gawryluk
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • nawierzchnie trawiaste
 • ochrona środowiska
 • ruralistyka

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • ocena gatunków i odmian traw oraz roślin bobowatych drobnonasiennych i ich wykorzystania do zadarniania gleb silnie przekształconych, ochrony gleby przed erozją wodną i wietrzną oraz ograniczania przenikania w głąb gleby zanieczyszczeń
 • oddziaływanie tras komunikacyjnych na możliwość migracji zwierząt
 • wpływ drugich domów na funkcjonowanie i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
dr inż. Dariusz Paszko
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Koszty i opłacalność produkcji owoców jagodowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji ogrodniczej
 • Rachunkowość gospodarstw Rolnych
 • Ekologiczna produkcja owoców

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Efektywność produkcji owoców
 • Ekonomika produkcji ekologicznej w ogrodnictwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i gospodarstwem ogrodniczym
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwach ogrodniczych
 • Rachunkowość rolnicza