Eksperci Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Aleksandra Badora

chemia środowiskowa, chemia rolna, analityka surowców i produktów żywnościowych i nieżywnościowych, właściwości chemiczne biomateriałów i bioproduktów, zagrożenia przestrzeni produkcyjnej związane z chemizacją rolnictwa
Zobacz więcej

Prof. dr hab. Danuta Urban

torfoznawstwo, fitosocjologia, gleboznawstwo, ochrona przyrody
Zobacz więcej

Dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. uczelni

postawy i zachowania konsumentów, jakość produktów w ocenie konsumenckiej, analiza i badania rynku i konsumpcji, kultura bezpieczeństwa żywności – pomiar i ocena, metody i systemy zapewnienia i zarządzania jakością żywności
Zobacz więcej

Dr hab. Joanna Hawlena, prof. uczelni

systemy logistyczne, procesy spedycyjne, systemy marketingowe przedsiębiorstw, zagadnienia ekonomiki transportu.
Zobacz więcej

Dr hab. Armand Kasztelan, prof. uczelni

mikro- i makroekonomia, ekonomia zrównoważonego rozwoju, biogospodarka
Zobacz więcej

Dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni

ekspert botanik w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej na potrzeby realizacji programu rolnośrodowiskowego, łąkarstwo, nieleśne siedliska przyrodnicze Natura 2000
Zobacz więcej

Dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni

ochrona środowiska, gleboznawstwo, chemia środowiska, monitoring przyrodniczy
Zobacz więcej

Dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

łąkarstwo, dobór gatunków i odmian do mieszanek nasiennych na trwałe użytki zielone, ocena składu gatunkowego runi
Zobacz więcej

Dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni

projektowanie gier miejskich, gier terenowych, gier planszowych; strategie rozwoju miast i gmin; projekty wiosek tematycznych; analiza ruchu turystycznego/statystyczna/finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw/portfelowa produktów i usług przedsiębiorstw; tworzenie modeli zachowań konsumentów; ocena jakości produktów turystycznych i rekreacyjnych
Zobacz więcej

Dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni

opłacalność produkcji rolniczej, konkurencyjność sektora rolnego i gospodarstw rolnych, regionalne zróżnicowanie rolnictwa
Zobacz więcej

Dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni

agrotechnika pszenic jakościowych, dobór odmian Triticum durum do uprawy na Lubelszczyźnie i ich przydatność do produkcji makaronów, ocena planowania i jakości mniej znanych gatunków pszenicy (orkisz, samopasza, płaskurka) w technologiach ekstensywnych
Zobacz więcej

Dr hab. inż. Przemysław Tkaczyk

doradztwo nawozowe, nawożenie, plany nawozowe; pobieranie próbek do badań chemicznych i właściwości fizycznych gleby, nawozów, materiału roślinnego; szkolenia w zakresie nawożenia; system zarządzania jakością w laboratorium analitycznym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025; system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011; program badań biegłości
Zobacz więcej

Dr inż. Sebastian Białoskurski

nowe produkty, innowacje produktowe i marketingowe, kształtowanie wizerunku, pozycjonowanie
Zobacz więcej

Dr inż. Adam Gawryluk

nawierzchnie trawiaste, ochrona środowiska, ruralistyka
Zobacz więcej

Dr Anna Goliszek

badanie trendów konsumenckich, negocjacje w biznesie, komunikacja interpersonalna
Zobacz więcej

Dr Anna Kobiałka

rachunkowość i finanse, system podatkowy, finanse publiczne
Zobacz więcej

Dr Agata Kobyłka

turystyka i rekreacja na obszarach cennych przyrodniczo, metodologia badań rynku turystycznego, satystyka i analiza danych, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, nowoczesne formy krajoznawstwa (questy, TRInO, gry terenowe, geocaching), marketing internetowy, turystyka biznesowa, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi
Zobacz więcej

Dr Elżbieta Kołodziej

finanse przedsiębiorstw, analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych, efektywność działalności podmiotów gospodarczych
Zobacz więcej

Dr Agnieszka Komor

strategie rozwoju jednostek terytorialnych (gmin, powiatów, województw), inteligentne specjalizacje gospodarcze gmin, powiatów, województw, atrakcyjność inwestycyjna i konkurencyjność jednostek terytorialnych, ekonomiczne analizy przestrzenne (m.in. przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego, rynku pracy, przedsiębiorczości, struktury gospodarczej), biogospodarka (analizy mezo- i makroekonomiczne), analiza lokalizacji podmiotów gospodarczych
Zobacz więcej

Dr inż. Dariusz Paszko

koszty i opłacalność produkcji owoców jagodowych, zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji ogrodniczej, rachunkowość gospodarstw rolnych, ekologiczna produkcja owoców
Zobacz więcej

Dr inż. Joanna Pawlak

analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, rachunkowość i finanse, podatki i opłaty w polskim systemie podatkowym, zarządzanie zasobami ludzkimi
Zobacz więcej

Dr inż. Łukasz Sęczyk

analityka fitochemiczna, chemia żywności, rośliny zielarskie w żywności, żywość fortyfikowana
Zobacz więcej

Dr inż. Wioletta Wróblewska

gospodarowanie w ogrodnictwie, ekonomiczne efekty gospodarowania – sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo (biegły sądowy), analizy i badania rynku produktów żywnościowych i nieżywnościowych,
Zobacz więcej

Mgr inż. Anna Zakrzewska

analiza finansowa przedsiębiorstwa, pomiar produktywności i efektywności, ocena innowacyjności w ujęciu mikro i mezoekonomicznym
Zobacz więcej