foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 

 

STRATEGIA  ROZWOJU  WYDZIAŁU

NAUK o ŻYWNOŚCI i BIOTECHNOLOGII

na lata 2019-2030 

 

Logo

 

    

 

Wydział

Nauk o Żywności i Biotechnologii

Władze

Dziekan: prof. dr hab. Izabella Jackowska

 

1. Historia i charakterystyka Wydziału
 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii  powstał  1 lipca 2005 r. W skład wydziału wchodzą: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Katedra Chemii (w strukturze: Pracownia Fitochemii), Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii (w  strukturze: Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż oraz Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów),  Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego (w strukturze: Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością oraz Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów). Katedry i dziekanat znajdują się w budynkach przy ul. Skromnej 8, z wyjątkiem Katedry Chemii i Poradni Dietetycznej (ul. Akademicka).
Na Wydziale  realizowane są 4  kierunki nauczania: technologia  żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna oraz Podyplomowe Studia: Żywienie człowieka i dietetyka oraz Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
    Wydział dysponuje aulami wykładowymi bardzo dobrze wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, salami dydaktycznymi i laboratoriami. W nowoczesnych halach półtechniki (technologii zbóż, biotechnologii, technologii mięsa) wyposażonych w aparaturę technologiczną oraz pracowni gastronomicznej prowadzone są ćwiczenia z zakresu technologii kierunkowych i gastronomii.
Na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii pracuje obecnie 78 nauczycieli akademickich, w tym 10 osób z tytułem profesora, 23 ze stopniem doktora habilitowanego, 35 ze stopniem doktora i 10 magistrów oraz 25 pracowników inżynieryjno -technicznych.
Rada Dyscypliny działająca przy Wydziale ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi po raz drugi kategorię naukową A.
 

 

Struktura Wydziału

Dziekanat WNoZiB    

 

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

 

Katedra Biochemii i Chemii Żywności 

 

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

  • Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
  • Poradnia Dietetyczna

Katedra Chemii

  • Pracownia Fitochemii

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii 

  •  Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż
  • Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

  •  Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
  • Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów


    Podstawą  strategii Wydziału Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii  jest  przyjęta  Uchwałą Senatu 66/2018-2019 dnia 24.05.2019  roku Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  na lata 2019-2030. 

 

 

Cele strategiczne Uczelni

Cele operacyjne wynikające ze strategii Uczelni

C.1. Wzmocnienie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu

C.1.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych Uniwersytetu w poszczególnych dyscyplinach

C.1.2. Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych

C.1.3. Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych

C.1.4. Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych

C.2. Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia

C.2.1. Rozwój i zróżnicowanie oferty dydaktycznej

C.2.2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii w dydaktyce

C.2.2. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu

C.2.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów

C.3. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym

C.3.1. Wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Przyrodniczego w krajowej i międzynarodowej przestrzeni naukowej, badawczej i dydaktycznej

C.3.2. Rozwijanie współpracy z organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi

C.3.3. Efektywna współpraca ze studentami i absolwentami

C.3.4. Wzmacnianie prestiżu Uniwersytetu w środowisku naukowym i otoczeniu społeczno-gospodarczym

C.4. Efektywne zarządzanie Uniwersytetem

C.4.1. Zapewnianie optymalnej infrastruktury

C.4.2. Usprawnianie procesów administrowania Uniwersytetem

C.4.3. Zapewnianie wysokokwalifikowanej i efektywnej kadry

 


Strategia Wydziału Nauk o Żywności Biotechnologii
    Strategia Wydziału jest ściśle powiązana ze strategią Uczelni, aktualną  sytuacją  gospodarczą,  ekonomiczną  oraz demograficzną kraju  i  regionu   Nadrzędny cel Wydziału określono jako: dynamiczny rozwój, zmierzający do wzrostu znaczenia jednostki w przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospodarczej, regionu i kraju. Priorytetem  dla Wydziału jest  zatem  ukierunkowanie  naukowe  pracowników  i  studentów  na  cel,  aby  zwiększenie wiedzy  oraz  przetwórstwo    żywności  nowoczesnymi  i  tradycyjnymi  metodami  stały  się faktem  i  zadaniem  na  przyszłość.  Wydział  będzie  wspierał  te  zadania  poprzez  realizację badań w zakresie poznania, oceny oraz tworzenia nowych technik i technologii przetwarzania oraz prawidłowego żywienia człowieka. 
 Cele strategiczne Wydziału
    Wydział jako członek Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego, jednostki publicznej przewiduje jako strategiczne cele:
1.    Prowadzenie badań naukowych w obszarze  technologii,  biotechnologii  i  żywienia  człowieka  a  także  w  zakresie  szeroko pojętych  nauk  o  żywności (C1); 
2.    Kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i kraju oraz stała poprawa jakości nauczania (C2);
3.    Prowadzenie  ścisłej  współpracy  z  innymi  jednostkami  naukowymi  i przemysłem w  obszarze  badań  naukowych  i  prac  aplikacyjnych oraz upowszechnianie  wiedzy,  postępu  technologicznego  i technicznego (C3);
4.    Dbałość o wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i modernizacja bazy dydaktycznej i naukowej (C4).


Zasadnicze cele działalności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii to:
•    stałe doskonalenie i ewaluacja jakości kształcenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i wykorzystywanie dorobku naukowego nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej,
•    włączanie w proces dydaktyczny osób posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią dla zapewnienia wysokiej jakości nauczania,
•    współpraca ze środowiskiem gospodarczym w celu zapewnienia dla studentów miejsc praktyk, a także realizacji części zajęć dydaktycznych,
•    stałe konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu dostosowywania planów i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy,
•    uruchamianie nowych kierunków studiów zgodnie z aktualnymi potrzebami na rynku pracy,
•    sukcesywne modernizowanie i doposażenie bazy dydaktycznej dla zapewnienia wysokich standardów nauczania,
•    rozszerzanie działalności edukacyjnej poprzez ofertę kierunków studiów w językach obcych oraz przedmiotów w ramach już istniejących kierunków studiów dla obcokrajowców w ramach programu Erazmus Plus i NAWA,
•    stałe doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia na Wydziale, zawierającego elementy: jakości uczenia, zapewnienia jakości uczenia oraz doskonalenie jakości uczenia,
•    doskonalenie standardów prac dyplomowych na poszczególnych kierunkach studiów,
•    aktywna promocja Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii wśród uczniów szkół średnich w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną,
•    zwiększanie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. 
1.  Badania naukowe
      Tematyka prowadzonych badań naukowych w dużym stopniu  koresponduje z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez poszczególne Jednostki. Prowadzone są prace  w następujących obszarach badawczych:
•    technologia żywności pochodzenia roślinnego,
•    technologia mięsa i mleka,
•    technologia zbóż,
•    jakość i bezpieczeństwo żywności,
•    chemia i biochemia żywności.
•    mikrobiologia żywności.
•    doskonalenie metod analizy żywności,
•    żywność ekologiczna,
•    biotechnologia żywności,
•    fitochemia roślin,
•    towaroznawstwo żywności,
•    żywienie człowieka,
•    proteomika, peptydomika, metabolomika i nutrigenomika,
•    biotechnologia przemysłowa,
•    biotechnologia farmaceutyczna,
•    synteza związków biologicznie czynnych.
 

2. Dydaktyka
      Podstawowa  działalność  dydaktyczna  jednostek Wydziału  związana  będzie,  tak jak dotychczas z czterema kierunkami nauczania realizowanymi na Wydziale: Technologia żywności  i  żywienie  człowieka,  Biotechnologia, Dietetyka   oraz Gastronomia i sztuka kulinarna a także z  kierunkami  nauczania realizowanymi  przez  inne  Wydziały  Uczelni:  Towaroznawstwo,  Ochrona  środowiska, Rolnictwo,  Ogrodnictwo,  Zootechnika,  Biologia,  Inżynieria rolnicza.  W  ramach wszystkich  prowadzonych  przedmiotów  i  kierunków  zamierzamy  kontynuować podnoszenie  jakości  nauczania  poprzez modernizowanie  programów,  tak  aby  oferować studentom nowe przedmioty zawierające w swoich  treściach osiągnięcia  i kierunki  rozwoju współczesnej nauki. Wzmocnimy działania  na społeczne kompetencje studentów. Będziemy aktywizować  działania  studentów w  ramach wolontariatu, w  kołach  naukowych  i  różnych organizacjach. Będziemy doskonalić dostosowywanie profilu absolwenta danego kierunku do kryteriów  Polskich  Ram  Kwalifikacji.  Będziemy  rozwijać  poradnictwo  zawodowe  dla studentów,  absolwentów, innych profesji oraz będziemy monitorować losy absolwentów.
    W latach 2020-2022 będziemy   modernizować  laboratoria, wzbogacając  je w nowoczesne wyposażenia  i aparaturę pomiarowo-badawczą.  Planujemy  wzbogacić  ofertę  nauczania  w  językach obcych,  głównie  angielskim.  Dopracujemy  system  aktywizacji  i  wyróżniania  nauczycieli akademickich  za wyniki  działalności  dydaktycznej  i  naukowej.  Będziemy  podnosić  jakość kształcenia  poprzez  podnoszenie  kwalifikacji  i  kompetencji  kadry  nauczającej  (języki  obce, nowe  metody, szkolenia)  i  wykorzystywania  nowych  form  i  technik  dydaktycznych.  Będziemy zwiększać  współdziałania zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia i rad programowych.

3.  Baza dydaktyczno-badawcza
  

  Wydział dysponuje bardzo dobrą bazą  lokalową  i aparaturową. Podstawowym zadaniem będzie dalsze    wyposażenie    w  nowoczesną  aparaturę   istniejących  laboratoriów  zarówno dydaktycznych,  jak  i  badawczych.  W  tym  celu  będziemy  starali  się  pozyskać  środki finansowe  z  funduszy  strukturalnych,  projektów  naukowych.  Zamierzamy  również wyposażyć  i doskonalić  trzy  laboratoria w skali mikrotechnicznej:  technologii przetwórstwa mięsa,  biotechnologii  i  technologii  surowców  roślinnych.  Planujemy  również przebudować wolnostojący budynek przy ul. Skromnej i utworzone  laboratoria wyposażyć   w  nowoczesną  aparaturę  pomiarową. Planujemy  rozszerzyć  współpracę  z  firmami  i  zakładami  przemysłowymi  w  zakresie  kształcenia  oraz wprowadzania do produkcji przemysłowej nowych technologii, badania  jakości żywności (w tym  ekologicznej),  opracowywania  receptur,  projektowania  i  otrzymywania  środków spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego,  metodami  modyfikacji  cech użytkowych  środków  spożywczych,  opracowaniem  markerów  identyfikacji  bioaktywnych składników  żywności,  opracowaniem  procedur  otrzymywania  preparatów  o  charakterze parafarmaceutyków, otrzymywaniem biologicznych elicytorów w ochronie roślin. 
 

4.  Polityka Kadrowa
     Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia  doktora  nauk  rolniczych  oraz  stopnia  doktora  habilitowanego  nauk  rolniczych  w dyscyplinie    technologia  żywności  i  żywienia.  W ciągu pięciu lat 10 osób może uzyskać tytuł profesora, 6 stopień doktora habilitowanego i 20-25 stopień doktora. W związku z rozwojem działalności naukowo-badawczej  i  wprowadzaniem  nowych  specjalności  i  specjalizacji  ale zmniejszaniem naboru studentów, przewidujemy  niewielkie zwiększenie stanu kadrowego. Zamierzamy zdobywać możliwości  szkoleń pracowników w  zakresie  nowych technik  analitycznych w wiodących ośrodkach naukowych w kraju  i zagranicą,  jak  również podnosić  kwalifikacje  pracowników  poprzez krótko  i  długoterminowe  staże  krajowe  i zagraniczne.
 

5.  Promocja Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
     Celem  Wydziału   jest  aktywna  promocja  jego oferty edukacyjnej. Właściwe i kompetentne przedstawienie oferty uczniom szkół średnich, tj. potencjalnym  kandydatom  na  studia,  powinno  istotnie  zwiększyć  zainteresowanie prowadzonymi  przez Wydział  kierunkami  studiów  oraz  pozwolić  kandydatom  na  bardziej trafny wybór  dalszego  kształcenia. Oferta  edukacyjna Wydziału  przedstawiana  jest  podczas ogólnouczelnianej, corocznej  akcji o nazwie Otwarte Drzwi, a także podczas każdorazowych spotkań  z  młodzieżą,  uczestniczącą  np.   w  kolejnych  edycjach  i  etapach  olimpiad, spotkaniach.  Pracownicy Wydziału  Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii  od  wielu  lat  biorą udział zarówno w organizacji, jak i prowadzeniu tych olimpiad. Często podejmują się przy tej okazji, zadania prezentowania możliwości edukacyjnych  Wydziału. Promocja to  także  organizacja  i  prowadzenie,  zwłaszcza  przez  młodszych  pracowników  naukowo-dydaktycznych  Wydziału  Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii,  zajęć  i  pokazów  podczas Festiwalu Nauki  i  innych. Corocznie na Wydziale,  jest organizowane spotkanie z młodzieżą szkolną, którego celem jest integracja studentów i pracowników oraz  promowanie Wydziału.