Aplikacja mobilna UPL Guide – przewodnik dla studentów i kandydatów na studia

UPL Guide jest to praktyczny przewodnik dla studentów, doktorantów oraz kandydatów na studia.  Dzięki wersji anglojęzycznej aplikacja będzie pomocna studentom zagranicznym, studentom biorącym udział w wymianie w ramach programu Erasmus oraz pracownikom wizytującym nasz Uniwersytet.

Na pewno ułatwi poruszanie się po kampusie, dostarczy najpotrzebniejszych informacji dla studentów związanymi ze studiowaniem oraz życiem akademickim na kampusie i poza nim oraz dzięki mobilnemu dostępowi do planów zajęć usprawni organizację nauki.

Aplikacja została stworzona w odpowiedzi na potrzeby naszych studentów oraz wymogów jakie stawia przed nami zmieniający się świat. Pracując nad aplikacją chcieliśmy zwiększyć komfort studentów w poruszaniu się po kampusie UPL oraz dostarczyć najważniejszych informacji w przystępny dla młodych ludzi sposób.

Użytkownicy po zainstalowaniu aplikacji, będą mieli dostęp do następujących funkcjonalności:

 • PRZEWODNIKI MOBILNE – przewodników mobilnych, w których znajdą m.in. informacje o Lublinie, programie ERASMUS+, sposobach poruszania się po mieście, dane kontaktowe do istotnych dla studenta instytucji, kulturze i rozrywce w mieście, najważniejszych wydarzeniach na uczelni;
 • ROZKŁADY ZAJĘĆ – studenci mogą korzystać w aplikacji z dziennego rozkładu zajęć, który po wprowadzeniu kierunku studiów, formy studiów, roku i grupy będzie wyświetlał się indywidualnie dla każdego studenta..
 • INFORMACJE O WYDZIAŁACH I KIERUNKACH STUDIÓW – użytkownicy zapoznają się z podstawową działalnością wydziałów, będą mogli znaleźć opisy kierunków studiów dostępnych w ofercie dydaktycznej UPL
 • KALENDARZ WYDARZEŃ
 • OGŁOSZENIA
 • MAPA KAMPUSU z możliwością nawigowania do wybranego celu. Jest to istotna funkcjonalność, powiązana również z rozkładami zajęć i mapą Google, które poprowadzą studenta z miejsca, w którym się znajduje do budynku, w którym ma zajęcia.

Aplikacja mobilna – przewodnik  UPL Guide została stworzona specjalnie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach środków z programu Welcome to Poland w projekcie „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim „Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, finansowanym przez Narodową Agencje Wymiany Akademickiej, umowa nr PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001. Projekt pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

*  *  *  *  *  *  *

UPL Guide is a practical guide for students, PhD students and candidates. Thanks to the English version, the application will be helpful for foreign students and employees visiting our University.

It will certainly make it easier to move around the campus, provide the most necessary information for students related to studying and academic life on the campus and outside it, and thanks to mobile access to lesson plans, it will improve the organization of learning.

We hope you will use it often!

UPL Guide – the mobile application is dedicated to students, doctoral students, candidates for studies, students participating in the exchange under the Erasmus program and employees visiting UPL.

The application was created in response to the needs of our students and the requirements of the changing world. While working on the application, we wanted to increase the comfort of students in navigating the UPL campus and provide the most important information in an accessible way for young people.

After installing the application, users will have access to the following functionalities:

 • MOBILE GUIDES – mobile guides, in which they will find, among others information about Lublin, the ERASMUS + program, ways of moving around the city, contact details of institutions important for the student, culture and entertainment in the city, the most important events at the university;
 • SCHEDULES OF CLASSES – students can use the daily timetable in the application, which will be displayed individually for each student after entering the field of study, form of study, year and group.
 • INFORMATION ABOUT FACULTIES AND FIELDS OF STUDY – users will learn about the basic activities of faculties, they will be able to find descriptions of fields of study available in the didactic offer of UPL
 • EVENT CALENDAR
 • ANNOUNCEMENTS
 • CAMPUS MAP with the ability to navigate to the selected destination. This is an important functionality, also related to timetables and a Google map that will lead the student from where he is to the building where he has classes.

The mobile application – the UPL Guide was created especially for the University of Life Sciences in Lublin as part of the Welcome to Poland program in the project „UPL institutional support in the area of ​​internationalization by eliminating communication barriers in a multicultural academic environment” Let ME know YOU – Welcome to ULSL „, financed by the National Agency for Academic Exchange, contract no. PPI / WTP / 2019/1/00047 / U / 00001. Project entitled „Supporting the institutional capacity of Polish universities through the creation and implementation of international study programs” (no. POWR.03.03.00-00-PN16 / 18), implemented under Measure: 3.3 Internationalization of Polish higher education, Operational Program Knowledge Education Development.

Pobierz z Google Play / Get it on Google Play
Zobacz
Pobierz w App Store / Download on App Store
Zobacz