[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

09.02.2016studenci

Konkurs otwarty na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS

nr rejestracyjny UMO-2015/17/B/NZ9/01797 realizowanego w Katedrze Biochemii  i Chemii Żywności

UP w Lublinie pod kierownictwem dr Michała Świecy

 
 
 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nazwa stanowiska: Stypendysta
 
Wymagania:

- Aktualny status studenta (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki);

- Ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku biotechnologia, biologia, technologia żywności i żywienie człowieka;

- Dobra i udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy licencjackiej, magisterskiej
i  publikacji z listy filadelfijskiej) znajomość tematyki i metodologii niezbędnej do produkcji
i oceny żywności skiełkowanej;

 - Znajomość języka angielskiego oraz anglojęzycznej literatury dotyczącej problematyki żywności funkcjonalnej;

- Zaangażowanie w pracę naukową;

- Silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych;

- Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

 

Lista dokumentów do rekrutacji drogą elektroniczną:

1) list motywacyjny,
2) CV zawierające szczegółowe informacje na temat:
- dotychczasowej pracy naukowej kandydata/kandydatki,

-znajomości i stopnia opanowania wymaganych w Projekcie metod badawczych,

- wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym

- udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych;

3) zaświadczenie, że w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

b) jest studentem, co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

c) jest doktorantem.
 
Opis zadań:

W ramach 3-letniego projektu OPUS nr UMO-2015/17/B/NZ9/01797 pt. "Synbiotyki otrzymane na bazie kiełków roślin strączkowych - badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej
i prozdrowotnej w aspekcie biodostępności i bioprzyswajalności w modelowych układach in vitro oraz in vivo" Student będzie zaangażowany w 6-miesięczne, przesiewowe badania obejmujące optymalizację warunków otrzymywania synbiotyków opartych na bazie kiełków jadalnych. Do jego lub jej zadań będzie należało:

1) Przeprowadzanie eksperymentów oraz bieżący przegląd literatury;

2) Analiza danych oraz sporządzanie raportów;
 
 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

 

Termin składania ofert: 19 luty 2016, do godziny 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektronicznąna adres: michal.swieca@up.lublin.pl lub osobiście w sekretariacie Katedry Biochemii i Chemii Żywności UP w Lublinie

 

Warunki zatrudnienia:
Kwota stypendium: 1 000 PLN miesięcznie (brutto)
Okres wypłacania stypendium: 6 miesięcy

Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a studentem.

Zasady otrzymywania stypendium, a także rozstrzygnięcia konkursu określa „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku”.

 
Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie.

W składanej aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Ewentualne pytania proszę kierować do Kierownika Projektu, dr Michała Świecy: michal.swieca@up.lublin.pl

 
 


« wstecz