wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Dla autorów

« wstecz

 

 Wskazówki dla autorów
publikacji dydaktycznych i monografii
 

 

 

 


 

 

 

[Formularz zgłoszenia]

 


 

 

 

[Oświadczenie autora]

 


 

Zgłoszenie publikacji – formalności

 

Prosimy o składanie wypełnionego formularza zgłoszenia publikacji oraz jej konspektu na początku roku kalendarzowego (do 15 lutego). Zgłoszenia można także składać w ciągu całego roku, pierwszeństwo mają jednak publikacje ujęte w planie wydawniczym. Aby publikacja naukowa czy dydaktyczna ukazała się w bieżącym roku, powinna być złożona w Wydawnictwie do końca maja ze względu na proces recenzji, który niekiedy trwa dłużej niż się planuje.

 

Konspekt powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora(ów), spis treści z podziałem na rozdziały i krótką charakterystyką zawartego w nich materiału, podpis autora(ów). 

 

Autor (autorzy) zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia o oryginalności pracy i źródle finansowania. Powyżej zamieszczono podstawową wersję oświadczenia autora. Ostateczny kształt tego dokumentu jest zależny od rodzaju i formy publikacji. Autor otrzymuje do podpisania oświadczenie po złożeniu w Wydawnictwie maszynopisu.

 

Wskazóki techniczne

 

1. W Wydawnictwie należy złożyć maszynopis w wersji papierowej (publikacja dydaktyczna – 1 egzemplarz, monografia – 2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej.

 

2. Krój pisma – Times New Roman – dla całej publikacji (tekstu, tabel, wzorów, rysunków oraz wykresów). Wielkość tekstu podstawowego – 12 punktów, w tabelach i podpisach rysunków – 9 punktów. Interlinia 1,5 wiersza.

 

3. Maksymalna wielkość tabel i rysunków – 12,5 × 19,5 cm.

 

4. Pogrubienia – stosowane wyłącznie  w tytułach i w celu ewentualnego uwypuklenia ważnych pojęć. Kursywa – nazwy łacińskie oraz wszystkie zmienne (nie tylko we wzorach i na wykresach, ale i w tekście). Prosimy nie stosować podkreśleń.

 

5. Wersja elektroniczna pracy powinna być zapisana w Wordzie. Należy do niej dołączyć osobne oryginalne pliki rysunków i fotografii.

 

6. Rysunki, schematy, wykresy powinny być opracowane jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop). Proszę nie stosować na wykresach cieniowanego tła ani obramowania.

 

7. Wymagana rozdzielczość fotografii – minimum 300 dpi. Konieczne jest wskazanie autora fotografii.

 

8. Materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów muszą być opatrzone adnotacją o źródle (w przypadku ilustracji, w tym fotografii, potrzebna jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich).

 

9. Powołania w tekście na pozycje z piśmiennictwa należy podać w nawiasach kwadratowych, w kolejności chronologicznej, umieszczając nazwisko autora i rok wydania publikacji, np. „[Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001a, 2001b, Zalewski i In. 2001]” lub „zdaniem Lewandowskiego [2001a]”.

 

10. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. W przypadku kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku należy je oznaczyć literami, np. 2015a, 2015b.

 

Piśmiennictwo

 

Na opis bibliograficzny książki składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł, skrócona nazwa wydawnictwa (nieobowiązkowo), miejsce wydania, np.

Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.

 

Opis bibliograficzny rozdziału w książce powinien zawierać numery stron rozdziału, np.

Bagieńska A., 2007. Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego. W: K. Pieck, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarstwie, społeczeństwie, przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa, 98–115.

 

Na opis bibliograficzny artykułu składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł artykułu, skrócony tytuł czasopisma wraz z numerem tomu czy zeszytu, numery stron artykułu, np.

Chełkowski Z. (red.), 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb. 1(2), 18-19.

 

W opisie publikacji elektronicznej należy podać szczegółowy adres internetowy i datę dostępu lub aktualizacji, np.

PZW, 2015. Wylęg pstrąga potokowego. Polski Związek Wędkarski, https://www.pzw.org.pl/zakrzowek [dostęp: 4.10.2015].

 

Jeżeli publikacja ma przypisany numer DOI, należy go koniecznie podawać, np.

Bertamini M., Nedunchezian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and Young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635–644, https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9