Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 stycznia 2022 roku zmarł, w wieku 74 lat

ŚP.

Prof. dr hab. Stanisław Cebula

 Profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Światowej sławy specjalista z zakresu warzywnictwa, który wniósł trwały wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa,
Wybitny naukowiec, doskonały dydaktyk, wychowawca wielu
pokoleń młodzieży, wyjątkowy nauczyciel akademicki.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 24 stycznia 2022 roku
o godz. 12.20. w kaplicy na Cmentarzu Batowickim przy ul. Reduta w Krakowie

Łącząc się w żałobie, żegnamy wybitnego naukowca, prawego
i szlachetnego człowieka, przyjaciela lubelskiego środowiska naukowego.

Rektor i Senat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dziekan i Kolegium Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
oraz pracownicy Uczelni

Biogram ŚP. Prof. dr hab. Stanisława Cebuli
Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 21. kwietnia 2018 r. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Lublinie został nobilitowany, gdyż godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przyjęła osoba wyjątkowo zasłużona dla rozwoju nauki ogrodniczej i jednocześnie wspierająca rozwój Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Pan prof. dr hab. Stanisław Cebula. Pan Profesor był wybitnym uczonym, który wniósł trwały wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa, utalentowanym nauczycielem akademickim, a zarazem osobą bardzo skromną, otwartą i życzliwą, służącą radą i pomocą drugiemu człowiekowi.

Pan Profesor urodził się 29 maja 1947 r. w Gołkowicach Górnych, niedaleko Starego Sącza. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zgodnie ze swoimi zainteresowaniami podjął studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Podczas studiów, w uznaniu za wyróżniające osiągnięcia w nauce, otrzymał stypendium francuskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu i jako uczestnik międzynarodowego obozu naukowego brał udział w opracowaniu monografii poświęconej gminie Ardes. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę jako instruktor w Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu, jednakże zainteresowania naukowe Pana Profesora były silniejsze i wkrótce przyjął On propozycję pracy w Zespole Warzywnictwa Instytutu Produkcji Ogrodniczej macierzystej uczelni, gdzie pracował do końca września 2017 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1979, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie warzywnictwa Pan Profesor uzyskał w roku 1989. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1996, a na stanowisko profesora zwyczajnego awansował w roku 2005. Pan Profesor Stanisław Cebula był wybitnym, cieszącym się uznaniem w kraju i za granicą specjalistą z zakresu warzywnictwa. W dorobku Pana Profesora wyjątkową wagę odegrały nowatorskie badania nad wpływem różnych systemów cięcia roślin warzywnych uprawianych pod osłonami na przebiegające w roślinach procesy wegetatywne i generatywne. Pan Profesor urodził się i wychował u podnóża Beskidu Niskiego i Sądeckiego, dlatego zawsze były mu bliskie sprawy związane z uprawą warzyw w tym regionie. Ta zapoczątkowana rozprawą doktorską problematyka była następnie rozwijana w kolejnych projektach badawczych oraz w działalności organizacyjnej Pana Profesora. Efektem tych prac było wskazanie kierunków rozwoju i opracowanie technologii produkcji kilku gatunków warzyw z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych podgórskich terenów Polski.

Jako wybitny specjalista, Profesor był członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w latach 1990–2015, w którym pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Karpackiej (1993–1999), a następnie wiceprzewodniczącego całego Komitetu (2003–2015). Od roku 2007 był członkiem Rady Programowej czasopisma „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”. Wagę prowadzonych przez Pana Profesora badań podkreśla fakt, że znaczna ich część została zrealizowana w formie 10 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz MRiRW, przy czym w 4 projektach Pan Profesor pełnił funkcję kierownika, a w pozostałych – głównego wykonawcy. Za wybitny wkład w rozwój ogrodnictwa Pan prof. Stanisław Cebula został uhonorowany w roku 2016 najwyższym odznaczeniem Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk – Medalem Michała Oczapowskiego. Dorobek naukowy Pana Profesora Stanisława Cebuli jest bardzo bogaty i wartościowy. Łącznie obejmuje 228 pozycji, w tym 104 oryginalne prace twórcze, 9 rozdziałów w podręcznikach warzywnictwa o zasięgu ogólnopolskim, 67 doniesień na konferencje, sympozja i kongresy oraz 33 artykuły popularnonaukowe. Prace naukowe zostały opublikowane w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Pan Profesor jest także autorem 14 opracowań wdrożeniowych oraz zgłoszenia patentowego w Wielkiej Brytanii. Współpracował także z zagranicznymi placówkami naukowymi: z Uniwersytetem Rolniczym w Płowdiw w Bułgarii, Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytetem w Montpellier i Narodowym Instytutem Badań Rolniczych INRA w Awinionie we Francji oraz Uniwersytetem w Maladze w Hiszpanii, gdzie odbywał staże i misje naukowe oraz głosił wykłady. W ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Adana w Turcji zrealizował projekt badawczy poświęcony metodom cięcia i adaptacji klimatycznej oberżyny uprawianej pod osłonami.

Prof. dr hab. Stanisław Cebula miał również duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Był promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich. Pod jego kierunkiem ponad 100 studentów wykonało prace dyplomowe magisterskie i ponad 60 studentów – prace dyplomowe inżynierskie. Pan profesor opracował recenzje 10 prac doktorskich i 6 wniosków w postępowaniach habilitacyjnych, 2 recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych, 6 recenzji do tytułu naukowego profesora, 2 na stanowisko profesora nadzwyczajnego i 1 opinię na tytuł doktora honoris causa. Dla potrzeb Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów przedstawił 11 recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 1 opinię wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego i 1 opinię o poziomie doktoratów. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji habilitacyjnej w 13 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Wyrazem uznania dla osiągnięć i wyjątkowych cech osobowości Pana Profesora Stanisława Cebuli było powierzenie mu wielu ważnych dla środowiska naukowego funkcji. Pełnił funkcję kierownika Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich w latach 2009–2014, był członkiem Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (1996–2002), członkiem kilku komisji senackich (od 1993 r.) i przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (1999–2005). Jedenaście lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Wydziału Ogrodniczego oraz przez wiele lat był członkiem innych komisji wydziałowych. Jeszcze bogatsza jest praca organizacyjna Pana Profesora na arenie krajowej. Wyjątkową wagę ma działalność w Polskim Towarzystwie Nauk Ogrodniczych od czasu powstania Towarzystwa w roku 1987. Pan Profesor pełnił tu funkcje skarbnika i następnie wiceprezesa oraz przez dwie kadencje (1999–2007) prezesa Zarządu Głównego. Był wówczas inicjatorem ustanowienia cyklicznych, organizowanych co 4 lata, kongresów ogrodniczych – najważniejszego forum społeczności naukowej w tej dyscyplinie w Polsce. Był przewodniczącym pierwszego zjazdu PTNO, zorganizowanego w Krakowie w roku 2003. W sposób znaczący przyczynił się do promocji polskiego ogrodnictwa w kraju i za granicą. Za tę wyjątkowo owocną działalność został uhonorowany Medalem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (2007) oraz godnością członka honorowego Towarzystwa (2011). Ponadto Pan Profesor był członkiem następujących bardzo ważnych dla środowiska naukowego gremiów: Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN w latach 1999–2015, Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Ekonomiki Rolnictwa PAN (2009–2010), Sekcji Ogrodniczej Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych Komitetu Badań Naukowych (2000), Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (2011–2015) oraz Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2005–2008). W roku 2009 był międzynarodowym ekspertem Georgia National Science Foundation – odpowiednika KBN w Gruzji. Od roku 2010 był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej do oceny kierunku ogrodnictwo, a od roku 2012 pełnił prestiżową funkcją w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Przez wiele lat Profesor Stanisław Cebula współpracował z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i jest osobą wielce zasłużoną dla Wydziału. Zainicjowana w latach osiemdziesiątych XX w. współpraca z pracownikami bratniej Katedry Warzywnictwa dotyczyła początkowo działalności badawczej i dydaktycznej. W kolejnych latach współpraca ta przybierała bardziej zróżnicowane formy i stopniowo obejmowała pozostałe jednostki Wydziału. Pan Profesor brał udział w kilkunastu konferencjach zorganizowanych przez Wydział, w tym w III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (2011) i był członkiem komitetów honorowych tych konferencji. Uczestniczył we wszystkich obchodach jubileuszowych Wydziału. Opracował recenzje związane z awansami pracowników Wydziału: jedną pracy doktorskiej, jedną rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku w postępowaniu o  nadanie stopnia doktora habilitowanego, jedną w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora i jedną na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Ponadto dla potrzeb Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów opracował trzy opinie w postępowaniach o nadanie tytułu profesora pracownikom Wydziału. Przewodniczył komisjom habilitacyjnym w pięciu prowadzonych na Wydziale przewodach habilitacyjnych. Jako ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2011 r. brał udział w ocenie jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale kierunku ogrodnictwo, a od 2008 r. był członkiem Rady Programowej redagowanego na Wydziale czasopisma „Acta Agrobotanica”. Pełniąc liczne i ważne funkcje, zawsze i z pełną mocą wspierał Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie i troszczył się o jego rozwój. Wszystko to Pan Profesor Stanisław Cebula osiągnął dzięki wyjątkowym zdolnościom, pracowitości oraz umiejętności współpracy z innymi osobami i pod tym względem był i pozostanie dla nas najlepszym wzorem. Pan Profesor miał bardzo szeroką wiedzę nie tylko z zakresu nauk przyrodniczych, ale także historii i literatury, co w połączeniu z wielką wrażliwością na drugiego człowieka sprawia, że współpraca i rozmowa z Panem Profesorem była zawsze wyróżnieniem i przyjemnością.

Czcigodny Profesorze Honorowy, dziękujemy za wieloletnią, niezwykle owocną współpracę, ogromną życzliwość i naukę płynącą z wzorowej postawy w kontakcie z drugim człowiekiem.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu