16 listopada 2021 r. została oddana do użytku hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 9,2 m3∙d-1 dla Zespołu Szkół w Kocudzy (RLM=92), w Kocudzy Pierwszej na terenie gminy Dzwola. Obiekt oczyszcza ścieki bytowe dopływające lokalną kanalizacją z budynku Zespołu Szkół w Kocudzy oraz z domu nauczyciela.

Uroczysty odbiór rozpoczął się tematyczną akademią o środowisku przygotowaną przez najmłodszych uczniów Zespołu Szkół w Kocudzy.

W odbiorze uczestniczyli:

prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski –  Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Produkcji
– Radni Powiatu Janowskiego: Stanisław Rawski, Andrzej Bielak
– Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice
– Arkadiusz Malik – projektant i inspektor nadzoru
– Przedstawiciele firmy Ekomel – Marcin Białek, Sławomir Bańka
– Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń oraz radni: Józef Bączek, Łukasz Dyjach, Józef Rycerz, Alina Świś, Aneta Baciur, Jan Piecyk.
 – Wiesław Dyjach  – Wójt Gminy Dzwola, Jadwiga Flis – sekretarz, Aneta Gilas – skarbnik oraz Bożena Dubiel-Czochra Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

Koncepcja oczyszczalni została opracowana w 2017 r. przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego oraz zespół pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr. hab. inż. Michała Marca, prof. uczelni, dr hab. inż. Alinę Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni, dr. hab. inż. Andrzeja Mazura, prof. uczelni, dr inż. Agnieszkę Listosz, mgr. inż. Arkadiusza Malika, mgr inż. Patrycję Pochwatkę, jak również inż. Karolinę Jóźwiakowską – studentkę z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Głównym projektantem oczyszczalni był mgr inż. Arkadiusz Malik z firmy Projektowo-Wykonawczej Sanitmal z Lublina.

Oczyszczalnia składa się z dwóch zasadniczych części:

1) z układu mechanicznego oczyszczania ścieków (separator tłuszczów, osadnik wstępny),

2) z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składającego się z układu 2 złóż gruntowo-roślinnych: złoża I z pionowym przepływem z miskantem olbrzymim o powierzchni 160 m2 i złoża II z poziomym przepływem z wierzbą wiciową o powierzchni 220 m2.

Poszczególne elementy oczyszczalni połączone są za pomocą wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnych, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach oraz do poboru próbek ścieków do kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni jest rów melioracyjny. Oczyszczalnia będzie oczyszczała około 3358 m3 ścieków w ciągu roku i będzie zapewniała wysoki efekt ekologiczny, przez co przyczyni się do skutecznej ochrony zasobów wodnych na terenie gminy Dzwola. Ścieki oczyszczone odpływające z oczyszczalni mogą być również wykorzystane do podlewania boiska piłkarskiego oraz zieleni przy szkole. Obiekt ten jest przedmiotem badań naukowych pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Fot. dzwola.eu