Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zwołuje Walne Zebranie Członków KZP przy UP w Lublinie, które odbędzie się 27.03.2023 r., w sali 418 w budynku Biblioteki Głównej UP w Lublinie o godz.:

 • Pierwszy termin o godz. 10:00
 • Drugi termin o godz. 10:15

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie sprawozdania Zarządu KZP z działalności za okres minionej kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej KZP.
 6. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Zgłoszenie i przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 8. Odczytanie projektu nowego Statutu KZP przy UP w Lublinie w związku z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych /Dz.U. 2021 poz. 1666/
 9. Dyskusja nad statutem i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu KZP przy UP w Lublinie.
 10. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję w latach 2023-2026.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru na nową kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski.

ZARZĄD
KZP UP W LUBLINIE