Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

zapraszają na

uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskiemu

która odbędzie się 16 września 2021 o godz. 11:00
w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
przy ul. Akademickiej 15


PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
  • Odczytanie Uchwały Senatu – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
  • Laudacja – Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk
  • Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskiemu
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego “Herbologiczno-karpologiczne aspekty występowania chwastów segetalnych”
  • Gaudeamus Igitur

Prof. dr hab. Marian Wesołowski urodził się 1 stycznia 1949 roku w rodzinie chłopskiej, we wsi Wrzelów w powiecie Opole Lubelskie w województwie lubelskim. Od najmłodszych lat był związany z rolnictwem, produkcją rolniczą i ogrodniczą oraz problemami wsi. W szóstym roku życia podjął naukę w Szkole Podstawowej w Zagłobie, którą ukończył w 1962 roku. W latach 1962-1966 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Szkołę średnią ukończył z wynikiem bardzo dobrym, gwarantującym wybór wielu kierunków studiów i prestiżowych uczelni. Znając wieś oraz problemy rolnictwa – wiedząc jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i rozwój produkcji rolniczej – podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1971 roku. Po czteroletnim okresie pobierania stypendium naukowego, pracę magisterską wykonał w Zakładzie Uprawy Łąk i Pastwisk pod kierunkiem Profesora Henryka Kerna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Gminnej Radzie Narodowej w Łaziskach na etacie agronoma. Za namową śp. prof. dr. hab. Franciszka Pawłowskiego w dniu 1 listopada 1971 roku rozpoczął pracę na etacie asystenta techniczno-naukowego w Zakładzie Ogólnej Uprawy Roli i Roślin WSR w Lublinie. Na wniosek Kierownika Zakładu prof. dr. hab. Franciszka Pawłowskiego w dniu 1 listopada 1972 roku został przeniesiony na etat starszego asystenta naukowo-badawczego, a od 1 stycznia 1973 r. na etat starszego asystenta naukowo-dydaktycznego (obecnie nauczyciela akademickiego).

Pracę doktorską pt. „Skład gatunkowy i liczba nasion chwastów w glebach południowo-wschodniej Polski” Profesor wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Pawłowskiego, wybitnego uczonego i twórcy lubelskiej szkoły herbologicznej. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę resortowego ministra, zaś stopień doktora nauk rolniczych, nadany decyzją Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, uzyskał w 1976 roku. Praca habilitacyjna pt. „Zanieczyszczenie diasporami chwastów ważniejszych jednostek glebowych w makroregionie południowo-wschodnim i środkowym” przygotowana przez Profesora spotkała się z dużym uznaniem w kraju i za granicą. Za rozprawę habilitacyjną prof. dr hab. M. Wesołowski otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Natomiast recenzentami rozprawy habilitacyjnej i całokształtu działalności w charakterze nauczyciela akademickiego byli: prof. prof. Helena Domańska z SGGW AR w Warszawie, Bronisław Jabłoński z AR we Wrocławiu, Franciszek Pawłowski z AR w Lublinie oraz doc. dr hab. Irena Hoffman-Kąkol z AR w Szczecinie.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie uprawy roli i roślin Profesor uzyskał w 1981 r. Wynik kolokwium habilitacyjnego zatwierdziła Centralna Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów dnia 26 października 1981 roku. Decyzja ta była podstawą do ubiegania się w drodze rozpisanego konkursu o etat docenta w Zakładzie Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego AR w Lublinie. Stanowisko docenta Pan Profesor otrzymał w dniu 1 czerwca 1982 roku. Od 1989 roku Pan Profesor pełnił funkcję kierownika Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (od 2010 roku Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin). Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych otrzymał 1 marca 1990 roku, nadany decyzją Rady Państwa. Recenzentami w postępowaniu o nadanie tytułu profesora byli profesorowie: Roman Krężel z AR we Wrocławiu, Józef Rola z IUNG we Wrocławiu i Witold Niewiadomski z AR-T w Olsztynie. W 1995 roku Minister Edukacji Narodowej mianował prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego, na którym pracował do przejścia na emeryturę 1 października 2019 roku.