Mistrzowie dydaktyki-logo
Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie realizuje obecnie zadania zlecone w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez MEiN..

W ramach projektu zakwalifikowani przedstawiciele kadry akademickiej UPL biorą udział w zagranicznych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London).

W ramach projektu przewiduje się również opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

W związku z powyższym ogłasza się wewnętrzny nabór uczestników do udziału w projekcie.
ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC: 1

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora uczelni lub profesora na UPL,
2) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),
3) posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu. Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.
Do projektu zostaną zakwalifikowane tylko te osoby, które spełniają łącznie wszystkie ww. wymagania (pkt. 1-3).

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ.

Osoby spełniające powyższe warunki, a zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur (przesłanie wypełnionej tabelki POBIERZ oraz skanu dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1) drogą elektroniczną na adres email: do dnia 17.12.2021 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane zgłoszeniem się do ww. projektu do kontaktu z Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 66 78, , Budynek Rektoratu pok. 473