Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Niemcami

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Termin składania wniosków:  30 czerwca 2021 r., godz. 15:00

Sposób składania wniosków: system teleinformatyczny NAWA

Finansowanie:
Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na:

·         pokrycie kosztów podróży

·         pokrycie kosztów pobytów naukowców z wyłączeniem finansowania samych badań.

   Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).
Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022r.
Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł (koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne).


Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na stronie [NAWA]. 

 

Biuro Wymiany Akademickiej
tel. 81 445 60 15 / 81 445 62 36