Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Austrią

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA oraz Agentur für Bildung und Internationalisierung – OeAD GmbH (Austria)  pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.Termin składania wniosków: do 21 maja 2021r. godz. 15:00

Dziedziny: wszystkie dziedziny
Finansowanie:
Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na:

·         pokrycie kosztów podróży

·         pokrycie kosztów pobytów naukowców z wyłączeniem finansowania samych badań.

   Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z      kraju partnerskiego (i vice versa).


Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r.

Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł (koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne)

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Austrii do OeAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii.

Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie NAWA]

 

Biuro Wymiany Akademickiej
tel. 81 445 60 15 / 81 445 62 36