Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach “Let ME know YOU”, organizowanych w ramach projektu “Let ME know YOU  – Welcome to ULSL” NAWA.

Podczas warsztatów uczymy się łamać stereotypy związane z odmiennością narodową. Pod okiem Pani Karoliny – psycholog-psychoterapeutki -poznajemy narzędzia dobrej komunikacji bez uprzedzeń.

Warsztaty “Let ME know YOU” to cykl 10 międzynarodowych spotkań mający na celu niwelowania uprzedzeń kulturowych związanych ze stereotypami, poprawę komunikacji w zróżnicowanej grupie, integrację środowiska akademickiego poprzez lepsze poznanie krajów pochodzenia studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej UPL i ich kultur.

TERMIN

23 marca 2022 w godzinach 10:30 – 13:30

ZAPISZ SIĘ

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (nie drukuj, wypełnij na komputerze w Wordzie), należy przesłać na adres mailowy:  do wtorku 22.03.2022r.

W warsztatach mogą wziąć studenci wszystkich kierunków studiów, z każdego roku, doktoranci oraz pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy.

Na wszelkie pytania dotyczące warsztatów odpowiada koordynator:

Dr inż. Anna Jeżak-Zgórka
Centrum Transferu Technologii, pok. 337

507 219 465; tel. 81 445 62 50 

Do zobaczenia!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zobacz

Projekt „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, umowa nr PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001 z dnia 19.11.2019 r., finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pn. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału uczelni w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr. POWR.03.03.00-00-PN14/18.