Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do przygotowania wniosku w konkursie sieci FACCE-JPI i SusCrop na projekty badawcze dot. agrobioróżnorodności (ang. agrobiodiversity).

Inicjatywa ma na celu poprawę zdolności Europejskiej Przestrzeni Badawczej do dostarczania praktycznej i istotnej politycznie wiedzy na temat tego, w jaki sposób agrobioróżnorodność może poprawić odporność agroekosystemów, zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych, ożywić praktyki rolnicze w celu zwiększenia łączności ekologicznej, poprawić bioróżnorodność na poziomie krajobrazu oraz monitorowanie i identyfikowanie możliwości i przeszkód w dywersyfikacji.

Tematy konkursu (szczegółowe opisy tematów oraz zakresu konkursu znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie):

  • Rolnicze zasoby genetyczne – badania mające na celu poszerzenie genetycznej bazy upraw w celu poprawy cech funkcjonalnych dopasowanych do zrównoważonych systemów żywnościowych oraz zwiększenia tolerancji na warunki środowiskowe związane ze zmianą klimatu.
  • Praktyki rolnicze i modele rolnicze – badania prowadzące do nowych praktyk rolniczych, technologii, systemów wspomagania decyzji i modeli biznesowych, które poprawiają produkcję rolną i jakość gleby, tworząc wartość gospodarczą, społeczną i środowiskową dzięki większej różnorodności gatunków roślin oraz szerszej różnorodności funkcjonalnej.
  • Agroróżnorodność i systemy terytorialne – badania prowadzące do zwiększonej agrobioróżnorodności na poziomie krajobrazu, przyczyniające się również do regeneracji siedlisk rolniczych o niskiej jakości, poprawy łączności ekologicznej i lepszego zrozumienia powiązań między różnorodnością gospodarstw rolnych a złożonością krajobrazu.

Wniosek w konkursie może złożyć konsorcjum, składające się z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy). Polskie zespoły (w ramach konsorcjów) mogą otrzymać do 200 tys. EUR na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) wyznaczono na 4 maja 2022 r.

Inicjatywa uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wejść na stronę: https://www.suscrop.eu/partneringtool.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie, bądź opublikowaniem własnej oferty współpracy proszone są o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.suscrop.eu/2022-joint-call.