Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uzyskał nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało wyniki ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych za lata 2017-2021. Wszystkie dyscypliny naukowe, które podlegały ewaluacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, otrzymały kategorię A lub B+, tym samym realizując założone cele strategiczne. Ponadto dwie dyscypliny uzyskały nowe uprawnienia.

Ewaluacji poddano 7 dyscyplin naukowych, z trzech dziedzin naukowych:

W dziedzinie nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo (B+), weterynaria (B+), zootechnika i rybactwo (B+), technologia żywności i żywienia (B+)

W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna (B+) oraz inżynieria środowiska górnictwo i energetyka (A)

W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne (B+)

Dzięki pozytywnej ocenie wszystkie ocenione dyscypliny zachowały dotychczasowe  uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, natomiast nowe uprawnienia do nadawania doktora habilitowanego uzyskały dwie dyscypliny:

– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, która uzyskała kategorię A

– nauki biologiczne, która uzyskała kategorię B+

Oprócz prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego pozytywny wynik ewaluacji przekłada się także na:

  • możliwość prowadzenia w dyscyplinie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra
  • prawo do prowadzenia Szkoły Doktorskiej
  • możliwość zgłaszania  kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki i Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria naukowa jest także składową algorytmu, na podstawie którego ustalana jest wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego Uczelni.

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, także tych, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ewaluacja była przeprowadzona w trzech kryteriach:

  • Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki).
  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów).
    W tym kryterium była brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (oceniany na podstawie opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki).


Pragniemy złożyć wielkie podziękowania na ręce wszystkich pracowników naukowych za osiągnięcia naukowe, które złożyły się na uzyskanie ww. kategorii, jak również pracowników administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za trud włożony w przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej. W szczególności dziękujemy przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rad dyscyplin, zespołom roboczym działającym w ramach dyscyplin, dyrektorom, kierownikom, koordynatorom oraz pracownikom: Działu Ewaluacji Nauki i Nadawania Stopni Naukowych, Działu Nauki, Oddziału Informacji Naukowej oraz Biblioteki Głównej UP, Centrum Transferu Technologii.

 JM Rektor

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni