Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w kolejnej edycji programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej. Celem inicjatywy jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a krajami partnerskimi.

 

W ramach tegorocznej edycji, pracownicy naukowi mogą wnioskować o wyjazdy trwające od 3 dni do 12 miesięcy, do następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

 

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

  • odbycie studiów częściowych;
  • odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
  • odbycie stażu naukowego;
  • wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);
  • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

 

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

 

Dopuszczalna forma działań realizowana podczas pobytu uzależniona jest od kraju wyjazdu.

 

Termin składania wniosków: 20 grudnia 2022r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków tutaj.

 

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Ogłoszeniu wskazano inną datę. Wzór formularza stanowiący załącznik do Ogłoszenia ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.