II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce

 
II Ogólnokrajowa Konferencja
Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój

 

Miejsce obrad:

Poznań (23 listopada 2015);

Wrocław (25 listopada 2015);

Lublin (27 listopada 2015)

Cele:

 

  • prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych jak i przeglądowych;
  • wygłoszenie referatu lub prezentacja posteru;
  • publikacja dwóch artykułów oraz streszczenia swojego wystąpienia (formy książkowe z nadanymi numerami ISBN);
  • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;
  • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Podejmowane tematy prac:

 

  • nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, medycyna, anatomia, biochemia, biofizyka itp.;
  • nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, elektronika, elektrotechnika, mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna, materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport, itp.
  • nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia, religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki o rodzinie itp.

Dla kogo: doktoranci, zarówno posiadający jak i nie posiadających otwartego przewodu doktorskiego; młodzi naukowcy, z tytułem doktora (Early Stage Researchers – obrona doktoratu + 5lat). Zapraszamy także magistrantów chcących już teraz budować swój dorobek naukowy by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje).

Terminarz:

Przyjmowanie zgłoszeń – od 05.08.2015 do 09.10.2015 (termin wpłaty: 14 dni od dnia poinformowania o zakwalifikowaniu).
16.10.2015 – przesłanie drogą elektroniczną II komunikatu
20.10.2015 – termin przysłania streszczenia wystąpienia/plakatu na adres (plik *.doc/docx)

Wymogi redakcyjne pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com/instrukcja.doc

06.11.2015 – termin przysłania prezentacji Power Point lub Posteru (format *.pdf)
13.11.2015 – przesłanie drogą elektroniczną III komunikatu (harmonogramu konferencji).
04.12.2015 – przesłanie drogą elektroniczną komunikatu podsumowującego konferencję
11.12.2015 – termin przysłania pierwszego artykułu (*.doc); 30.12.2015 – termin przysłania drugiego artykułu (*.doc)

Publikacje:

Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster.
Każdy uczestnik ma prawo opublikować 3 prace (Klasyczna forma drukowanej książki!)

1. Materiały Konferencyjne; ISBN (978-83-942083-5-6)
Tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Materiały Konferencyjne – jesień 2015
2. Dwa artykuły w monografii; ISBN (978-83-942083-6-3)
Tytuł: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – jesień 2015

Każdy uczestnik ma prawo (nie obowiązek) do opublikowania dwóch artykułów prezentujących wyniki prac (lub artykuły przeglądowe) w języku polskim lub angielskim. Artykuły zostaną opublikowane jeśli uczestnik nadeśle pliki do dnia 11 i 30 grudnia
oraz spełni wymagania redakcyjne i otrzyma pozytywne recenzje od recenzenta. Prace te zostaną wydane po 1 marca 2016. Pliki z artykułami należy przesłać na adres wydawnictwa: .

Koszty:

 

Całkowity koszt wynosi 299zł (brutto), zawiera: udział w dniu konferencji, przerwę obiadową, napoje oraz przekąski podczas konferencji. Oraz: sztukę materiałów konferencyjnych i sztukę monografii (w wersjach drukowanych). Koszt dodatkowego plakatu lub referatu to 170zł (brutto), dodatkowa książka to 46zł (brutto).

Zgłoszenie:

 

formularz zgłoszeniowy: www.mlodzinaukowcy.com/zgloszenie.doc na adres Informacje: każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Po konferencji zostaną przyznane wyróżnienia za wystąpienia (zostaną wysłane pocztą).

Szczegóły dostępne na www.mlodzinaukowcy.com
Kontakt:
Młodzi Naukowcy, ul.Wiklinowa 3/5 61 – 457 Poznań, Tel. 728 485 266

 


KOMUNIKAT 1: