XXI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 

 Komitet Organizacyjny XXI Kongresu
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Katedra Ekonomii i Zarządzania
 

 

XXI KONGRES
STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW
ROLNICTWA I AGROBIZNESU

„Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich”

Komunikat nr 1

Lublin, 16-18 września 2014
 


 
[ wersja PDF ]

   


 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 września 2014 rokuw Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

  

Temat XXI Kongresu:

 Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich”

 

Kongres odbywa się w ramach 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii. Patronat honorowy nad XXI Kongresem SERiA w Lublinie objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski.

 

W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w siedmiu sekcjach problemowych zatytułowanych:

 

 1. Polityka żywnościowa i interwencjonizm państwowy.
 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
 3. Doskonalenie struktur gospodarczych i instytucjonalnych subsystemu żywnościowego.
 4. Zasoby i procesy w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw w subsystemie żywnościowym.
 5. Konkurencyjność produktów żywnościowych.
 6. Biogospodarka i jej rola w rozwoju subsystemu żywnościowego.
 7. Sekcja anglojęzyczna.

 

Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:

 

1. Pełny udział w Kongresie (wraz z opłatą za wyjazd studyjno-tematyczny)

1300 zł

2. Udział w Kongresie z publikacją bez uczestnictwa w wyjeździe studyjno-tematycznym

1100 zł

3. Udział w Kongresie bez publikacji (wraz z opłatą za wyjazd studyjno-tematyczny)

900 zł

4. Opłata za jedną publikację bez udziału w Kongresie

700 zł

 

W ramach kwot wymienionych w wariantach 1, 2 uczestnicy otrzymają jeden komplet materiałów kongresowych w postaci elektronicznej oraz autorski egzemplarz Zeszytu Roczników Naukowych SERiA, w którym został opublikowany artykuł. Osoby wybierające 3 wariant otrzymają jeden komplet materiałów kongresowych w wersji elektronicznej. Wariant 4 upoważnia do uzyskania autorskiego egzemplarza Zeszytu RN SERiA, w którym opublikowano artykuł (zostanie on przesłany po zakończeniu Kongresu).

 

Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 8 stron w Word, czyli 6 stron w druku, zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę dziewiątą – 50 zł, a każdą następną – po 200 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).

 

Wniesienie opłaty zauczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z przystąpieniem do Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w charakterze członka. Nowi uczestnicy są proszeni o wypełnienie deklaracji członkowskiej (formularz na stronie: www.seria.home.pl).

 

Roczniki Naukowe SERiA (nr ISSN 1508-3535) znajdują się na liście „B” wykazu czasopism naukowych MNiSW (z dn.17.12.2013) i posiadają 8 pkt.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu SERiA artykuły wraz z oświadczeniem (wymogi redakcyjne oraz wzór oświadczenia znajdziecie Państwo na stronie www.seria.home.pl), należy wysyłać bezpośrednio do Redakcji Roczników Naukowych SERiA w formie elektronicznej na adres e-mail:

 

Po prawidłowym przesłaniu artykułu dostaniecie Państwo e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie artykułu do recenzji. W razie jego braku, prosimy o ponowne przesłanie artykułu na adres e-mail:  lub pocztą (wydruk i płyta CD z zapisem elektronicznym artykułu) na adres:

 

Wydawnictwo Wieś Jutra

ul. Bruzdowa 112F, 02-991 Warszawa

 tel. 22 643 82 60

 

Szczegółowe terminy płatności i nadsyłania artykułów kształtują się następująco:

 

        do 1 Zeszytu RN SERiA termin upływa 10.02.2014 roku

        do 2 Zeszytu RN SERiA termin upływa 10.03.2014 roku

        do 3 zeszytu RN SERiA termin upływa 10.04.2014 roku

        do 4, 5 Zeszytu RN SERiA termin upływa 30.04.2014 roku

        do 6 Zeszytu RN SERiA termin upływa 31.05.2014 roku

 

WAŻNE!!!

 

1. W jednym zeszycie RN SERiA można być autorem/współautorem tylko jednego artykułu

2. Artykuły nie będą drukowane w przypadku braku płatności za udział w Kongresie (warianty 1,2 lub 4)

 

Termin płatności dla osób wybierających 3 wariant (udziałbez publikacji wraz z opłatą za wyjazd studyjno-tematyczny) upływa 31.05.2014 roku.  Niezależnie od powyższych terminów, udział w XXI Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 31.03.2014 roku, poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa, na stronie http://www.seria.home.pl w zakładce: „ZGŁOSZENIA”.

 

 

Opłatę za udział w Kongresie prosimy przekazać na następujące konto:

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

 

z zaznaczeniem w tytule przelewu: XXI Kongres i podaniem imienia i nazwiska osoby, za którą przelew został dokonany.  Istnieje możliwość rezerwacji noclegu 18/19.09.2014 za dodatkową opłatą. Dopłata (60 PLN) będzie pobierana w miejscu zakwaterowania w Lublinie.


 

Prosimy o określenie na wypełnianej karcie uczestnictwa, w której trasie tematycznej życzą sobie Państwo wziąć udział.

*W przypadku małego zainteresowania jedną z tras tematycznych Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmiany, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami.

Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA:

 1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie SERiA należy zgłaszać pisemnie na adres: oraz do organizatorów Kongresu () najpóźniej do 15 lipca 2014 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.
 2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 oraz nie zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną – 100 zł.
 3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 oraz uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę – 200 zł.
 4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 nie jest pobierana opłata manipulacyjna (nie dotyczy zmiany wariantu 1,2 lub 3 na wariant 4).
 5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji zmiany wcześniej zgłoszonego uczestnika Kongresu. Zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego Kongresu najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Kongresu.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXI KONGRESU SERiA
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Ekonomii i Zarządzania
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
telefon: 794 653 204 (Sekretarz), (81) 461 05 61 (Katedra)
FAX  (81) 461 05 61
e-mail:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Kongresu SERiA: Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXI Kongresu SERiA: Dr Marek Angowski
Z-ca Sekretarza Komitetu Organizacyjnego XXI Kongresu SERiA: Dr Elżbieta Kołodziej

Członkowie Komitetu Organizacyjnego XXI Kongresu SERiA:

Dr inż. Katarzyna Domańska
Dr inż. Paweł Janulewicz
Dr Armand Kasztelan
Dr Tomasz Kijek
Dr Agnieszka Komor
Dr Anna Matras-Bolibok
Dr inż. Anna Nowak