Wspomnienie o Pułkowniku mgr. Leonie GINALSKIM – b. lektorze języka rosyjskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prezesie Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nałęczowie

 

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 27 grudnia 2022 roku., w wieku 90 lat, zmarł płk mgr Leon GINALSKI, w latach 1962 – 1972 bardzo ceniony i bardzo lubiany przez studentów lektor języka rosyjskiego w Studium  Języków Obcych Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy), wybitny działacz Ligi Obrony Kraju, założyciel i wieloletni prezes Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie.

Pochodził z Podkarpacia, z okolic Krosna, tam się wychowywał i ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, a następnie studiował na Wydziale Humanistyczno – Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i tu uzyskał stopień magistra filologii rosyjskiej. Po ukończeniu studiów w 1954 r. został skierowany do pracy w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (w tamtych czasach absolwenci studiów wyższych otrzymywali „nakazy pracy’). Tu rozpoczęła się Jego szeroka działalność nauczycielska, administracyjna i społeczna. W hierarchii zawodowej szybko awansował. Był kolejno: nauczycielem języka rosyjskiego we wspomnianym Liceum, równocześnie lektorem języka rosyjskiego w  Studium Języków Obcych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nałęczowie i powiatowym inspektorem szkolnym w Puławach. Po reformie administracyjnej w 1976 r. został powołany na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Nałęczów, a w wieku przed emerytalnym powierzono Mu funkcje dyrektora Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie.

Przechodząc w r. 1989 na emeryturę, pozostawił po sobie wiele zrealizowanych inwestycji, między innymi: przeprowadzoną gazyfikację miasta Nałęczów (kapitalne przedsięwzięcie dla tej miejscowości uzdrowiskowej), wybudowane dwie linie kanalizacyjne (równie ważna inwestycja dla Nałęczowa), boisko sportowe dla młodzieży, przedszkole, internat dla Liceum i nowa przychodnia zdrowia, w tym samym czasie powstało kolejne osiedle mieszkaniowe i wybudowano nowe bloki mieszkalne Nałęczowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a na obszarze gminy – drogi o utrwalonej nawierzchni pokryte asfaltem (kilkadziesiąt kilometrów).   

Działał także społecznie. W latach 1978-1990 był inicjatorem, a później  organizatorem Międzynarodowych Turniejów Szachowych w Nałęczowie, cieszących się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców Nałęczowa i okolic, a przede wszystkim – pacjentów nałęczowskich sanatoriów. Angażował się również w działalność miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej; przez 35 lat był jej miejsko-gminnym prezesem, za tą działalność mianowany Prezesem Honorowym tej organizacji. Był także przewodniczącym Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie, członkiem Zarządu Powiatowego ZNP w Puławach, członkiem-założycielem reaktywowanego Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, założycielem i wieloletnim prezesem lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (2002 – 2022), zrzeszającego pracowników wyższych uczelni  lubelskich wywodzących się z południowej części Polski.

 Pasją Jego życia była działalność patriotyczno-obronna w Lidze Obrony Kraju. Warto wspomnieć, iż Jego Ojciec poległ – jako żołnierz – w wojnie obronnej 1939 r. Tę działalność poprzedziła wcześniejsza przynależność do 24. Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza funkcjonującej przy szkole podstawowej w Krośnie; pełnił w niej kolejno funkcje zastępowego, przybocznego i drużynowego. Na letnich obozach drużyny zdobył aż 20 sprawności harcerskich. Należy tu przypomnieć, iż  powojenne harcerstwo do pewnego czasu było wzorowane na ZHP przedwojennym, obowiązywało w nim Przyrzeczenie i  10-cio punktowe Prawo Harcerskie, które w połączeniu z letnimi obozami kształtowało charakter swoich członków i dobrze przygotowywało harcerzy do przyszłego twardego życia żołnierskiego (z historii ZHP wiemy, iż z dniem 7 czerwca 1947 r. zarówno Prawo to jak i Przyrzeczenie zostały zmienione). Z kolei w krośnieńskim Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika należał do Ligi Lotniczej. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy w Nałęczowie zorganizował tu Klub Oficerów Rezerwy LOK (1960), którym kierował ponad 50 lat. Dzięki Jego olbrzymiemu zaangażowaniu nałęczowski Klub stał się godnym do naśladowania przez inne Kluby Lubelszczyzny, i nie tylko. W ciągu swojej kilkudziesięcioletniej działalności na funkcji prezesa Klubu Oficerów – dziś Żołnierzy Rezerwy – był wielokrotnie wybierany do władz wojewódzkich i centralnych; przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego, był także wieloletnim członkiem Zarządu Głównego LOK i jego Komisji ds. Oficerów Rezerwy.

Z Jego inicjatywy doszło do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy naszym Klubem a Klubem Oficerów Rezerwy w Nałęczowie, która od blisko 40 lat korzystnie wpływa na działalność obydwóch Klubów. Wspólnie zorganizowaliśmy wiele imprez patriotycznych.

Działalności pro obronnej i w ogóle społecznej – obok pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych – poświęcił wszystkie swoje młodzieńcze i dorosłe lata życia.

Za działalność LOK- owską został wyróżniony tytułami: Honorowego Prezesa Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie, Honorowego Prezesa Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Lublinie oraz Honorowego Członka Ligi Obrony Kraju z wpisem do Księgi Honorowej przy Zarządzie Głównym LOK w Warszawie.    

Za całokształt działalności zawodowej i społecznej uhonorowano Go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i najwyższymi odznaczeniami resortowymi: Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji oraz wieloma odznaczeniami organizacyjnymi, między innymi: Ligi Obrony Kraju, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia Weteranów i Rezerwistów WP.  

Stary żołnierz nie umiera, stary żołnierz gaśnie. Pułkownik mgr Leon GINALSKI zgasł 27 grudnia 2022 r. Uroczystości pogrzebowe odprawiono 29 grudnia 2022 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Nałęczowie; spoczywa na miejscowym cmentarzu przy parafialnym. Żegnała Go Społeczność Nałęczowska, Działacze LOK, Kombatanci, Członkowie Związku Piłsudczyków R.P. i Koledzy.

Odszedł od nas na Wieczną Wartę wspaniały człowiek, człowiek czynu, spolegliwy Przyjaciel, utalentowany organizator i inicjator życia społecznego.

Wielce Szanownej Małżonce Pana Pułkownika, Córce i Wnukowi składamy tą drogą wyrazy naszego szczerego żalu i głębokiego współczucia.

Prof. dr hab. Józef Kołodziej
Prezes KOR LOK przy UP w Lublinie