18 czerwca 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA

„Dzisiejsze spotkanie jest ukoronowaniem dotychczasowej współpracy.” – powiedziała otwierając spotkanie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni – „Od grudnia ubiegłego roku prowadzimy z doktorem Mariuszem Banachem, Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin, projekt, którego celem jest zachęcenie uczniów lubelskich szkół średnich do studiowania w Lublinie, między innymi na naszym Uniwersytecie, na którym oferujemy aż 51 kierunków studiów. Nawiązanie realnej współpracy ze szkołami było również jednym z bardzo istotnych elementów programu wyborczego Rektora UP w Lublinie, profesora Krzysztofa Kowalczyka i teraz mamy szansę ten program realizować.”

List intencyjny podpisali: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni oraz Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie – mgr Barbara Sieńko.

W spotkaniu uczestniczyli patroni honorowi nawiązywanej współpracy: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach, a także Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół, mgr inż. Maria Wesołowska, Dyrektor Centrum Spraw Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, mgr inż. Anna Woźniak oraz przedstawiciele młodzieży.

Nawiązując do złożonego podpisu pod listem intencyjnym, dr Mariusz Banach podkreślił, że „Zdajemy sobie sprawę, że w Lublinie mamy obszar pewnych nie wykorzystanych szans, z jednej strony mamy naukowców ze świetnym sprzętem na naszych Uniwersytetach, zwłaszcza tutaj na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, który w ostatnich latach rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny – a z drugiej nasze Uczelnie wciąż poszukują studentów. (..) chciałbym podkreślić, że jakość naszych uczelni absolutnie nie odbiega od innych krajowych ośrodków, a czasami je przewyższa.”

Weryfikowana corocznie współpraca zakłada m.in.: udział wykładowców UP w Lublinie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i zajęć typu warsztatowego i laboratoryjnego oraz    promowanie wśród uczniów Szkoły kształcenia wyższego oferowanego przez Uniwersytet.

Współpracę z Liceum z ramienia Uniwersytetu będzie koordynować Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia / Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich.