2 czerwca 2021 r. w Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie.

Galeria zdjęć
Zobacz

W wydarzeniu, którego gospodarzem był JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, wzięło udział szerokie grono gości: Minister Edukacji i Nauki dr hab. prof. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Prezydenta RP reprezentował Minister prof. Andrzej Waśko, JE. Arcybiskup Metropolita Lubelski, Doctor Honoris Causa UP w Lublinie Stanisław Budzik, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty Mariusz Banach, Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie prof. dr hab. Cezary Sławiński, Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UM w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska, Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej dr hab. Dariusz Czerwiński, Prodziekan Wydziału Nauk Ścichłych i Nauk o Zdrowiu KUL dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, a także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Senatorowie, Posłowie i Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, przedstawiciele instytucji samorządowych, gospodarczych oraz przedstawiciele firmy ERBUD — wykonawcy inwestycji.

Nie zabrakło także przedstawicieli Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wśród których znaleźli się: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, Prorektor ds. Kadr, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, Zastępca Kanclerza UP w Lublinie mgr. inż. Bartłomiej Orzechowski, Przewodniczący i Członkowie Rady UP w Lublinie: prof. dr hab. Wojciech Lipiński, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, prof. dr hab. Grzegorz Zięba, mgr inż. Marek Kochaniec, mgr Bożena Lublińska-Kasprzak, mgr Agnieszka Gąsior-Mazur, Dziekani i Prodziekani Wydziałów UP w Lublinie: prof. dr hab. Barbara Kołodziej (Wydział Agrobioinżynierii), prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. dr hab. Brygida Ślaska, (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki), prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak oraz dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), prof. dr hab. Waldemar Gustaw (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), prof. dr hab. Tomasz Mieczan (Wydział Biologii Środowiskowej) oraz byli Rektorzy i Dziekani UP w Lublinie.

Po powitaniach Gości, którzy zaszczycili uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie, JM Rektor powiedział:

„Nasza Uczelnia nie dysponowała infrastrukturą niezbędną do badań roślin i wybranych czynników środowiska. Realizując tę inwestycję uzupełnimy ten brak istniejący od wielu lat i uczynimy znaczący postęp w doposażaniu Naszego Uniwersytetu, dorównując w tym zakresie do światowego poziomu. Wybudowane Centrum zapewni znakomite zaplecze do realizacji ambitnych badań nad roślinami wykorzystywanymi nie tylko dla celów rolniczych i żywieniowych, ale również dla przemysłu i farmacji, zwłaszcza w zakresie sterowania ekspresją genów oraz modyfikacji cech jakościowych i metabolitów wtórnych czynnikami endogennymi. Umożliwi lepsze przygotowanie studentów z wielu kierunków studiów w zakresie umiejętności praktycznych i podniesie jakość kształcenia. Wzmocni kreatywność pracowników oraz zdynamizuje współpracę z innymi uczelniami i instytutami nie tylko z Lublina i Lubelszczyzny”.

Zastępca Kanclerza UP w Lublinie mgr inż. Bartłomiej Orzechowski przedstawił założenia techniczne inwestycji. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie wykonane zostanie przez firmę ERBUD S.A. Oddział w Rzeszowie, w oparciu o dokumentację autorstwa biura projektowego Szafron Szendzielorz Projekt ze Studzienic. Centrum będzie się składało ze zautomatyzowanych szklarni, wyposażonych w nowoczesny system doświetlania roślin światłem LED, hali wegetacyjnej z systemem automatycznego zamgławiania oraz budynku, w którym znajdą się sale wielofunkcyjne i laboratoryjne wyposażone w sprzęt audiowizualny. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz zbiorniki na wody opadowe.

Planowana budowa szklarni wraz z fitotronami i zautomatyzowanym systemem do cyfrowego obrazowania roślin oraz infrastrukturą laboratoryjną z zakresu kultur in vitro i badań molekularnych, zaspokoi oczekiwania pracowników, studentów i doktorantów, realizujących nowatorskie badania nad roślinami modelowymi i użytkowymi. Centrum będzie wyposażone w automatyczny system sterowania światłem i klimatem oraz dozowania pożywki i fertygacji. Możliwy będzie wybór długości fali do naświetlania, napowietrzenie, koncentracja pary wodnej i ditlenku węgla. Oddanie obiektów do użytku zaplanowane jest na czerwiec przyszłego roku.

Następnie głos zabrał Minister Edukacji i Nauki dr hab. prof. Przemysław Czarnek, prof. KUL mówiąc:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest niewątpliwie wielką i znakomitą marką naszego miasta i regionu i zawsze warto to powtarzać. Jest znany ze swoich osiągnięć, jest znany ze swoich znakomitych absolwentów, wybitnych absolwentów w całej Polsce. Tym bardziej cieszę się jako poseł z Lubelszczyzny i też jako Minister Edukacji i Nauki, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie się rozwija.

Chcę Państwu powiedzieć, że tylko w kilku ostatnich miesiącach MEIN wsparło inwestycje tworzone tutaj na lubelskim Felinie kwotą ponad 15 mln zł. Ta inwestycja w dziedzinie ogrodnictwa jawi się jako kolejne ważne wyzwanie ale też ważne przedsięwzięcie mające określony i jasno sprecyzowany cel. (…) Inwestycja ma jasno określony cel, jest nim wzmocnienie innowacyjnych technologii w ogrodnictwie, dlatego potrzebuje nowoczesnej infrastruktury”

Kończąc swoje przemówienie Minister Edukacji i Nauki życzył JM Rektorowi oraz kadrze naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu sukcesów w podejmowanych działaniach, nieustającego postępu i rozwoju, do którego przyczyni się istnienie Centrum, które ma szansę stać się marką Lublina i Lubelszczyzny.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka podkreślił:

Ta inwestycja jest spełnieniem oczekiwań pracowników Uczelni i studentów. Myślę, że beneficjentów jest znacznie więcej, szczególnie w kontekście przywołanej strategii rozwoju województwa lubelskiego. Beneficjentami będą niewątpliwie rolnicy i wszyscy mieszkańcy naszego województwa, kiedy owoce funkcjonowania centrum znajdą odzwierciedlenie w praktycznym działaniu. Połączenie badań i rozwoju jest kluczowym zadaniem strategii rozwoju naszego kraju. Dlatego też całej społeczności na czele z panem Rektorem i wszystkim pracownikom serdecznie gratuluję i dziękuję za cenną inicjatywę”.

Z okazji wydarzenia listy gratulacyjne przesłali Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

List gratulacyjny - prezydent RP
Zobacz
List gratulacyjny - prezes rady ministrów
Zobacz
List gratulacyjny - Marszałek Województwa Lubelskiego
Zobacz

Budowa Centrum wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030, która zakłada większe wsparcie naukowo-badawcze w zakresie rozwoju sektora rolniczego oraz gospodarki żywnościowej zwłaszcza związanych z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego JE. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik dokonał poświęcenia Kamienia Węgielnego, a następnie Władze Uniwersytetu oraz zaproszeni goście dokonali wmurowania.

Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli do Dworku Ziemiańskiego w Felinie, gdzie Wojewoda Lubelski Lech Sprawka otworzył wystawę „Badania aplikacyjne źródłem innowacji”.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA