10 października 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  odbyła się wizyta studyjna 25-osobowej grupy zagranicznych gości z 14 krajów: Belgii, Białorusi, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Gruzji, Indonezji, Mołdawii, Norwegii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, uczestników 12. edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2023.

W organizację wizyty włączyło się biuro Szkoły Doktorskiej (dr inż. Małgorzata Wysocka, mgr Katarzyna Karczewska) oraz Biuro Projektów Międzynarodowych (mgr Karolina Wieczorek – Dyś), a szczególnie doktoranci Szkoły Doktorskiej- młodzi naukowcy. W tym roku Lublin nosi tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, stąd też Kongresowi towarzyszyło hasło przewodnie „Miasto Młodych”, a dyskusje dotyczyły m.in. tematyki miast przyjaznych młodzieży oraz wspierania młodych w realizacji ich potrzeb i aspiracji.

Celem spotkania, którego moderatorami byli doktoranci Szkoły Doktorskiej UPL było pokazanie dobrych praktyk naszej szkoły, w tym jej umiędzynarodowienia, wymiana doświadczeń z jednostkami zagranicznymi oraz perspektywiczna realizacja i udział w projektach Visiting Professors. Przedstawione zostały filmy promujące Szkołę Doktorską UPL, omówiono zagadnienia związane z programami realizowanymi przez Szkołę Doktorską: PROM, Visiting Professors, Międzynarodowa Konferencja. Pomiędzy gośćmi a doktorantami wywiązała się ciekawa dyskusja, co może zaowocować w przyszłości współpracą.

Serdecznie dziękuję doktorantom oraz pracownikom wymienionych biur za inicjatywę i organizację wizyty studyjnej.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Prof. dr hab. Katarzyna Ognik