Weź udział w projekcie „Droga do samodzielności III”

Od 1 kwietnia 2024 roku Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu  pn. „Droga do samodzielności III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

plakat z hasłami: zrób krok w stronę samodzielności; kulturoterapia, rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologa. Rekrutacja trwa oraz dane kontaktowe biura fundacji w Lublinie

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 300 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniających następujące warunki:

 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby nieuczestniczące w WTZ,
 • osoby niepracujące w ZAZ,
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie,
 • osoby niekorzystające w ramach innych równocześnie realizowanych projektów z form wsparcia realizowanych w niniejszym projekcie (jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów).

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • rehabilitacji społecznej,
 • rehabilitacji prozdrowotnej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy),
 • wsparcie motywacyjne( psycholog, coach),
 • wsparcia trenera aktywności i asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (PAI):
 • treningi kompetencji psychospołecznych (TKP),
 • organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, na kręgle, imprezy integracyjne itp.)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie: