Ważna informacja dla kandydatów na I rok studiów

Szanowni Kandydaci na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,

Uprzejmie informujemy, że Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia trwa od 11 maja do 19 sierpnia 2020 r.

irk.up.lublin.pl

1. Na stronie Uczelni został zamieszczony aktualny harmonogram rekrutacji na studia prosimy o zapoznanie się.

2. Kandydaci są zobowiązani do internetowej rejestracji. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą, jeżeli kandydat:

  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
  • wgra zdjęcie (jest wymagane do legitymacji i formularza),
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia),
  • uzupełni dane o wykształceniu,
  • wpisze wyniki z matury – kandydat wpisuje najkorzystniejszy wynik z matury z danego przedmiotu. Wyniki potwierdza Uczelnia z KREM – (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich),
  • wpisze średnią ocen ze studiów (dotyczy studiów drugiego stopnia),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
  • wypełni zakładkę deklaracje (dotyczy wyboru języka obcego i przedmiotu do wyboru).

Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

3. W związku z trwającą pandemią kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo w tym roku nie obowiązuje dodatkowy sprawdzian z kontaktu z koniem. Kandydaci są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego na adres:

4. Kandydaci Olimpijczycy – w procesie rekrutacji kandydatów na studia będą honorowane wyniki uczestników olimpiad, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowali się do III etapu – finałów olimpiad wyszczególnionych w Uchwale Senatu UP w Lublinie w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów. W czasie rejestracji olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.

5. Kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych – mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres właściwej komisji rekrutacyjnej. Weryfikacji dokona WKR na podstawie przesłanych dokumentów.

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK – 21 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 (piątek).

7. Składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia 24 – 27 sierpnia 2020 r.

8. Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/Kurierem lub jeżeli okoliczności związane z pandemią pozwolą można złożyć osobiście albo mogą być dostarczone przez osobę upoważnioną przez kandydata do złożenia dokumentów. Szczegółowe zalecenia będą podane w komunikatach dla kandydatów.

9. Wykaz dokumentów na studia jest zamieszczony na stronie Uczelni a także na osobistym koncie kandydata w IRK.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia i bieżącymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia