12 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkanie z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Lublina, warsztaty w języku angielskim zatytułowane ‘Erasmus+ Student Mobility – Learn More…’ zorganizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy o profilu turystycznym z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, pod opieką Beaty Siczek, nauczyciela języka angielskiego, oraz studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kierownik Centrum mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka rozpoczynając spotkanie, przywitała przybyłych gości, zaprezentowała ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz zapoznała młodzież z działalnością Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji w zakresie nauczania języków obcych oraz możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, MONDIALE English and German Test oraz LanguageCert.Warsztaty w języku angielskim Erasmus+ dla uczniów Szkoły Vetterów

Główna część spotkania poświęcona była mobilności akademickiej Erasmus Plus, programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę studentów oraz mobilność kadry dydaktycznej uczelni wyższych. Wykładowca Centrum — mgr Ewa Koproń, zapoznała młodzież z tematyką warsztatów oraz przedstawiła studentów Turystyki i Rekreacji, którzy w ubiegłym i bieżącym roku akademickim odbywali studia za granicą oraz realizowali międzynarodowe projekty edukacyjne, działając w ramach programu Erasmus+.

Ada Wójtowicz, studentka III roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, przedstawiła prezentację dotyczącą mobilności studenckiej Erasmus+, w której uczestniczyła, realizując swój program studiów w semestrze letnim 2021-2022 w Cyprus European University in Nicosia, na Cyprze.  Relacja była niezwykle zajmująca i informatywna. Pierwszą część zaplanowano w formie cennego poradnika dla studenta zdecydowanego na edukacyjną przygodę w ramach programu Erasmus+ (lista niezbędnych dokumentów, formalności związane z zakwaterowaniem, praktyczne porady dla wyjeżdżających), następnie omówiony został program zajęć i forma realizowanych treści (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, spotkania z pracownikami branży turystycznej, wymiana doświadczeń). A w tle malownicze obrazy bujnej roślinności, urzekającej przyrody, turkus wody oraz archeologiczne zabytki Cypru (Nicosia, Ledra, Famagusta Gate) i kultury śródziemnomorskiej.

Ewa Wach oraz Alan Wawrzyńczak, studenci I roku II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, przedstawili relację ze swojego pobytu w Kłajpedzie na Litwie w październiku 2022 r. Organizatorem międzynarodowego projektu Biznes w Turystyce, który realizowali, był Uniwersytet w Kłajpedzie, Klaipeda State University of Applied Sciences, na Litwie. Celem projektu było użycie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w celu rozpowszechniania turystycznych zasobów przyrodniczych i kulturowych różnych regionów turystycznych. Studenci UP analizowali Region Lubelszczyzny, tworzyli statyczne mapy szlaków turystycznych z użyciem oprogramowania ArcGIS Pro, w formacie ArcGIS i aplikacji StoryMap. Uczestnikami tego projektu byli studenci z Polski, Łotwy i Litwy, wspólnie tworzący cyfrowe szlaki turystyczne na obszarach swoich państw. W przedstawionej prezentacji nie zabrakło również atrakcji turystycznych zwiedzanych miejsc – zachwycające zdjęcia wybrzeża Bałtyku i miast portowych, Parku Narodowego Samogitia, zabytków Kłajpedy i Palangi, eksponatów muzeum bursztynu i Muzeum Zimnej Wojny.

Młodzież ze Szkoły Vetterów brała aktywny udział w warsztatach w języku angielskim, uczestnicząc w Quizie przygotowanym przez studentów sprawdzającym zrozumienie prezentowanych treści. Uczniowie angażowali się również w dyskusję, wykorzystując okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Miłą niespodzianką dla gości były podarunki przygotowane przez Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.