4 października 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozbrzmiał hymn Gaudeamus igitur i uroczyście zainaugurowano rok akademicki 2021/2022.

Galeria zdjęć
Zobacz

Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wraz z Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszulą Kosior-Korzecką, prof. uczelni, Prorektorem ds. Kadr prof. dr. hab. Andrzejem Marczukiem, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartoszem Sołowiejem, prof. uczelni oraz Prorektorem ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adamem Waśko, prof. uczelni.

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor powiedział:

Rozpoczynając nowy rok akademicki stajemy przed kolejnymi zadaniami i wyzwaniami, mając na uwadze rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Rozwój ten jest powiązany przede wszystkim z misją Uczelni, która najprościej rzecz ujmując obejmuje realizację prac naukowo-badawczych na jak najwyższym poziomie oraz jak najlepsze kształcenie studentów, mając na uwadze zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności tak potrzebnych im na rynku pracy.

Zwrócił uwagę na to, że znajdujemy się w trudnym czasie, czasie pandemii, który utrudnia realizację edukacji i nauki. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, Społeczność Akademicka doskonale wywiązała się ze swoich zadań. JM Rektor wyraził wdzięczność pracownikom za prowadzenie dydaktyki online. Nawiązał także do wartości, jaką mają osiągnięcia naukowe, szczególnie te w postaci szczepionki:

Wierzę, że szczepienia przeciwko Covid-19 umożliwią nam realizację procesu dydaktycznego w najbliższym roku akademickim bez większych utrudnień. Szczepienia ochronne na pewno zredukują liczbę zakażeń i zabezpieczą nas przed chorobą, lub przynajmniej jej cięższym przebiegiem. Zachęcam studentów i pracowników, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby uczynili to jak najszybciej. Nie ulegajmy opiniom, które przeczą oczywistym faktom. Szczepionki to sprawdzone narzędzie w walce z wieloma chorobami w tym z SARS-CoV-2, z którego należy skorzystać.

Przy tej okazji JM Rektor podziękował za sprawną akcję szczepień pracowników uczelni wyższych Rządowi RP, Ministerstwu Edukacji i Nauki, Ministerstwu Zdrowia oraz służbom medycznym.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że ważną częścią misji uczelni jest realizacja prac badawczych:

Wiele tych prac ma duże znaczenie dla rozwoju nauki, a nowatorskie wyniki badań są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Te osiągnięcia sprawiają, że każdego roku wśród najwybitniejszych naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane znajduje się grupa kilkunastu pracowników naszej Uczelni którym serdecznie gratuluję znakomitych osiągnięć, pomysłów i zaangażowania w pracę badawczą. Jesteście liderami i ambasadorami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z których społeczność akademicka naszej Uczelni jest dumna.

(…)

Miarą rozwoju nauki są efekty w postaci nowych odkryć, śmiałych idei, wizji i pomysłów, istotnie poszerzających naszą wiedzę, a następnie zmieniających nasze życie poprzez innowacje do gospodarki. To ma fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości. Parametry bibliometryczne jak liczba punktów za publikacje, impact factor, indeks hirsha i indeks cytowań są ważne, lecz do ich oceny i właściwej interpretacji musimy podchodzić z pewnym dystansem. Nie możemy dążyć w pracy naukowo-badawczej tylko do budowania wskaźników bibliometrycznych. Nadmierne ich wyeksponowanie jest niewłaściwe. Może powodować pominięcie holistycznego podejścia na rzecz przyczynkowości i nie sprzyjać podnoszeniu jakości badań i publikacji. Mając na uwadze troskę o rozwój nauki w Polsce musimy dążyć do stabilności oraz promować efektywną i konsekwentną pracę naukową.

Odnosząc się do pełnienia funkcji kierowniczych na Uniwersytecie powiedział:

W swoim programie wyborczym podkreślałem, że zostanie zwiększony udział społeczności akademickiej w decyzjach organów i ciał kolegialnych uczelni. Zadanie to w dużej mierze zostało wykonane w minionym roku akademickim. Dzięki zmianom w statucie Naszej Uczelni społeczność akademicka wskazała kandydatów na dziekanów i prodziekanów, zaś pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz kolegia wydziałowe zaopiniowały kandydatów na stanowiska kierownicze.

Wspomniał także o istotnej współpracy lubelskich uczelni publicznych:

W minionym roku akademickim wspólnie z UMCS oraz PL zdynamizowaliśmy współpracę w ramach Związku Uczelni Lubelskich.(…) Podjęto prace zmierzające do utworzenia wspólnych kierunków studiów, z których część będzie realizowana w j. angielskim. Pragniemy również rozpocząć kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne w Lublinie, w oparciu o bazę sportową nie tylko Uczelni ale i Miasta Lublin oraz uprawnienia i kadrę Naszych Uniwersytetów.

JM Rektor podkreślił, że zintensyfikowano prace nad wspólną kartą biblioteczną, możliwością korzystania z infrastruktury sportowej, opracowano wspólne projekty naukowo-badawcze, usprawniono dostęp do aparatury badawczej pracownikom pozostałych uczelni oraz realizację staży, podpisano umowę dotyczącą Ligi Cyfryzacji oraz rozwoju kultury studenckiej.

W swoim przemówieniu podsumował także działalność Uczelni w roku akademickim 2020/2021.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęto dwie znaczące inwestycje: budowę Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie oraz Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii.

Zespoły badawcze UP w Lublinie realizowały 62 projekty na łączną kwotę prawie 21 mln zł. Rozpoczęto lub podpisano umowy na realizację kolejnych projektów na łączną kwotę 14,5 mln zł. Umowy dotyczące realizacji zadań badawczych z podmiotami gospodarczymi stanowią coraz liczniejszą grupę projektów.

W 2020 r. pracownicy Uczelni opublikowali 1929 prac, z czego 116 stanowiły oryginalne prace twórcze, w tym 882 w czasopismach z Journal Citation Reports, o łącznym Impact Factorze wynoszącym 2102. W Urzędzie Patentowym uzyskano prawa ochronne dla 22 wynalazków i 2 wzorów użytkowych, zaś kolejnych 40 zgłoszeń jest procedowanych. W ubiegłym roku, mimo trudności związanych z pandemią, zorganizowano 7 konferencji naukowych, w tym 3 międzynarodowe. W roku akademickim 2020/21 8 pracowników uzyskało tytuły naukowe profesora, 6 osób stopień doktora habilitowanego, a stopień doktora 15 pracowników i doktorantów.

Od nowego roku akademickiego kształcenie w Szkole Doktorskiej UP w Lublinie rozpocznie 26 doktorantów, w tym 7 w ramach doktoratów wdrożeniowych i 1 w ramach konkursu z projektów przyznanych przez NCN.

Na pierwszym roku studiów stacjonarnych naukę rozpocznie 1790 studentów, zaś na studiach niestacjonarnych 706. To właśnie do nich na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się JM Rektor:

Podjęliście studia w jednym z najlepszych uniwersytetów, który dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą i wyposażeniem oraz znakomitą kadrą nauczycieli akademickich. Studiujecie w najbezpieczniejszym dużym mieście w Polsce, bardzo przyjaznym studentom.  Chciałbym, aby Uniwersytet od dzisiaj stał się drugim domem, Waszą Alma Mater i małą ojczyzną, z którą się utożsamiajcie i przyczyniajcie się do jej rozwoju.

W dalszej części uroczystości Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale Złoty, Srebrny i Brązowy za długoletnią służbę.

Otrzymali je:

Medal Komisji Edukacji Narodowej: dr Bożena Bednarska, dr hab. Marek Boryga, prof. uczelni, dr hab. Piotr Czyżowski, prof. uczelni, dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni, dr hab. Monika  Kordowska -Wiater, dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni oraz dr Jacek Mielniczuk.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: mgr Dariusz Boguszewski, dr Halina Filipiuk, dr Małgorzata Gorczyńska, mgr inż. Andrzej Greguła, dr Marta Kowaleczko, dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. uczelni, prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień, mgr Piotr Lorencowicz, prof. dr hab. Bożena Łagowska, mgr inż. Jacek Pałyszka, dr Alina Pastucha, mgr Jolanta Radkowiak, dr Joanna Tarasińska, mgr Marek Wawer oraz Zdzisława Zań.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: mgr Ewa Badurowicz, dr Monika Bojanowska, mgr Adrianna Bolibok, dr Marzena Bracław, prof. dr hab. Marian Flis, prof. dr hab. Bożena Kiczorowska, prof. dr hab. Renata Klebaniuk, dr inż. Paweł Kołodziej, dr Jolanta Kozłowska–Strawska, mgr Renata Lewińska, mgr inż. Małgorzata Nowak, mgr Agnieszka Penar, mgr Marzena Ponikowska, dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni, dr Bożena Sosnowska, dr Maria Studzińska, dr hab. Agata Święciło, prof. uczelni, dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni oraz dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: dr Beata Abramowicz, mgr inż. Joanna Bednarz, Anna Danek-Majewska, dr Marta Demkowska–Kutrzepa, mgr inż. Monika Gieroba, dr hab. inż. Magdalena Kachel, prof. uczelni, dr hab. inż. Milan Koszel, prof. uczelni, mgr inż. Edyta Kwiatkowska, dr inż., Andrzej Lisowski, dr Anna Nowaczek, mgr Małgorzata Pastucha, dr Krzysztof Puk, dr Katarzyna Rubinowska, mgr Anna Starek, dr Klaudiusz Szczepaniak, dr hab. inż. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni, dr Anna Wirkijowska, mgr inż. Jakub Wyrostek, dr Wioletta Sawicka-Zugaj oraz dr Monika Ziomek.

Punktem kulminacyjnym była immatrykulacja studentów oraz doktorantów.

Studenci pierwszego roku studiów, zaproszeni na scenę przez Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni, ślubowali:

Jako student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomny ideałów i tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:

  • wytrwale i sumiennie zdobywać wiedzę,
  • strzec godności studenta i dbać o dobre imię Uniwersytetu,
  • przestrzegać obowiązujących przepisów i  zarządzeń władz  Uniwersytetu,
  • przestrzegać zasad właściwych relacji koleżeńskich,
  • służyć swą wiedzą regionowi i Polsce.

26 doktorantów, którzy od roku akademickiego 2021/2022 rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytet Przyrodniczego przywitała prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Wstąpili oni w poczet doktorantów UP w Lublinie słowami:

Jako doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomny ideałów i tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:

  • wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rzetelnie prowadzić badania naukowe,
  • szanować prawa, tradycje i obyczaje akademickie, dbać o godność i honor doktoranta oraz dobre imię mojego Uniwersytetu,
  • przestrzegać przepisów obowiązujących doktoranta i wszelkich zarządzeń władz Uniwersytetu,
  • służyć swą wiedzą regionowi i Polsce.

Przyznano także nagrody za działalność naukową. Nagrodę za publikację o najwyższym IF w 2020 r. otrzymała dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni.

Laureatką nagrody za osiągnięcia naukowe i publikację o najwyższej liczbie cytowań w latach 2016-2020 została prof. dr hab. Bożena Denisow.

Ze słowami powitania do nowych Żaków naszej Uczelni zwrócił się przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, student kierunku weterynaria, Bartłomiej Szymczak. Pogratulował studentom pierwszego roku pomyślnego przejścia procesu rekrutacji oraz wyboru Uczelni. Jednocześnie podkreślił znaczenie wytrwałości i sumienności w dążeniu do celu, jakim jest ukończenie studiów.

Pamiętajcie, że mądrość to nie kolekcjonowanie wiedzy. Mądrość to umiejętność jej zastosowania. Dlatego nasz Uniwersytet od zawsze łączy naukę z praktyką. (…) Należymy do pokolenia, które dzięki wiedzy zdobytej w czasie studiów może uczestniczyć w zatrzymaniu degradacji środowiska. Najważniejsze jednak jest to, aby nasze postępowanie opierało się na faktach i dowodach, abyśmy umieli weryfikować źródła i wybierać te najbardziej wiarygodne. Dlatego tak niepokojący jest fakt, że wiele osób podważa aksjomaty nauki, w tym zasadność szczepień. Cytując pierwszą kobietę Noblistkę – Marię Curie-Skłodowską “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.

Wykład inauguracyjny pt. “Zoonozy wywoływane przez grzyby” wygłosił dr hab. Sebastian Gnat, prof. uczelni.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego UP w Lublinie.

Na ręce JM Rektora gratulacje z okazji rozpoczęcia roku akademickiego złożyli Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

List gratulacyjny Prezydenta RP
Zobacz
List gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów
Zobacz
List gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki
Zobacz
Relacje z Inauguracji w UP w Lublinie w mediach
Zobacz
Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA