Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do składania wniosków na małe granty w ramach specjalnego programu pn. Visegrad 4 Ukraine, ogłoszonego przez Fundusz Wyszehradzki.

Celem konkursu jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy do krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), wzmocnienie zdolności władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji użyteczności publicznej, które świadczą niezbędną pomoc w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz łagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami, a społecznościami lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych.

W ramach konkursu Wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów dot. różnych obszarów wsparcia, takich jak:

  • usługi i pomoc społeczna i psychologiczna,
  • edukacja i szkolenia, w tym kursy językowe,
  • zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci, w tym zajęcia sportowe,
  • zatrudnienie (szkolenia i kursy zawodowe dla poszczególnych zawodów i branż, wsparcie w poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy),
  • poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, mniejszości, rodzin wielodzietnych,
  • inne działania istotne w warunkach lokalnych.

Projekty muszą zostać zakończone do końca 2022 r. Priorytetowo będą traktowane małe projekty o budżetach do 20 tys. EUR. W konkursie nie jest wymagane partnerstwo z organizacjami z innych krajów.

Nabór wniosków trwa do 1 maja 2022 r.  Ocena wniosków będzie przeprowadzana w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na konkurs. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Osoby, bądź jednostki zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().