W dniach 6-8 października 2021 r. w Zwierzyńcu odbyła się VII konferencja naukowo-techniczna pt. “Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie”.

Honorowy patronat nad konferencją objęli rektorzy wszystkich publicznych uczelni przyrodniczych w Polsce: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk; JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR; JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Jarosław Bosy;  JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Michał Zasada; JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM; JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji z UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie, Instytut Inżynierii Środowiska UP we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Środowiska i inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, Katedra Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, jak również Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

Podczas obrad omawiano zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania krajobrazu; gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym; degradacji, ochrony i rekultywacji gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych; ekoenergetyki i gospodarki o obiegu zamkniętym; innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska i geodezji; geodezyjnego urządzania przestrzeni; rozwoju systemów katastralnych i gospodarki nieruchomościami; przetwarzania danych przestrzennych; geowizualizacji; aktualnych problemów i wyzwań w leśnictwie i gospodarce leśnej. Wymiana doświadczeń naukowców, doktorantów i studentów z całej Polski pozwoliła na dyskusję i nawiązanie nowych współpracy.

Pierwszego dnia konferencji (06.10.2021 r.) w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Zwierzyńcu odbyła się pierwsza plenarna sesja referatowa, podczas której wygłoszono cztery referaty z zakresu inżynierii środowiska. Następnie rozpoczęto dwie równoległe sesje referatowe, podczas których referaty z zakresu inżynierii środowiska i geodezji wygłosiło osiem osób. W pierwszej i drugiej sesji pojawiły się również referaty naukowców z Ukrainy – z Politechniki Lwowskiej oraz z Sumy State University.

W drugim dniu konferencji (07.10.2121 r.) przeprowadzono równolegle dwie kolejne sesje referatowe z zakresu inżynierii środowiska, geodezji i energetyki, sesję referatową on-line oraz jedną sesję posterową. Podczas tych sesji wygłoszono 20 referatów oraz zaprezentowano 21 posterów. W dniu 7 października odbyły się 3 równoległe sesje terenowe, podczas których zwiedzano Ośrodek Hodowli Zwierząt oraz Izbę Leśną Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN), Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz ścieżkę edukacyjną prowadzącą na Bukową Górę. Podczas sesji terenowych zapoznano się z działalnością RPN, czyli min. hodowlą konika polskiego, stosowanymi systemami ochrony środowiska, planami ochrony przyrody, charakterystyką prowadzonych badań i monitoringu przyrodniczego na potrzeby działalności RPN. Trzeciego dnia konferencji (08.10.2021 r.) odbyła się druga sesja terenowa, podczas której zapoznano się z georóżnorodnością i dziedzictwem kulturowym Roztocza Środkowego.

W konferencji uczestniczyły 73 osoby z różnych ośrodków akademickich z Polski, a także kilku gości honorowych zajmujących się tematyką z zakresu inżynierii środowiska. Podczas konferencji referaty wygłosili oraz postery zaprezentowali przedstawiciele: UP w Lublinie UR w Krakowie, UP we Wrocławiu, Politechniki Koszalińskiej, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, UP w Poznaniu, UWM w Olsztynie, Politechniki Lwowskiej z Ukrainy, Sumy State University z Ukrainy, a także firma Bioseco, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w czasopismach takich, jak: Water – Special Issue „Nutrient Management and Recovery in Sewage Sludge, Digestate, and Wastewater Treatment”, Sustainability – Special Issue “Advances and Challenges in the Sustainable Water Management”, Sustainability – Special Issue “Evaluation of Sustainable Ecological Landscape Quality”, Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ), Journal of Ecological Engineering, Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus, Geomatics, Landmanagement and Landscape, Inżynieria Ekologiczna.

Fot. Agata Basak
Red. Krzysztof Jóźwiakowski, Barbara Kępowicz, Katarzyna Połeć, Agata Basak