16 września 2021 r. w Centrum Kongresowym odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniego w Lublinie prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskiemu.

Galeria zdjęć
Zobacz

Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Wśród przybyłych bardzo licznie na wydarzenie gości obecni byli przedstawiciele ośrodków akademickich w kraju, przedstawiciele administracji centralnej, władz samorządowych, dostojnicy kościołów katolickiego i prawosławnego oraz pracownicy, studenci i absolwenci Uczelni.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu JM Rektor:

W kalendarzu uroczystości akademickich są wyjątkowe dni, w których w szczególny sposób doceniamy i honorujemy osoby wybitne: zasłużone dla nauki, rozwoju społeczeństwa i współpracy między ośrodkami naukowymi. Jedną z takich uroczystości jest nadanie tytułu doktora honoris causa. Osoby wyróżnione tym zaszczytnym tytułem są ludźmi wyjątkowymi. Jednak szczególnego znaczenia nabiera fakt, w którym społeczność akademicka nadaje tytuł doktora honoris causa pracownikom z własnego grona, podkreślając w ten sposób ich zasługi dla macierzystej uczelni i dziękując za działalność organizacyjną, społeczną, a przede wszystkim doceniając ich duży wkład w rozwój uczelni i nauki. To zaszczytne wyróżnienie otrzymuje prof. dr hab. Marian Wesołowski.

Wyraził także uznanie dla osiągnięć Doktora Honoris Causa:

Nadając zaszczytny tytuł doktora honoris causa, Nasza Uczelnia składa podziękowanie Wielce Szanownemu Panu Profesorowi i wyraża wdzięczność nie tylko za wspaniałą działalność naukową i dydaktyczną, ale przede wszystkim za rozwój i rozbudowę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dobra infrastruktura badawcza, a zwłaszcza nowoczesne budynki dla wydziałów Nauk o Żywności i Biotechnologii, Medycyny Weterynaryjnej, Inżynierii Produkcji, a także budynki Agro II, Biblioteki i Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są znakomitą wizytówką Naszej Uczelni i Lublina.

Prof. dr hab. Marian Wesołowski odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia, które wniosły znaczący wkład w rozwój nauk rolniczych w zakresie herbologii oraz uprawy roli i roślin, dokonania w obszarze kształcenia kadr dla nauki i praktyki, a także za sukcesy podczas pełnienia wielu ważnych funkcji w działalności  organizacyjnej na forum ogólnopolskim i w macierzystej Uczelni, w tym Rektora w latach 1996-2002 oraz 2008-2016, który unowocześnił i rozbudował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. został nadany na wniosek Rektora Uczelni, przygotowany przez Wydział Agrobioinżynierii. Recenzentami byli prof. dr hab. Stanisław Krasowicz z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz prof. dr hab. Marek Marks z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na promotora powołano prof. dr hab. Andrzeja Marczuka, który wygłosił laudację, w której przedstawił życiorys prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego, jego działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz przybliżył opinie recenzentów doktoratu. W laudacji zwrócił się do prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego ze słowami:

Wyróżniając Cię godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wyrażamy uznanie i najgłębszy szacunek dla Twoich dokonań. Wykazałeś się umiejętnością harmonijnego łączenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ze wspieraniem procesów rozwoju, modernizacji i promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szczególnie należy zaakcentować zaangażowanie i wkład Pana Profesora w rozwój Uczelni, jej dostosowanie do współczesnych realiów oraz wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktyczno-badawczej.

Dyplom w języku łacińskim odczytała Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Barbara Kołodziej, a JM Rektor wygłosił formułę: “nadaję Ci tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz przyznaję wszelkie prawa i przywileje, które wiążą się z tym tytułem”.

W czasie uroczystości Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni odczytał list gratulacyjny posła do Parlamentu Europejskiego. Krzysztofa Hetmana oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM. Liczne gratulacje nadesłali rektorzy wyższych uczelni, naukowcy instytutów badawczych oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Gratulacje złożyli także Dziekani Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dostojnicy kościelni, Rektorzy lubelskich Uczelni oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Prof. dr hab. dr h. c. multi. Marian Wesołowski wygłosił wykład pt. ” Herbologiczno-karpologiczne aspekty występowania chwastów segetalnych”.

Z okazji uroczystości w Bibliotece Głównej przygotowana została wystawa poświęcona prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskiemu, a wybrane osiągnięcia Doktora Honoris Causa zostały udostępnione w Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kolekcji specjalnej.

Obchody uroczystości zakończyły się koncertem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie “Jawor”, po którym goście udali się na poczęstunek do Dworku Ziemańskiego na Felinie.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA

TVP3 LUBLIN "Panorama Lubelska" z dn. 16.09.2021 r.
Zobacz
"Radio Lublin" z dn. 16.09.2021 r.
Zobacz
Forum akademickie z dn. 16.09.2021 r.
Zobacz
"Radio Centrum" z dn. 17.09.2021 r.
Zobacz