Rektor i Senat oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić na

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr. hab. inż. Janowi Pawełkowi

16 listopada 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowe

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

Program uroczystości:  

Hymn państwowy
*
Wystąpienie JM Rektora
prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
*
Odczytanie uchwały Senatu
dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
*
Laudacja
prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
*
Nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr. hab. inż. Janowi Pawełkowi
*
Gaude Mater Polonia
*
Wykład Doktora Honoris Causa
prof. dr. hab. inż. Jana Pawełka
,,Stan i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenach niezurbanizowanych w Polsce”
*
Gaudeamus Igitur

* * *

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

Urodził się 10 lipca 1949 roku w Gnojniku (pow. Brzesko), gdzie w latach 1956-1963 uczęszczał do szkoły podstawowej, zaś w latach 1963-1967 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku.
W latach 1967-1970 kontynuował naukę w Państwowej Szkole Technicznej w Krakowie, którą ukończył ze specjalnością maszyny księgujące i fakturujące. Dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych uzyskał
w 1975 r. w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie na Wydziale Melioracji Wodnych. Po ukończeniu studiów związał się zawodowo ze swoją macierzystą Uczelnią – Akademią Rolniczą (później Uniwersytetem Rolniczym) w Krakowie.

W 1984 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych, zaś w 1997 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa. W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych z rąk Prezydenta RP. Odbył też staże naukowe: krajowy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu (w 1979 r.) oraz zagraniczny na Politechnice w Zurychu (Szwajcaria, 1990/91 r.)

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek jest wybitnym naukowcem z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Jego osiągnięcia naukowe obejmują postawy programowania, projektowania, budowy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich, hydrotransportu granulowanego węgla aktywnego stosowanego w oczyszczaniu wody i ścieków; zużycie wody w gospodarstwach wiejskich; jakość wody powierzchniowej, technologię jej oczyszczania w powiązaniu z możliwością stosowania zbiornikowej rezerwy, a także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z osiedli wiejskich. Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jana Pawełka są duże. Pan Profesor opublikował ponad 200 prac,
w tym 116 oryginalnych prac twórczych, 38 publikacji popularno-naukowych. Ponadto dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje również współautorstwo podręcznika, redakcję prac zbiorowych i monografii oraz 63 prace niepublikowane: ekspertyzy, projekty i sprawozdania.

Szczegółowy życiorys
Zobacz
Transmisja na żywo
Zobacz