28 września 2021 r., w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji, odbyła się uroczystość nadania Godności Honorowego Profesora  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. inż. Ondřejowi Šařecowi z Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

Galeria zdjęć
Zobacz

Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Dariusz Andrejko, a wzięli w niej udział także Prodziekani Wydziału: dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni oraz dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni a także JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

W trakcie rozpoczęcia prof. dr hab. Dariusz Andrejko zaznaczył, że Godność Honorowego Profesora nadawana jest osobom szczególnie zasłużonym. Prof. dr hab. inż. Ondřej Šařec jest wieloletnim przyjacielem Wydziału Inżynierii Produkcji, z którym Wydział prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną.

W piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria mechaniczna o zaopiniowanie wniosku o nadanie Godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. inż. Ondřejowi Šařecowi, prof. dr hab. Andrzej Kusz, prof. dr hab. Edmund Lorencowicz, prof. dr hab. Andrzej Marczuk oraz prof. dr hab. Janusz Nowak argumentowali:

Profesor Šařec utrzymuje aktywne kontakty z pracownikami Wydziału Inżynierii Produkcji,  wielokrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez Wydział, był opiekunem naukowym pracowników naszej Uczelni przebywających na Uniwersytecie w Pradze w ramach staży naukowych, pełnił funkcję opiekuna studentów przebywających na praskiej uczelni w ramach programu wymiany międzynarodowej. Ponadto istotnym elementem jest współpraca naukowa, której wymiernym efektem są wspólne publikacje naukowe, a także możliwość uczestniczenia pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji w badaniach eksperymentalnych, które profesor realizuje w ramach projektów badawczych.

Prof. dr hab. Andrzej Kusz wygłosił laudację, w którym przybliżył biogram oraz osiągnięcia naukowo-badawcze prof. dr. hab. inż. Ondřeja Šařeca.

Prof. dr. hab. inż. Ondřej Šařec urodził się 6 października 1941 r. na Zaolziu. W 1962 r. ukończył technikum Mechanizacji Rolnictwa w czeskim Cieszynie. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Technicznego Uniwersytetu Praskiego. W 1968 r. podjął studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze, jednocześnie pracując w Katedrze Samochodów i Ciągników jako instruktor nauki jazdy kat. A, B i T. 1 września 1973 r. podjął pracę w Katedrze Eksploatacji Maszyn Rolniczych. Z tą Katedrą był związany przez całą swoją drogę zawodową. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1980 r. W 1988 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, który (ze względu na przemiany systemowe w Czechach) w pełni sankcjonuje w 2000, po ponownym przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej. Tytuł profesora uzyskał w 2005 r.

Dorobek publikacyjny Profesora obejmuje 250 publikacji, w tym 128 prac o charakterze naukowym, 17 posiadających Impact Factor. Dorobek ten uzupełniają 4 patenty oraz 6 umów licencyjnych na wykorzystanie wyników badań oraz liczne wystąpienia w trakcie konferencji i kongresów. Wypromował 20 doktorów i wykonał kilkanaście recenzji w postępowaniach o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego.

Działalność naukowa Profesora Šařeca ukierunkowana jest na optymalizację rolniczych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem wszystkich istotnych interakcji związanych z oddziaływaniem technik i technologii na środowisko przyrodnicze w przypadku wieloobszarowych rolniczych systemów produkcyjnych.

Na uwagę zasługują badania nad zastosowaniem materii organicznej przekształconej biologicznie na stabilność produktywności, produktywnych właściwości gleby, aktywność fotosysntetyczną upraw, redukcję zagrożeń dla środowiska. Badania oparte są na wieloletnich eksperymentach polowych prowadzonych we współpracy z producentami rolnymi w ramach różnych projektów badawczych. W trakcie swojej kariery zawodowej prof. dr. hab. inż. Ondřej Šařec realizował 12 takich projektów.

Podstawowym nurtem zainteresowań są prace badawcze z zakresu produkcji roślin oleistych: rzepaku ozimego i słonecznika oraz z zakresu produkcji buraka cukrowego.

Prof. dr. hab. inż. Ondřej Šařec od lat utrzymuje aktywne kontakty ze wszystkimi ośrodkami z zakresu inżynierii rolniczej w Polsce.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr. hab. Dariusza Andrejko, JM Rektor nadał prof. dr hab. inż. Ondřejowi Šařecowi godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. dr hab. Šařec wygłosił wykład pt. „Uproszczone technologie w produkcji roślinnej”, a następnie odebrał liczne gratulacje.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA