Informujemy, że projekt z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. Improve Interconnected innovation ecosystems supporting Actions for Citizen awareness and Twin Transition in the entire cosmetic value chain (ACTT4Cosmetics) otrzymał dofinansowanie w konkursie European Innovation Ecosystem w ramach program Horyzont Europa. Koordynatorem inicjatywy jest Cosmetic Valley Association (Francja).

Z ramienia naszej Uczelni w przygotowanie wniosku zaangażowani byli:
– prof. dr hab. Bożena Denisow – Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej  i Kierownik Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin;
– prof. dr hab. Dominik Szwajgier – Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
– prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz – Kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej, Wydział Inżynierii Produkcji   
oraz Biuro Projektów Międzynarodowych

Projekt ACCT4Cosmetics potrwa 5 lat i ma charakter projektu wspierającego sieciowanie i współpracę. Celem projektu jest stworzenie warunków i stymulowanie współpracy różnych interesariuszy sektora przemysłu kosmetycznego w Europie: przedsiębiorstw, władz samorządowych, klastrów i stowarzyszeń branżowych, a także organizacji naukowo-badawczych. Projekt będzie dotyczył każdego komponentu branży kosmetycznej (od surowca do produktu końcowego) i skoncentruje się na tematach: Digital transition; Green transition; Citizen and consumer awareness. Dla każdego z tych 3 dużych priorytetów zostały wybrane konkretne tematy do pracy w grupach roboczych, które skupią naukowców i przedstawicieli przemysłu z branży kosmetycznej, a także z branż międzysektorowych.

Nasz Uniwersytet będzie koordynował prace dwóch grup roboczych:

  • Design and implementation of new sources of bioactive compounds in the production of cosmetics, incl. optimization of the extract preparation and modern unit operations
  • Practical application of 3R in cosmetics packaging

Współpraca w ramach grup roboczych ma m.in. doprowadzić do rozwoju różnych innowacyjnych projektów, które będą składane do kolejnych konkursów w czasie trwania tej inicjatywy (5 lat). Aby pomóc grupom roboczym w pracy nad każdym tematem, konsorcjum będzie m.in. organizowało działania mające na celu podniesienie umiejętności (np. warsztaty z pisania wniosku), przygotowywało część treści do opracowania projektu, znajdywało odpowiednie konkursy UE, a także np. dostawców rozwiązań lub innych partnerów.

Działania w ramach projektu realizowane przez UP obejmą m.in. udział w ww. grupach roboczych, współpracę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie mapowania przemysłu kosmetycznego na terenie woj. lubelskiego oraz organizacji działań promocyjnych i upowszechniających, prowadzenie internetowej bazy staży/praktyk oferowanych przez partnerów projektu studentom/doktorantom kierunków powiązanych z branżą kosmetyczną.

Łączny budżet całego projektu to ponad 3,5 mln EUR.

Biuro Projektów Międzynarodowych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie