Projekt „Dostępny UPL”– nr  POWR.03.05.00-00-A002/21

Niezmiernie miło poinformować nam o sukcesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w pozyskiwaniu środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelni zostały przyznane środki finansowe w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w konkursie POWR.03.5.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III”.

Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu: zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanie stron internetowych zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej oraz wdrażanie narzędzi informatycznych zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami, a także realizację działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Głównym celem projektu „Dostępny UPL” będzie zwiększanie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja Projekt „Dostępny UPL” obejmuje:

  1. Zniwelowanie barier dostępności w obszarze struktury organizacyjnej: porady psychologa oraz prawnika dla studentów z niepełnosprawnościami, zatrudnienie pracownika na stanowisku ds. dostępności.
  2. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami D. S. CEBION oraz DS ESKULAP.
  3. Zniwelowanie barier dostępności w zakresie barier środowiska fizycznego: montaż drzwi automatycznych, zakup tyflomap – map dotykowych oraz Systemu Oznaczania Sal i Pomieszczeń S.O.S Brajl.
  4. Zniwelowanie barier dostępności poprzez zapewnienie technologii wspierających: poszerzenie oferty książek w wersji elektronicznej, umożliwiające dostęp do pełno tekstowych baz danych zdalnie z każdego miejsca z dostępem do Internetu
  5. Technologie wspierające Wdrożenie Aplikacji Mobilnej wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami.
  6. Zniwelowanie barier dostępności w zakresie procedur bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnością.
  7. Zniwelowanie barier dostępności poprzez dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  8. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenia dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 sprawuje Prorektor ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej uczelni.

Dokumentacja projektowa została przygotowana przez Centrum Nauki przy współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za część merytoryczną poszczególnych zadań.

Za realizację projektu odpowiada Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich – Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami mgr inż. Magdalena Łukasik.

Wartość projektu 1 996 525,20 zł.

Okres realizacji projektu to: 01.12.2021 r. do 31.10.2023 r.