Celem programu organizowanego przez WFOŚiGW jest  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Obszary tematyczne w aktualnym konkursie to:

 1. Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów środowiskowych;
 2. OZE i efektywność energetyczna;
 3. Przeciwdziałanie emisjom;
 4. Transport zeroemisyjny.

Dofinansowanie w formie dotacji można uzyskać do 90% całkowitego kosztu przewidzianego działania edukacyjnego. Maksymalna kwota dofinansowania dla końcowego beneficjenta to 150 000,00 zł.

Kosztami kwalifikowanymi w konkursie są:

 • Warsztaty;
 • Szkolenia;
 • Szkolenia e-learningowe;
 • Zajęcia w terenie;
 • Konferencje;
 • Seminaria;
 • Wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy);
 • Programy i kampanie edukacyjne;
 • Konkursy;
 • Filmy (produkcja wraz z emisją);
 • Spoty (produkcja wraz z emisją);
 • Audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją);
 • Prasa i publikacje prasowe;
 • Pomoce dydaktyczne;
 • Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej;
 • Modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego);
 • Wyposażenie (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Funduszu.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Nauki, Biura Projektów i Funduszy:

Mgr inż. Katarzyną Dziki-Michalską
Tel. 081 445 69 70
e-mail: