Trwa nabór do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę z wybraną organizacją pozarządową. Aplikacje on-line można składać do 8 października do godz. 16:00 poprzez stronę: http://www.stypendia-pomostowe.pl/.

 

Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów i doktorantów do rozwoju naukowego, nawiązania współpracy z NGO oraz do aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.
Doktoranci – stypendyści Programu powinni podjąć współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

 

Program Stypendiów adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają wszystkie następujące kryteria:

– posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
– realizują stacjonarne studia doktoranckie: w polskiej akademickiej uczelni publicznej lub w instytucie naukowym
Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, albo kształcą się w szkole
doktorskiej,
– są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich lub w szkole doktorskiej,
– studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
– otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
– podejmą współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem swojej rozprawy
doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową, działającą w Polsce.

 

Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18 000 zł

Więcej informacji o stypendiach znajdą Państwo na stronie www oraz w zaproszeniu do składania wniosków.

 

 

Biuro Wymiany Akademickiej
Biblioteka Główna, pok. 107
tel. 81 445 6015 / 81 445 6236